סקר
הסבב ה-14 - באיזה סבב של דף יומי אתה?
ראשון
שני
שלישי
רביעי ומעלה


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"רבי עקיבא סתימתאה"

[תנאים; כללי פסיקה]

חולין לג ע"ב


"ולוקמה כרבי עקיבא, דאמר: ידיו תחלות הויין! דלמא כי קאמר רבי עקיבא, הני מילי בתרומה וקדשים דחמירי, אבל לחולין שניות הויין. "

 

1.
הגמרא מקשה מדוע העמיד רב פפא את משנתנו כרבי שמעון בן אלעזר, היה יכול להעמיד כרבי עקיבא שאמר בפירוש שיש ידים שהם תחילות [כשידיו נכנסו לבית המנוגע].

2.
לכאורה מה השאלה, הרי בין כך גם רבי עקיבא וגם רבי שמעון בן אלעזר סוברים אותו דבר?

3.
מסביר רש"י מסכת חולין דף לג עמוד ב :

ונוקמה - למתניתין כר"ע דהא סתימתאה הוא ורובא דסתמי אליבא דר"ע דסתם משנה רבי מאיר וסתם ספרא רבי יהודה וכולהו אליבא דרבי עקיבא וכיון דשמעת לרבי עקיבא דאמר ידיו תחלות אוקי למתניתין בדידיה.

רש"י מלמדנו יסוד גדול. הרי משנתנו היא "סתם" משנה, והרי הכלל הוא, ש"סתם משנה" היא למעשה דברי רבי מאיר, ורבי מאיר עצמו אמר את דבריו על פי תורת רבו – רבי עקיבא "סתימתאה", וממילא יש להעדיף ולהעמיד את המשנה כפי שיטת ה"מקור" – רבי עקיבא, ולא כשיטת רבי שמעון בן אלעזר, שהיה תלמידו של רבי מאיר שהוא היה תלמידו של רבי עקיבא!

4.
הרש"ש [ראה "מתיבתא", הערה ו] מסביר את רש"י באופן שונה: רבי שמעון בן אלעזר אמר שכך אמר רבי מאיר [שהיה רבו] אבל חכמים חולקים עליו וסוברים שרבי מאיר לא אמר כך, ולכן – אומרת הגמרא – יש להעמיד כרבי עקיבא עצמו.

5.
ויש להעיר: לפי דברינו [באותו עמוד] ששיטת הרשב"א שיש לגרוס "רבי שמעון בן אלעזר משום רבי שמעון" ההסבר לעיל בסעיף 3 בדברי רש"י מובן יותר, שהרי רבי שמעון הוא לא "סתימתאה" [כמו רבי עקיבא ורבי מאיר – תלמידו], ולכן שאלת הגמרא – לפי הסבר רש"י – ברורה: עדיף להעמיד את משנתנו הסתומה כרבי עקיבא שהוא אבי המשניות הסתומות !

6.
ויש להעיר: הגמרא דוחה את האפשרות להעמיד כרבי עקיבא ואומרת "דלמא...." [פעמיים באותו קטע]. גם במקרה זה יש לבדוק האם ה"דלמא..." מבטל את ההנחה הראשונה ומתקבל למסקנה, או זהו רק "אולי" ולא חובה לקבלו.
בכל מקרה כדי לבטל קושיה מספיק לתרץ ש"אולי" מדובר באופן שונה.תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר