סקר
מסכת בבא קמא:

 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ כְּדֵי לְחַנְּכוֹ בְּמִצְוֹת אִי הָכִי אֲפִילּוּ אִשָּׁה נָמֵי סָבַר אִישׁ חַיָּיב לְחַנֵּךְ בְּנוֹ בְּמִצְוֹת וְאֵין הָאִשָּׁה חַיֶּיבֶת לְחַנֵּךְ אֶת בְּנָהּ
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמַר הֲלָכָה הִיא בְּנָזִיר אַמְּטוּ לְהָכִי בְּנוֹ אִין בִּתּוֹ לָא אֶלָּא לְרֵישׁ לָקִישׁ אֲפִילּוּ בִּתּוֹ קָסָבַר בְּנוֹ חַיָּיב לְחַנְּכוֹ בִּתּוֹ אֵינוֹ חַיָּיב לְחַנְּכָהּ
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמַר הֲלָכָה הִיא בְּנָזִיר אַהָכִי בִּנְזִירוּת אִין בִּנְדָרִים לָא אֶלָּא לְרֵישׁ לָקִישׁ אֲפִילּוּ נְדָרִים נָמֵי
לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר לָא מִיבַּעְיָא בִּנְדָרִים דְּלֵית לֵיהּ נִיוּוּל אֶלָּא אֲפִילּוּ בִּנְזִירוּת דְּאִית לֵיהּ נִיוּוּל אֲפִילּוּ הָכִי חַיָּיב לְחַנְּכוֹ
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמַר הֲלָכָה הִיא בְּנָזִיר הַיְינוּ דְּקָתָנֵי מִיחָה אוֹ שֶׁמִּיחוּהוּ קְרוֹבָיו
אֶלָּא לְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ כׇּל כְּמִינֵיהוֹן קְרוֹבִים דְּאָמְרִין לֵיהּ לָא תַּיגְמְרֵיהּ מִצְוֹת קָסָבַר כֹּל חִינּוּךְ דְּלָא חֲשִׁיב לָא נִיחָא לֵיהּ
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמַר הֲלָכָה הִיא בְּנָזִיר מִשּׁוּם הָכִי מְגַלֵּחַ וְעָבֵיד הַקָּפָה
אֶלָּא לְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ כְּדֵי לְחַנְּכוֹ בְּמִצְוֹת הָא קָעָבֵיד הַקָּפָה
קָסָבַר הַקָּפַת כׇּל הָרֹאשׁ מִדְּרַבָּנַן וְחִינּוּךְ מִדְּרַבָּנַן וְאָתֵי חִינּוּךְ דְּרַבָּנַן וְדָחֵי הַקָּפָה דְּרַבָּנַן
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמַר הֲלָכָה הִיא בְּנָזִיר אַהָכִי מְגַלֵּחַ מַיְיתֵי קׇרְבָּן
אֶלָּא לְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ כְּדֵי לְחַנְּכוֹ בְּמִצְוֹת הָא קָא מַיְיתֵי חוּלִּין לָעֲזָרָה קָסָבַר חוּלִּין בַּעֲזָרָה לָאו דְּאוֹרָיְיתָא
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמַר הֲלָכָה הִיא בְּנָזִיר אַהָכִי כִּי מִיטַּמֵּא מַיְיתֵי קׇרְבַּן צִיפֳּרִין וְאָכֵיל כֹּהֵן מְלִיקָה
אֶלָּא לְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ הָא קָאָכֵיל נְבֵילָה
קָסָבַר כְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה דְּאֵין שְׁחִיטָה לָעוֹף מִן הַתּוֹרָה וְחוּלִּין בַּעֲזָרָה לָאו דְּאוֹרָיְיתָא
וְסָבַר רַבִּי יוֹסֵי הָכִי וְהָתַנְיָא רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מִנַּיִן לְחַטַּאת הָעוֹף שֶׁהִיא בָּאָה עַל הַסָּפֵק שֶׁאֵינָהּ נֶאֱכֶלֶת תַּלְמוּד לוֹמַר וְהַזָּב אֶת זוֹבוֹ לַזָּכָר וְלַנְּקֵבָה מַקִּישׁ נְקֵבָה לְזָכָר מָה זָכָר מֵבִיא קׇרְבָּן עַל הַוַּדַּאי אַף נְקֵבָה מְבִיאָה קׇרְבָּן עַל הַוַּדַּאי וּמָה זָכָר מֵבִיא עַל הַסָּפֵק אַף נְקֵבָה מְבִיאָה עַל הַסָּפֵק
וּמָה זָכָר מִמִּין שֶׁהוּא מֵבִיא עַל הַוַּדַּאי מֵבִיא עַל הַסָּפֵק אַף נְקֵבָה מִמִּין שֶׁהִיא מְבִיאָה עַל הַוַּדַּאי מְבִיאָה עַל הַסָּפֵק אִי מָה זָכָר מֵבִיא קׇרְבָּן וְנֶאֱכָל אַף נְקֵבָה מְבִיאָה קׇרְבָּן וְנֶאֱכָל אָמַרְתָּ

רש"י

וריש לקיש אמר. טעמא שהאיש מדיר את בנו בנזיר כדי לחנכו במצות: ואי משום חינוך אפילו אשה. תהא מדרת את בנה בנזיר: בשלמא רבי יוחנן דאמר הלכה היא בנזיר אמטו להכי בנו אין בתו לא. דהכי היא הלכה ואין משיבין כלל: אלא לריש לקיש אפילו בתו. נמי ליהוי נזירה: בנזיר אין. לשון נזירות אדם יכול להזירו כדהויא הלכה למשה מסיני ובלשון נדרים לא: לא מיבעיא בשאר נדרים. כגון להדירו להביא קרבן דלית ליה ניוול דמותר לשתות ביין דיכול להדירו: אלא אפילו בנזירות כו. בכולה שמעתא גרסינן אלא דריש לקיש וספרים שכתוב בהן ר' יוסי בר' חנינא שבשתא היא: היינו דקתני מיחה או שמיחוהו קרוביו. דכי היכי דהלכה היא שהאיש מזיר את בנו הכי נמי הלכה שיכולין למחות: אלא לריש לקיש כל כמיניהון דקרובין דאמרי ליה לא תיגמריה מצות: קסבר. ריש לקיש כל חינוך דלא חשיבי ליה כגון חינוך דנזירות דבזיונא הוא דקא מגלח ראשו לא ניחא ליה לבריה ומשום הכי יכולים למחות: אהכי. מותר לו לגלח ואע''ג דעביד הקפה וקעבר על לאו דלא תקיפו דהכי הוא הלכה למשה מסיני: אלא לריש לקיש. היכי עבר על הקפה דהוי מדאורייתא משום חינוך: קסבר הקפת כל הראש. לא מיתסר אלא מדרבנן ואתי חינוך כו': אהכי מגלח ומייתי קרבן. ולית ביה משום חולין בעזרה: אלא לריש לקיש. דאמר דלא הוי טעם אלא משום חינוך כיון דלא חל עליה נזירות מדאורייתא אישתכח דקא מייתי חולין לעזרה: כי קא מיטמא מייתי צפרים ואכיל כהן מליקה. ולית ביה לא משום חולין לעזרה ולא משום מליקה דהכי הלכה למשה מסיני: אלא לריש לקיש. כיון דמדאורייתא לא מיחייב בנזירות אשתכח דקמייתי חולין לעזרה וקא אכיל כהן נבילה: ה''ג סבר לה כר' יוסי ברבי יהודה דאמר אין שחיטה לעוף מן התורה וחולין בעזרה לאו דאורייתא.. והילכך כיון דמדאורייתא לא בעי שחיטא לא חשיבא נבילה ולא מייתי חולין לעזרה דאיסור חולין בעזרה ליתיה לרבי יוסי אלא מדרבנן ולמאן דקא מתרץ ידע ליה הכי היכא אמר רבי יוסי הכי: מנין לחטאת העוף שבאה על הספק. כגון דלידה או דזיבה שאינה נאכלת: תלמוד לומר. והדוה בנדתה והזב את זובו: להקיש נקבה לזכר מה זכר מביא קרבן. בהמה על ודאי אכל חלב בשוגג וה''ה לודאי זיבה אף נקבה מביאה קרבן על ודאי לידה חטאת העוף: מה זכר מביא. אשם תלוי על ספק אף נקבה מביאה קרבן על ספק לידה אבל עדיין לא שמענו אם ממין בהמה אם ממין העוף אלא ממה שלמדנו שמביא זכר על הספק מאותו מין שמביא על הודאי שלעולם מביאין בהמה אף נקבה ממין העוף שמביאה על הודאי מביאה נמי על ספק לידה וזיבה: מה זכר מביא קרבן. על הספק ונאכל שהרי אשם תלוי נאכל אף נקבה שמביאה קרבן מן העוף על ספק יהא נאכל:

תוספות

קסבר חולין שנשחטו בעזרה לאו דאורייתא. בין בהבאתן ובין דשרי לאוכלם וכן מותר להביא [הלחם והזרוע בשלה] מן האיל ולהניף בעזרה והאימורים של חטאת איכא למימר יעלם לשם עצים והדם יזרוק לשם שמים ועולה ושלמים יעשה לשם נדבה: משום הכי כי מיטמא מייתי קרבן ציפורין. דמשמע לי' מדיר בנו בנזיר דכל תורת נזיר עליו ואם מיטמא מביא ציפורי' אחד לעולה ואחד לחטאת ונאכל: אלא לרבי יוסי בר' חנינא קאכיל כהן נבילה. שהרי [מצותו] במליקה והא לא קשיא ליה קאכיל טרפה דמליקה מן העורף וה''ל נשברה חוט השדרה דאיכא למימר דסבר ליה כמ''ד מחזיר הסימנין אחורי העורף (חולין דף יט:): קסבר רבי יוסי בר' חנינא אין שחיטה לעוף מן התורה. ולא צריכא אלא נחירת סימנין להוציא הדם דרך הסימנים ומכי מולק והוציא הדם תו לא צריך: ה''ג וסבר רבי יוסי בר' חנינא הכי והתניא א''ר יוסי בר' חנינא וכו' ולא גריס ר''ח דרבי יוסי ברבי חנינא אמורא הוא ולא תנא וגרס (ר''ח) הכי סבר לה כרבי יוסי בר' יהודה דאמר אין שחיטה לעוף וחולין שנשחטו בעזרה לאו דאורייתא סבר כרבי יוסי ברבי יהודה דאמר לקמן ומיהו לא אשכחנא בעלמא דאית ליה הכי אלא מהא דאמר לקמן עד מתי מדיר בנו בנזיר עד שיגיע לעונת נדרים ואיכא חד לישנא בש''ס דמפרש [טעמיה] דסבר כדי לחנכו במצות וא''כ לדידי' זקוק לומר כל מה שאמרנו לרבי יוסי ברבי חנינא דאין שחיטה לעוף מן התורה וחולין שנשחטו בעזרה לאו דאורייתא ורבינו תם מפרש דאין לשבש הספרים דהא רבי יוסי בר' חנינא דשמעתין על כרחך תנא היה ואינו אותו שבש''ס שמוזכר באמורא שהרי אמר רשב''ל משום ר' יוסי בר' חנינא ור' יוסי בר' חנינא היה תלמיד דרבי יוחנן דאמר בפרק שלישי דסנהדרין (דף ל:) דרבי יוחנן סמכיה ואמר ליה אמור מה ששמעת ואיך אמר רשב''ל משמו אלא ודאי תרין הוו: וסבר רבי יוסי ברבי חנינא הכי והתניא מנין לחטאת [העוף] הבאה על הספק. כגון זב וזבה מספק ויולדת ואינה יודעת אם ולד הפילה אם רוח הפילה: לזכר ולנקבה ומקיש נקבה לזכר. שהרי שוין הם בהך דינא דזכר מביא קרבן על הודאי כגון חטאת בהמה אם אכל חלב והא הדין נקבה דזה דבר פשוט בלא היקש הילכך נקיש מה זכר מביא על הספק אשם תלוי אף נקבה מביאה על הספק וצ''ע דזה נמי דבר פשוט [דפרשה] באשם תלוי כתיב (כגון) גבי איש וגבי אשה דכל התורה כולה (ובע''א יש לפרש) בלשון זכר נאמרה ונראה לר''י דמיירי בזב שבא על הזבה מה הזכר מביא חטאת אף נקבה מביאה [חטאת] ומה הוא מביא נמי כשהוא ספק זב אף היא נמי מביאה חטאת עוף היכא שבא עליה כשהיא ספק זבה [והוא הדין דמצי למימר מה זכר וכו'] אף נקבה מביאה על הספק ספק זבה מביאה על הספק כמו בסמוך ומה זכר ממין שהוא מביא קרבן על הודאי דהיינו בהמה לחטאת הוא מביא על הספק דמביא בהמה לאשם תלוי אף נקבה ממין שמביאה על הודאי דהיינו חטאת העוף תביא על הספק עוף לחטאת וה''ה דמצי למימר כי היכי דמביא הוא אשם על [ספק] חלב [היא נמי] מייתי לספק זיבה חטאת העוף על הספק: אי מה זכר מביא קרבן ונאכל. על ספיקו דאשם תלוי נאכל אף נקבה כשמביאה על הספק יהיה נאכל:
הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר