סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

סוגיות בדף היומי
מתוך הגליון השבועי "עונג שבת" המופץ בבני-ברק
גליון מס' 752

 

"מסייע ליה לרבי אליעזר דאמר קדשי בדק הבית אסורין בגיזה ועבודה"

בכורות יד ע"א


וקשה הרי עובר משום מעילה ולכן כתב בשיטה מקובצת (ג), שמדובר כאשר לא נהנה שוה פרוטה, שאין לאסור משום מעילה. והנה מבואר בחולין (קלה) שאיסור גיזה ועבודה בקדשי בדק הבית - מדרבנן. ולפי זה משמע, שלולא גזרה זו של גיזה ועבודה, אין איסור אפילו מדרבנן בשימוש בקדושת דמים בפחות משוה-פרוטה. וצ"ע. (ובחדושי בית מאיר תמה הלא חצי שיעור אסור מן התורה. וכבר תמה כן המשנה-למלך (ספ"ב דמעילה) על הכסף-משנה. וזה יש לישב לפי הדעות שאין חצי שיעור אסור אלא באיסורי אכילה. ולדעת הסוברים שה"ה בשאר איסורים, אפשר להעמיד בגיזה ועבודה שאין שם הנאה כלל, כגון שגוזז ועובד עבור ההקדש. ואם נפרש כך גם בכוונת השטמ"ק, אין לשמוע מכאן התר הנאה בפחות משוה-פרוטה).

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר