סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

 

קפץ אחד מן המנויין 

בכורות נח ע"ב


"קפץ אחד מן המנויין לתוכן - הרי אלו פטורין".

התוספות במסכת בבא מציעא דף ו ע"ב ד"ה קפץ, תמה למה אותו מנוי אינו בטל ברוב להתחייב במעשר.
ותירץ בחידושי הריטב"א שם: "ובשם הרב החסיד ז"ל שמעתי תירוץ אחר דלעולם כל שהספק בתוך עשרה מפסיק הוא ומבטל אותו מנין לגמרי וכאלו אין כאן מנין כלל".
פירוש סברתו, שהמנויים נקראים תשיעי עשירי אחד עשר וכו', כלומר שאין כאן רוב חייבים ומיעוט פטורים, אלא כל אחד ואחד הוא מספר לעצמו, ואין אחד מתבטל באחד, וכיון שכבר נמנה אותו שקפץ, כבר אינו יכול להמנות שוב למספר אחר.

ויש שתירצו שביטול מבטל איסור אך אינו יוצר מעלה של חיוב. ולשון חידושי המהר"ל שם: "אבל כאן לומר שיהיה בטל וחייב לעשר זה לא מצאנו".
מהקושיה כאן אי אפשר להוכיח חידוש דין כזה היות שיש לה ישוב אחר, כך כתב הרא"ש בפ"ג דמועד קטן. ועוד שדוקא מצאנו שיהיה בטל וחייב לעשר, שהרי שנינו במסכת מכשירין פרק ב משנה י: "המוצא פירות בדרך אם רוב מכניסין לבתיהן פטור ולמכור בשוק חייב מחצה למחצה דמאי". וכן שם במשניות ה-ח: "עיר שישראל ונכרים דרים בה... מצא בה מציאה אם רוב עכו"ם אינו צריך להכריז ואם רוב ישראל צריך להכריז".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר