סקר
מסכת בבא קמא:

 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

וּרְמִינְהוּ יָדִי נְזִירָה וְרַגְלִי נְזִירָה לֹא אָמַר כְּלוּם רֹאשִׁי נְזִירָה כְּבֵדִי נְזִירָה הֲרֵי זֶה נָזִיר זֶה הַכְּלָל דָּבָר שֶׁהַנְּשָׁמָה תְּלוּיָה בּוֹ הֲרֵי זֶה נָזִיר
אָמַר רַב יְהוּדָה דְּאָמַר הָכִי יֵעָשֶׂה פִּי כְּפִיו מִיַּיִן וּשְׂעָרִי כִּשְׂעָרוֹ מִלָּגוֹז
הֲרֵינִי נְזִירָה וְשָׁמַע בַּעְלָהּ וַאֲמַר וַאֲנִי אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר אִיבַּעְיָא לְהוּ בַּעַל מִיעְקָר עָקַר אוֹ דִּלְמָא מִיגָּז גָּיֵיז לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ
לְאִשָּׁה שֶׁנָּדְרָה בְּנָזִיר וְשָׁמְעָה חֲבֶרְתָּהּ וְאָמְרָה וַאֲנִי וְשָׁמַע בַּעְלָהּ שֶׁל רִאשׁוֹנָה וְהֵפֵר לָהּ אִי אָמְרַתְּ מִיעְקָר עָקַר הַהִיא נָמֵי אִישְׁתְּרַאי וְאִי אָמְרַתְּ מִיגָּז גָּיֵיז אִיהִי אִישְׁתְּרַאי חֲבֶרְתַּהּ אֲסִירָא מַאי
תָּא שְׁמַע הֲרֵינִי נְזִירָה וְשָׁמַע בַּעְלָהּ וְאָמַר וַאֲנִי אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ בַּעַל מִיגָּז גָּיֵיז לֵיפַר לְאִישְׁתּוֹ וְהוּא לִיתְּסַר אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ בַּעַל מִיעְקָר עָקַר
לָא לְעוֹלָם מִיגָּז גָּיֵיז וּבְדִין הוּא דְּלֵיפַר לַהּ וְהַיְינוּ טַעְמָא דְּלָא מָצֵי מֵיפַר כֵּיוָן דְּאָמַר לַהּ וַאֲנִי כְּמַאן דְּאָמַר קַיָּים לִיכִי דָּמֵי אִי מִתְּשִׁיל אַהֲקָמָתוֹ מָצֵי מֵיפַר וְאִי לָא לָא מָצֵי מֵיפַר
תָּא שְׁמַע הָאִשָּׁה שֶׁנָּדְרָה בְּנָזִיר וְהִפְרִישָׁה אֶת בְּהֶמְתָּהּ וְאַחַר כָּךְ הֵפֵר לָהּ בַּעְלָהּ אִם שֶׁלּוֹ הָיְתָה הַבְּהֵמָה תֵּצֵא וְתִרְעֶה בָּעֵדֶר וְאִם שֶׁלָּהּ הָיְתָה הַבְּהֵמָה הַחַטָּאת תָּמוּת
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ בַּעַל מִיעְקָר עָקַר תִּיפּוֹק לְחוּלִּין אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ בַּעַל מִיגָּז גָּיֵיז
לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ בַּעַל מִיעְקָר עָקַר וְהַיְינוּ טַעְמָא כֵּיוָן דְּלֹא צְרִיכָה כַּפָּרָה הֲוָת כְּחַטָּאת שֶׁמֵּתוּ בְּעָלֶיהָ וּגְמִירִי דְּחַטָּאת שֶׁמֵּתוּ בְּעָלֶיהָ תָּמוּת
תָּא שְׁמַע הָאִשָּׁה שֶׁנָּדְרָה בְּנָזִיר וְהָיְתָה שׁוֹתָה יַיִן וּמִטַּמְּאָה לְמֵתִים הֲרֵי זוֹ סוֹפֶגֶת אֶת הָאַרְבָּעִים הֵיכִי דָמֵי אִילֵּימָא דְּלָא הֵיפַר לַהּ בַּעַל צְרִיכָא לְמֵימַר
אֶלָּא פְּשִׁיטָא דְּהֵיפַר לַהּ בַּעַל וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ בַּעַל מִיעְקָר עָקַר אַמַּאי סוֹפֶגֶת אַרְבָּעִים אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ בַּעַל מִיגָּז גָּיֵיז
לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ בַּעַל מִיעְקָר עָקַר וּמִשּׁוּם דְּקָתָנֵי סֵיפָא הֵיפֵר לָהּ בַּעְלָהּ וְהִיא לֹא יָדְעָה וְהָיְתָה שׁוֹתָה יַיִן וּמִטַּמְּאָה לְמֵתִים אֵינָהּ סוֹפֶגֶת אֶת הָאַרְבָּעִים

רש"י

ורמינהו כו' זה הכלל כו'. ופה ושיער לא הוי דבר שהנשמה תלויה בו דאי גייז לשיער וחתיך לניב שפתים לא מיית: אמר רב יהודה דאמר הכי יעשה פי כפיו מיין. דהואיל דפריש הכי הוי נזיר: אמרה הריני נזירה ושמע בעלה ואמר ואני שניהם נזירין ואינו יכול להפר לה. דכיון דאמר ואני גלי אדעתיה דניחא ליה במאי דקא נדרה איהי והשתא מקיים לה: ואי אמרת מיעקר עקר. בעל את הנדר מעיקרו אישתכח דבההיא שעתא דקאמרה חבירתה ואני דלא חייל עלה נזירות כלל: ואי אמרת מיגז גייז. דמכאן ולהבא לא חייל עלה נזירות אבל למפרע הוות נזירה: איהי אישתראי וחבירתה אסירא. דלכי אמרה ואני הוות חבירתה נזירה מעליא: ואי ס''ד בעל מיגז גייז. את הנדר מכאן ולהבא אמאי אינו יכול להפר משום דקאמר ואני נימא דהאי דאמר ואני להכי הוא דקאמר הכי דתהוי נזירה לפי שעה עד דליקבל עליה נזירות וליגזייה לנזירות אשתו מכאן ולהבא ונזירות דידיה תיחול עליה כדמעיקרא דהא אינו מיפר מכאן ולמפרע: אלא לאו שמע מינה. הבעל כי. מיפר לנזירות אשתו מיעקר עקר לה ומשום הכי אינו יכול להפר לה שאם יהא מיפר לה נמצא מיפר את שלו דמיעקר עקר והיינו טעמא דאינו יכול להפר את שלה משום דבההיא שעתא דאמר ואני ניחא ליה דתהוי נזירה עד דחייל עליה נזירות דהא קיים לה לפי שעה ומההיא שעתא ואילך לא מצי מיפר משום דבעל מיעקר עקר דלעולם אינו יכול להפר מכאן ולהבא בלא מפרע והכא למפרע לא מצי מיפר דהא קיים לה לפי שעה: לא לעולם מיגז גייז. אלא היינו טעמא דלא מצי מיפר לה דכיון דאמר לה ואני כמ''ד לה קיים נזירותיך דמי והלכך אי מיתשיל אהקמתו אהא דקא מקיים לה ברישא מצי מיפר ואי לא לא מצי מיפר: ואם שלה היתה הבהמה. וכגון שהקנה לה אחר לנזירותה ואמר לה על מנת שאין לבעליך רשות בה: והיינו טעמא. דתמות דכיון שהפרישה לשם חטאת מעיקרא והשתא לא מצטרכה לכפרה דהא היפר לה בעלה ועקר את הנדר מעיקרו הויא לה כחטאת שמתו בעליה דגמירי דלמיתה אזלא לפי שאין כפרה למתים ואית. דמפרשי כיון דצריכה כפרה על שציערה עצמה מן היין והשתא לא צריכה דהיפר לה בעלה מעיקרא הויא לה כחטאת שמתו בעליה דגמירי דלמיתה אזלא דאפילו ר''א הקפר מודה דלא קרבה אפי' על הצער משום דהויא לה כחטאת שמתו בעליה משום דבחטאת בהמה גמרינן דתמות אבל בחטאת העוף לא גמרינן דתמות: אלא פשיטא דהיפר לה בעל. וקתני דסופגת את הארבעים על שהיתה שותה יין ומטמאה למתים קודם שהיפר לה: לעולם אימא לך מיעקר עקר לה בעל. והכא במאי עסקינן דסופגת את הארבעים כגון דלא היפר לה ודקאמרת אי לא היפר לה בעל צריכא למימר ודאי לא צריכא אלא משום דקתני סיפא כו': אינה סופגת. דצריכא למימר דס''ד דתספוג כיון דנתכוונה לאיסורא:

תוספות

ידי נזירה כו'. וה''ה במתניתין אי לא פי כפיו אלא פי נזיר ושערי נזיר לא אמר כלום דאין הנשמה תלויה בו: בעל מיעקר קא עקר. הנדר מעיקרא כשמפר לאשתו והוי כאילו לא חל מעולם כמו חכם שעוקר הנדר מעיקרו או מיגז גייז מהפרה ואילך הוא דמתבטל הנדר ועד ההפרה היה מקויים: אי אמרינן מיעקר עקר חבירתה נמי מישתראי שהרי הוא כאילו לא חל הנדר מעולם ואי אמרינן מיגז גייז היא מישתראי וחבירתה אסורה לפי שהיתה הראשונה בכל דין נזירות עד ההפרה ושפיר מיתפיס בה שניה והפרת הראשונה אינה מועלת לשניה ונהי דלגבי חכם הותר הנדר הראשון הותרו כולם היינו משום דחכם עוקר הנדר מעיקרו ונמצא כאילו לא חל מעולם אבל בעל שמיפר בלא חרטה אינו עוקר הנדר מעיקרו אלא מיגז גייז וה''ה דמצי למימר דנפקא מינה אם שתתה ביין ונטמאה וגלחה במזיד ואח''כ היפר לה דאי מיעקר עקר אינה לוקה ואי מיגז גייז לוקה וכן לענין אם נטמאה בשוגג ואח''כ היפר אי מיעקר עקר לא תביא עולת העוף ואשם ואי מיגז גייז מביאה עולת העוף ואשם שהרי חל הנזירות עד עתה: אלא ש''מ בעל מיעקר עקר. ובהתרתה הוא מותר כמותה דלא חל הנדר מעולם ולכך אינו מיפר דאינו מיפר לעצמו אלא אחרים מוחלין לו וצ''ע דלא דמי לאחרים דכיון דרשאי להפר לאשתו ותירץ הר''ר אליהו דה''פ אא''ב מיעקר עקר אינו יכול להפר דפשיטא דקיים לה שאם לא קיים לה לא היה דיבורו שום דבר אא''א מיגז גייז א''כ אינו תלוי בדבורו וכיון שאין תלוי בדבורו ממילא הוי מופר: כמאן דאמר קיים ליכי דמי אי איתשיל אהקמתו מצי מיפר. [במאי] שאמר קיים ליכי דאמת הוא דנשאלין על ההקמה דהכי אמר רבי יוחנן בנדרים (דף סט.): האשה שנדרה בנזיר והפרישה בהמתה. חטאת עולה ושלמים אם שלו היתה הבהמה פי' מבהמות של בעלה תצא ותרעה בעדר כלומר חולין היא כיון שהיפר לה בעלה וכדמפרש לקמן (דף כד.) דכי [מקנה] לה בעלה מילתא דצריך לה כלומר אם לא היפר לה שצריכה לקרבנות נזיר במילתא דלא צריכה כגון שהיפר לה בעלה ואינה צריכה לקרבנות נזיר לא מקני לה: ואי ס''ד בעל מיעקר קא עקר תיפוק לחולין. דעקר הנדר מעיקרו ולא חל הנדר מעולם והוי כאדם המפריש בהמתו לנזירות ונשאל לחכם והתירו דתנן (לקמן דף לא.) דנפקא לחולין: והיינו טעמא דכיון דצריכה כפרה. על שציערה עצמה מן היין וכרבי אלעזר הקפר דאמר דנזיר חוטא הוא הוה ליה חטאת (העוף) שמתו בעליה אע''ג דהפר לה לענין [איסור] על הבהמה דין חטאת אם הבהמה [שלה] היא דגמרה ומקדיש לה: היכי דמי אילימא דלא היפר לה בעל. כלל צריכא למימר דלוקה דהא נזירה היא ופשיטה הוא דלוקה אלא פשיטא דהיפר לה הבעל אחר שנטמאה ואחר ששתתה ואפילו הכי לוקה דבההיא שעתא דשתתה ביין הוי נזירה וש''מ הבעל מיגז גייז: לעולם מיעקר עקר. ומיירי שלא היפר ודקאמרת צריכא למימר משום סיפא דאיצטריך ליה למיתני אינה סופגת תני רישא אגב סיפא דסופגת וסיפא איצטריכא ליה למיתני לאפוקי מדרבי יהודה דאמר דכי נמי היפר לה בעלה ושתתה יין לוקה מכת מרדות ואם תאמר מאי איריא היפר לה ואחר כך היתה שותה לאשמועינן שתתה ונטמאה ואח''כ (שתתה) היפר לה [דאינה] סופגת כיון דמיעקר עקר וי''ל דמשום רבי יהודה נקט הכי דאפילו בהיפר ואח''כ שתתה סופגת מכת מרדות אע''ג דכבר היפר כיון דלאיסורא נתכוונה:

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר