סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

מָר סָבַר גָּזְרִינַן צִיר בָּאֶמְצַע אַטּוּ צִיר מִן הַצַּד וּמָר סָבַר לָא גָּזְרִינַן
מַתְנִי' בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים אֵין מוֹצִיאִין לֹא אֶת הַקָּטָן וְלֹא אֶת הַלּוּלָב וְלֹא אֶת סֵפֶר תּוֹרָה לִרְשׁוּת הָרַבִּים וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין
גְּמָ' תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יִצְחָק בַּר אַבְדִּימִי הַשּׁוֹחֵט עוֹלַת נְדָבָה בְּיוֹם טוֹב לוֹקֶה
אֲמַר לֵיהּ דַּאֲמַר לָךְ מַנִּי בֵּית שַׁמַּאי הִיא דְּאָמְרִי לָא אָמְרִינַן מִתּוֹךְ שֶׁהוּתְּרָה הוֹצָאָה לְצוֹרֶךְ הוּתְּרָה נָמֵי שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ דְּאִי בֵּית הִלֵּל הָא אָמְרִי מִתּוֹךְ שֶׁהוּתְּרָה הוֹצָאָה לְצוֹרֶךְ הוּתְּרָה נָמֵי שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ הָכָא נָמֵי מִתּוֹךְ שֶׁהוּתְּרָה שְׁחִיטָה לְצוֹרֶךְ הוּתְּרָה נָמֵי שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ
מַתְקֵיף לַהּ רַבָּה מִמַּאי דְּבֵית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל בְּהָא פְּלִיגִי דִּלְמָא בְּעֵרוּב וְהוֹצָאָה לְשַׁבָּת וְאֵין עֵרוּב וְהוֹצָאָה לְיוֹם טוֹב קָא מִיפַּלְגִי
מָר סָבַר עֵרוּב הוֹצָאָה לְשַׁבָּת וְעֵרוּב הוֹצָאָה לְיוֹם טוֹב
וּמַר סָבַר עֵרוּב הוֹצָאָה לְשַׁבָּת וְאֵין עֵרוּב הוֹצָאָה לְיוֹם טוֹב כְּדִכְתִיב וְלֹא תוֹצִיאוּ מַשָּׂא מִבָּתֵּיכֶם בְּיוֹם הַשַּׁבָּת בְּשַׁבָּת אִין בְּיוֹם טוֹב לָא
מַתְקֵיף לַהּ רַב יוֹסֵף אֶלָּא מֵעַתָּה לִיפַּלְגוּ בַּאֲבָנִים אֶלָּא מִדְּלָא מִפַּלְגִי בַּאֲבָנִים שְׁמַע מִינַּהּ
בְּהוֹצָאָה שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ פְּלִיגִי
וְאַף רַבִּי יוֹחָנָן סָבַר בְּמִתּוֹךְ שֶׁהוּתְּרָה הוֹצָאָה לְצוֹרֶךְ הוּתְּרָה נָמֵי שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ פְּלִיגִי דְּתָנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן הַמְבַשֵּׁל גִּיד הַנָּשֶׁה בְּחָלָב בְּיוֹם טוֹב וַאֲכָלוֹ לוֹקֶה חָמֵשׁ
לוֹקֶה מִשּׁוּם מְבַשֵּׁל גִּיד וְלוֹקֶה מִשּׁוּם אוֹכֵל גִּיד וְלוֹקֶה מִשּׁוּם מְבַשֵּׁל בָּשָׂר בְּחָלָב וְלוֹקֶה מִשּׁוּם אוֹכֵל בָּשָׂר בְּחָלָב וְלוֹקֶה

רש"י

מר סבר. בית שמאי: ומר סבר. בית הלל והנך מתניתא לא אפלוג אלא מר אשמעינן חדא ומר אשמעינן חדא ולא פליגי מתניתא קמייתא הכי קאמר במה דברים אמורים בשיש להן ציר באמצע אבל אין להם ציר כל עיקר דברי הכל מותר ותנא בתרא ה''ק במה דברים אמורים דנחלקו בשאין להם ציר מן הצד אבל בשיש להם ציר מן הצד דברי הכל אסור: מתני' לא את הקטן. כל מילי דלאו צורך אכילה: גמ' עולת נדבה. דאילו עולת חובת היום רחמנא שריא אבל זו יש להקריבה לאחר יום טוב: לוקה. משום (לא תעשה כל מלאכה) (שמות כ): לצורך. אך אשר יאכל לכל נפש: בערוב הוצאה. אם נאסרה הוצאה ביו''ט ונתקנו הלכות ערובי חצירות ליו''ט אם לאו: ואין ערוב והוצאה כו'. ואע''ג דעיקר הוצאה מויעבירו קול במחנה נפקא לן (שבת דף צו:) בא ירמיה ופירש שלא נאסרה אלא בשבת משום הכי קא שרו אבל שחיטה שהיא אב מלאכה ובכלל לא תעשה כל מלאכה היא אימא לך אפילו לב''ה אם הותרה לצורך לא הותרה שלא לצורך והך מתניתין אפי' ב''ה: מתקיף לה רב יוסף. אהך אתקפתא דרבה: אלא מעתה. דסבירא להו לב''ה אין אסור הוצאה ליו''ט: ליפלגו באבנים. אי אין אסור הוצאה אין אסור טלטול שלא נאסר טלטול אלא משום הוצאה ומה שלא גזרו על כל טלטולים אפילו על אוכלים וכלים משום דאין גוזרין גזרה על הצבור אא''כ רוב צבור יכולין לעמוד בה: אלא מדלא אפלוג באבנים. ש''מ דלכולי עלמא יש הוצאה ליו''ט אלא שמן התורה הותרה לצורך וב''ה אית להו כיון דהותרה לצורך הותרה מן התורה לגמרי אלא רבנן גזור במידי דהוי טרחא דלא צריך כגון אבנים אבל בקטן וספר תורה דצריכינן להו ביו''ט לא גזור ובית שמאי לית להו מיגו ומידי דצורך אכילה שהתורה התירתו הותר ושאינו צורך אכילה באסורו עומד מן התורה: ואף ר' יוחנן סבר במתוך גרסינן: פליגי. ב''ש וב''ה ודכולי עלמא יש אסור הוצאה ליו''ט מויעבירו קול במחנה דישנה בשאר מלאכות וירמיה היה מזהירן על השבתות שהן חמורין והלואי ישמעו: לוקה משום מבשל גיד. שהבשול אב מלאכה הוא ובשול גיד דבר האסור ואינו ראוי לאכילה ועומד באסור לא תעשה כל מלאכה דלא הותר אלא לצורך: ולוקה משום מבשל בשר בחלב. לאו משום יו''ט דמלקות דבשול יו''ט הא תנא ליה אלא אפילו הוא חול לוקה משום מבשל בשר בחלב דכתיב לא תבשל גדי בחלב שלש פעמים אחד לאסור אכילה ואחד לאסור הנאה ואחד לאסור בשול:

תוספות

השוחט עולת נדבה ביום טוב לוקה וכו'. וה''ה דמצי למימר ר''ע היא. דלית ליה מתוך אלא ניחא ליה למנקט ב''ש דסבירא להו הכי בהדיא טפי ותימה הואיל ומוקמינן לה אליבא דב''ש אם כן לימא השוחט עולת חובה בי''ט לוקה דהא ב''ש אית להו לקמן (דף יט.) על עולת ראייה דלוקה דדרשינן וחגותם חגיגה אין עולת ראייה לא וי''ל משום דיוקא נקטיה דאי הוה נקט עולת חובה הוה אמינא עולת חובה מחייבי אבל שלמי חובה כיוצא בו פטור הואיל והם חובה וגם יש בהן צורך האדם אבל שלמי נדבה חייב הואיל והיה יכול להקריבן למחר והשתא דנקט עולת נדבה אשמעינן רבותא דדוקא עולת נדבה חייב דכולה כליל אבל שלמי נדבה פטור אע''ג שאינו חייב בהן והיה יכול להמתין עד למחר הואיל ויש בהן צורך הדיוט וא''ת והא אפילו ב''ה מודו דלוקה דסבירא להו לקמן (שם) דנדרים ונדבות אין קרבים בי''ט ואמאי מוקים לה אליבא דב''ש וי''ל דמהיכא אית ליה דנדרים ונדבות אין קרבים בי''ט מלכם ולא לגבוה וא''כ הוי לאו הבא מכלל עשה דאין לוקין עליו וא''ת כיון דאהדריה אהדריה לאסורא קמא דהא אמרי' גבי גוזז פסולי המוקדשין דלוקה אע''ג דלא ידעינן אסור גזיזה רק מדכתיב (דברים יב) תזבח ולא גיזה דהיינו לאו הבא מכלל עשה דאין לוקין אלא ש''מ כיון דאהדריה אהדריה לאסורא קמא כלומר ללאו שהיה בו קודם שנפסל וגם גבי נדרים ונדבות נימא הכי דאהדריה לאסורא קמא ולוקה וי''ל דשאני גיזה שלא הותרה בפסולי המוקדשין כלל בהדיא וא''כ הואיל ואשתכח סמך בהו לאסורא מוקמינן ליה באיסורא קמא אבל הכא גבי יו''ט דאוכל נפש הותר דכתיב אשר יאכל וגו' (שמות יב) וה''ה בנדרים ונדבות מתוך שהותרה וכו' וא''כ אשכחנא דהותרו בהדיא וכיון דאשכחנא דהותרו בהדיא לא אמרי' אהדרי' לאסור' קמא אלא למאי דאהדריה אהדריה ולמאי דלא אהדריה לא אהדריה וקאי דוקא בעשה: דלמא בערוב והוצאה קמפלגי. פי' רש''י ערובי חצרות וקשה מאי צריך עירובי חצרות גבי י''ט הא בלאו הכי מותר לטלטל מחצר לחצר לצורך לכ''נ להר''ר חיים כהן דגרסינן ערוב הוצאה בלא וי''ו והכי פירושו אם אסור הוצאה מעורב בו בין שאר מלאכות אע''ג שהיא מלאכה גרועה ואם שייכא אסור הוצאה אם לא קמפלגי ומיהו יש לישב דגרסינן שפיר ערוב והוצאה דצריך ערוב שיוכל להוציא דברים שאינן לצורך יו''ט כלל (ואין ערוב והוצאה ליו''ט דשאני הוצאה דגרועה היא מכל שאר מלאכות ויש ספרים דגר' קרא דירמיה ולא תוציאו משא מבתיכם ביום השבת בשבת אין ביו''ט לא דממעט לה בהדיא מטעם דהוצאה גרועה היא): ה''ג רש''י אלא מעתה לפלגו באבנים ומדלא מיפלגי באבנים ש''מ וכו' והכי פירושו אלא מעתה דב''ה לית להו אסור הוצאה לפלגו בטלטול אבנים ולשמעינן רבותא דלית להו בהן אסור הוצאה דהא לא נאסר בשום דבר טלטול אפי' דבר שמלאכתו לאסור וגם אינו צורך י''ט כלל אלא גזרה שמא יוציא כדאיתא בהדיא פרק כל הכלים (שבת דף קכד:) ואפי' דבר שהוא צורך יו''ט כגון כלי הצריך לו היה ראוי לאסור גזירה שמא יוציא אלא שאין גוזרין גזירה על הצבור אא''כ רוב הצבור יכולין לעמוד בה ומדלא קמפלגי באבנים שמע מינה בהוצאה וכו' דב''ה סברי מתוך וא''ת כיון דב''ה אית להו מתוך אמאי אין מתירין אפי' טלטול אבנים וכל דבר אפילו אינו צורך יום טוב ויש לומר דודאי אין ה''נ דמדאורייתא הואיל והותרה הותרה לגמרי אלא רבנן גזור על דבר שאינו צורך יו''ט דכיון דעיקר הוצאה נאסרה יש לאסור בדבר שאין לצורך יום טוב כלל ע''כ פי' רש''י ולא רצה לגרוס כמו שיש בספרים אלא מעתה הוציא אבנים לב''ה ה''נ דלא מחייב מלקות דא''כ הוה מסיק לפי' זה הוציא אבנים לב''ה דחייב ורש''י קים ליה דב''ה סבירא להו הואיל והותרה הותרה לגמרי אלא רבנן הוא דגזור בדבר שאינו צורך יו''ט כלל וקשה חדא דאמרי' בפסחים (דף מ:) האופה מיו''ט לחול לוקה ולא אמרינן מתוך וכו' ואפילו לרבה דלא לקי היינו מטעם הואיל ואי אתרמי ליה אורחים אבל מטעם מתוך לא קאמר ועוד דמוחק גירסת הספרים לכן נראה לפר' דגרסי' כגירסת הספרים אלא מעתה הוציא אבנים לב''ה ה''נ דלא מחייב פי' מדאורייתא מלקות וכ''ת ה''נ א''כ לפלגו באבנים אלא ודאי מדלא קמפלגי וכו' ודוקא בהוצאה שיש בה צורך יו''ט קצת אמרינן מתוך שהותרה לצורך יו''ט דכל אוכל נפש מותר הותרה נמי שלא לצורך אוכל נפש הואיל ואיכא צורך מקצת שיש צורך יו''ט אבל שלא לצורך יו''ט כלל ודאי דאסור מן התורה כגון אופה מיו''ט לחול ומוציא אבנים דליכא לא צורך נפש ולא שמחת יו''ט חייב מדאורייתא וכי פליגי ב''ש וב''ה בדברים שאינן לצורך אוכל נפש ואיכא בהן צורך יו''ט קצת כגון קטן למולו דהמצוה נקראת צורך יום טוב ולולב לצאת בו וס''ת לקרות בו וכן פי' רבינו חננאל אבל. ליתא פירושן דלאו דוקא קטן למולו דה''ה שלא למולו דשרי גם טיול דהא אשכחן נמי דמשחקין בכדור שקורין פלוט''א בלע''ז ביו''ט ברה''ר אע''ג דליכא אלא טיול וא''ת השוחט עולה מה צורך יש לו בה יש לומר דהכא נמי איכא שמחת יו''ט שלא יהא שלחנך מלא ושלחן רבך ריקן כדמוכח לקמן (דף כ:):

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר