סקר
הסבב ה-14 - באיזה סבב של דף יומי אתה?
ראשון
שני
שלישי
רביעי ומעלה


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

אמוראים: "רב יצחק בר אבודימי"

[ביאור מונחי הקישור בגמרא]

חולין קי ע"א


כי סליק רבי אלעזר אשכחיה לזעירי, אמר ליה: איכא תנא דאתנייה לרב כחל? אחוייה לרב יצחק בר אבודימי, אמר ליה: אני לא שניתי לו כחל כל עיקר, ורב - בקעה מצא וגדר בה גדר; דרב איקלע לטטלפוש..."

 

1.
מגמרא זו משמע: רבי אלעזר ירד לבבל מארץ ישראל. "זעירי" היה כנראה חברו של "רב". ו"רב יצחק בר אבודימי" היה רבו של רב, זאת אומרת שחי בזמן רבי יהודה הנשיא.

2.
תוספות מסכת חולין דף קי עמוד א:

איכא תנא דאתנייה לרב כחל אחוייה ליה לרב יצחק בר אבודימי - וכן בפרק המוכר את הספינה (ב"ב דף פז.) איכא תנא דאתנייה לרב מידות אחוי ליה רב יצחק בר אבודימי

2.1

והקשה רבינו שמואל דהא רב יצחק בר אבודימי היה רבו של רבא כדאמר בריש יבמות דף ג.) ובריש פ' אלו הן הנשרפין (סנהדרין דף עו.) אמר רבא א"ל רב יצחק בר אבודימי אתיא הנה הנה וכו'

יש סוגיות שמהן משמע שרב יצחק בן אבודימי היה רבו של רבא

2.2
ולכן הוא מקשה:

ואיך יתכן דרב יצחק בר אבודימי שהיה רבו של רב שהיה חי עד רבא והלא ביום שמת רב יהודה שהיה תלמידו של רב נולד רבא

כיצד יתכן שרב יצחק בן אבודימי היה גם רבו של רב חי עד תקופת רבא והיה רבו של רבא.

2.3
והוא מביא גירסה אחרת:

וגרס התם רבינו שמואל איכא תנא דאתנייה רב מדות

2.4
מסוגייתנו מוכח שהיה רבו של רב:

וקשה לר"ת דהכא בשמעתין אין שייך לומר כן דקאמר אני לא שניתי לו

ומיהו יש לפרש לו כמו ממנו כמו (ב"מ דף לג.) תלמיד ורבו צריך לו

אבל הא דקאמר ומתוך פלפולו של רבי חייא שנה לו כחל סתם לא אתי שפיר

3.

ואור"ת דשנים היו
אחד היה בימי רבינו הקדוש דאמרינן פרק כירה (שבת דף מ:) דאמר רב יצחק בר אבודימי פעם אחת נכנסתי אחר רבי לבית המרחץ
ואותו יכול להיות שהיה רבו של רב

היו שני חכמים שונים בשם רב יצחק בן אבודימי

וקשה קצת דאם רב יצחק בר אבודימי דהמוכר את הספינה היה רבו של רב היכי קאמר לרבי אלעזר התם הא איתמר עלה אמר ר' אבהו אמר ר' יוחנן
והלא ר' יוחנן שהיה רבו של ר' אבהו היה קורא לרב רבינו כדאמרינן באלו טרפות (לעיל חולין דף נד).

4.
ב"מנחת יהודה" מסביר את כל הקשיים שמעלה תוס' ואומר, שהיה רב יצחק בר אבודימי אחד ולא שנים. הוא היה תלמיד של רב ולא רבו של רב. הוא היה ה"תנא" של רב, דהיינו היה מוסר ומשמיע את דברי רב – רבו - בפי הרבים.

4.1
והגמרא שאומרת שהכיר את "רבי" [שבת דף מ עמוד ב] הכוונה - לא לרבי יהודה הנשיא – אלא ל"רב", והגמרא שמזכירה את "רבא" שהכיר את רב יצחק בר אבודימי [סנהדרין דף עו עמוד א] – מדובר ברבא בר נתן שהיה תלמידו של רב נחמן ושל רב יהודה, וממילא שמע גם מרב יצחק בר אבודימי.תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר