סקר
מסכת בבא קמא:

 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

יָכוֹל לֹא יְהוּ נְזִירִין תַּלְמוּד לוֹמַר אִישׁ הָאִיתְּמַר אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הֲלָכָה הִיא בְּנָזִיר
אִי הָכִי אִישׁ כִּי יַפְלִא נֶדֶר בְּעֶרְכְּךָ בַּעֲרָכִין לְמָה לִי מִכְּדֵי הָאִיתַּקַּשׁ עֲרָכִין לִנְדָרִים דְּאָמַר קְרָא אִישׁ כִּי יַפְלִא נֶדֶר בְּעֶרְכְּךָ וְהָתַנְיָא גַּבֵּי נְדָרִים אִישׁ מָה תַּלְמוּד לוֹמַר אִישׁ אִישׁ לְרַבּוֹת אֶת הַגּוֹיִם שֶׁהֵן נוֹדְרִים נְדָרִים וּנְדָבוֹת כְּיִשְׂרָאֵל
אִישׁ כִּי יַפְלִא בַּעֲרָכִין לְמָה לִי אֶלָּא הַאי אִישׁ מִיבְּעֵי לֵיהּ לְאֵיתוֹיֵי מוּפְלָא סָמוּךְ לְאִישׁ
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר מוּפְלָא סָמוּךְ לְאִישׁ דְּאוֹרָיְיתָא אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר דְּרַבָּנַן אִישׁ כִּי יַפְלִיא לְמָה לִי לְאֵיתוֹיֵי מוּפְלָא סָמוּךְ לְאִישׁ דְּגוֹי
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר בְּנֵי יִשְׂרָאֵל נֶעֱרָכִין וְאֵין הַגּוֹיִם נֶעֱרָכִין יָכוֹל לֹא יְהוּ מַעֲרִיכִין תַּלְמוּד לוֹמַר אִישׁ שַׁפִּיר
אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מַעֲרִיכִים וְאֵין הַגּוֹיִם מַעֲרִיכִים יָכוֹל לֹא יְהוּ נֶעֱרָכִין תַּלְמוּד לוֹמַר אִישׁ אֲפִילּוּ תִּינוֹק בֶּן חֹדֶשׁ בַּר עָירוּכִי הוּא כִּי יַפְלִיא לְמָה לִי
אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה לְאֵיתוֹיֵי גּוֹי גָּדוֹל דְּאַף עַל גַּב דְּגָדוֹל הוּא אֵינוֹ יוֹדֵעַ לְהַפְלוֹת
אֶלָּא כִּי יַפְלִיא דִּכְתַב רַחֲמָנָא גַּבֵּי נְזִירוּת לְמָה לִי מִכְּדֵי הָאִיתַּקַּשׁ נְזִירוּת לִנְדָרִים כִּי יַפְלִיא לְמָה לִי
לְאֵיתוֹיֵי יָדַיִם שֶׁאֵינָן מוֹכִיחוֹת דְּאִיתְּמַר יָדַיִם שֶׁאֵינָן מוֹכִיחוֹת אַבָּיֵי אָמַר הָוְיָין יָדַיִם רָבָא אָמַר לָא הָוְיָין יָדַיִם לְאַבָּיֵי נִיחָא אֶלָּא לְרָבָא מַאי אִיכָּא לְמֵימַר
אֶלָּא כִּי יַפְלִיא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרַבִּי טַרְפוֹן דְּתַנְיָא רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי טַרְפוֹן אֵין אֶחָד מֵהֶן נָזִיר לְפִי שֶׁלֹּא נִיתְּנָה נְזִירוּת אֶלָּא לְהַפְלָאָה הָנִיחָא לְרַבִּי טַרְפוֹן אֶלָּא לְרַבָּנַן מַאי אִיכָּא לְמֵימַר
אֶלָּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא הֶיתֵּר נְדָרִים פּוֹרְחִין בָּאֲוִיר וְאֵין לָהֶן עַל מַה שֶּׁיִּסְמוֹכוּ
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר יֵשׁ לָהֶם עַל מַה שֶּׁיִּסְמוֹכוּ שֶׁנֶּאֱמַר אִישׁ כִּי יַפְלִא כִּי יַפְלִא שְׁתֵּי פְעָמִים אֶחָד הַפְלָאָה לְאִיסּוּר וְאֶחָד הַפְלָאָה לְהֶיתֵּר

רש"י

היא בנזיר שהאב מזיר את בנו בנזיר הואיל דלאו מקרא נפקא ליכא לך למימר דבני ישראל אתא לומר דישראל מדירין את בניהם בנזיר ולא העובדי כוכבים ואתא איש לרבות את העובדי כוכבים בנזיר עצמו בלא קרבן אלא דהאי דכתיב בהו ישראל קא ממעט להו מנזירות לגמרי: איש כי יפליא דכתב רחמנא גבי ערכין למה לי. בשלמא איש דכתב גבי נזיר איידי דכתיב אשה שהוא לצורך כתב נמי איש שלא לצורך ואיש דגבי נדרים לרבות את העובדי כוכבי' שיהו נודרין נדרים ונדבות כישראל אלא איש כי יפליא דכתב רחמנא גבי ערכין למה לי דמכדי איתקש ערכין לנדרים דאמר קרא איש כי יפליא נדר בערכך דבחד קרא כתבינהו רחמנא ותניא גבי נדרים כו' וה''ה לגבי ערכין נמי דאיתרבו להו עובדי כוכבים שיהו נערכים כישראל אלא איש כי יפליא למה לי: לאתויי מופלא הסמוך לאיש. דישראל שיהו נודרין נדרים: אלא למ''ד דרבנן היא. דנדרים נבדקין איש כי יפליא למה לי: לאתויי מופלא הסמוך לאיש דעובדי כוכבים מדאוריי' נודרין נדרים ואל תתמה משום דבישראל אין מופלא הסמוך לאיש נודרין נדרים מן התורה שכן מצינו בכמה מקומות שהחמירה תורה על העובד כוכבים כגון בשורו של כנעני שהזיק לשורו של ישראל בין תם בין מועד משלם נזק שלם ושל ישראל שנגח של כנעני בין תם בין מועד פטור (ב''ק דף לז:): הניחא למאן דאמר בני ישראל נערכין ואין העובדי כוכבים נערכין יכול לא יהו מעריכין ת''ל איש. גבי נדרים ואיתקוש ערכין לנדרים (מיהו) שפיר הוא דאתא איש כי יפליא לאיתויי מופלא הסמוך לאיש דעובד כוכבים דיכול להעריך: אלא למ''ד דבר אל בני ישראל ישראל מעריכין ואין העובדי כוכבים גדולים מעריכין כלל יכול לא יהו נערכין ת''ל איש. גבי נדרים איתקש ערכין לנדרים להא מילתא שיהו גדולים נערכין הלכך דלדידיה לא אתא איש [כי יפליא דנערכין] אלא לאיתויי מופלא הסמוך לאיש דעובד כוכבים דהוי נערך ולא מצריך קרא כיון דמשמע ליה איש דנדרים שהן נערכין הא ודאי פשיטא ליה דכיון דבתורת נערכין הן דאפילו עובד כוכבים בן חדש בר ערוכי הוא באותו ערך האמור בענין: אמר רב אדא בר אהבה כי אתא האי כי יפליא לאיתויי עובד כוכבים גדול דאע''ג דגדול הוא אינו יודע להפלות. דאע''פ דבישראל כיון שהוא גדול אע''פ שאינו יודע להפלות דבריו קיימים כדתנן בפרק יוצא דופן (נדה דף מה:) לאחר הזמן אע''פ שאינו יודע לשם מי נדר דבריו קיימין גבי עובד כוכבים מיהא אינו יכול להעריך ולנדור עד שיהא גדול ויודע להפלות לדברי הכל דאילו להאי תנא דאמר יכול לא יהו מעריכין ת''ל איש גבי נדרים לרבות את העובדי כוכבים שיהו מעריכין בעובד כוכבים גדול ויודע להפלות קאמר אבל בעובד כוכבים שאינו יודע להפלות לא ואידך תנא נמי דקאמר ואין העובדי כוכבים מעריכין בעובד כוכבים גדול שאין יודע להפלות קאמר אבל גדול ויודע להפלות יכול להעריך ולידור דאיתקוש ערכים לנדרים ובנערכים הוא דפליגי אבל במעריכין דברי הכל עובד כוכבים גדול שאינו יודע להפלות לא ואתא האי איש כי יפליא למעוטי ודקאמר יכול לא יהו נערכין ת''ל איש לאו מדיוקא דאיש כי יפליא נפקא אלא מאיש איש דנדרים נפקא דאיתקש ערכין לנדרים אלא איידי דקאמר אידך תנא ת''ל איש קאמר איהו ת''ל איש: אלא כי יפליא לגבי נזיר ל''ל. בשלמא איש איידי דכתיב אשה לצורך כתב נמי איש שלא לצורך כדכתיב איש או אשה כי יפליא לנדור נדר וגו' וכן איש גבי ערכין יתירא הוא משום דכתיב בההיא פרשתא אם זכר אם נקבה ואתא ליה לדרשא דבעינן עובד כוכבים גדול שיודע להפלות אלא כי יפליא דגבי נזירות ל''ל: מכדי הא איתקש נזירות לנדרים. כדכתיב נדר נזיר ובנדרים כתיב הפלאה וכיון דבנדרים כתיב הפלאה בנזירות ל''ל: לאתויי ידים שאינן מוכיחות דהויין ידים. בין בנזירות בין בנדרים בנזיר כגון דאמר אהא וכדאמר לעיל בפ''ק (דף ב:) כגון שנזיר עובר לפניו ולגבי נדרים נמי כגון דאמר מודרני ממך דאסור שיהנה משלו ולא אמרינן דלמא לא משתעינא בהדך קאמר וכדאמר בפ''ק דנדרים (דף ה.) אלא למ''ד לא הויין ידים מאי איכא למימר ופלוגתא דאביי ורבא בפ''ק דנדרים: הניחא לרבי טרפון אלא לרבנן. דאמרי בפירקין דלעיל שכולן [נזירים] מאי איכא למימר: היתר נדרים פורחין באויר. העולם שאין להן מקרא מן התורה על מה שיסמוכו: שנאמר כי יפליא. אחד. בנזיר ואחד בנדרים: אחד הפלאה לאיסור. שלא לבטל את הנדר כשאין בו חרטה: ואחד הפלאה להיתר. כשיש בו חרטה ובמסכת חגיגה קאי:

תוספות

הניחא למאן דאמר. בערכין בני ישראל נערכין ולא עובדי כוכבים יכול לא יהו מעריכין ת''ל איש ודאי י''ל דאתא איש לומר דעובד כוכבים מופלא סמוך לאיש יכול להעריך אלא למ''ד בני ישראל ולא עובדי כוכבים יכול לא יהו נערכין ת''ל איש ואפילו מבן חדש בר ערוכי הוא (לגבי) נערך: לאיתויי עובד כוכבים גדול. כלומר לאשמועי' דאע''ג דגדול הוא אם אינו יודע להפלות לא הוי נדרו נדר משא''כ בישראל דלא בעינן יודע להפלות בגדול והאי דקאמר יכול לא יהו נערכין ת''ל איש לאו דווקא אלא אסמכתא בעלמא דעיקר קרא אתא לגדול שאינו יודע להפלות ונערכין מסברא מקרא דנודרים נדבות כישראל: לאיתויי עובד כוכבים גדול דאע''ג דגדול הוא אם אינו יודע להפלות לא. והשתא הוי לאתויי כמו למעוטי דאשמועינן דהיכא דהעובד כוכבים אינו יודע להפלות אין נדרו נדר אע''ג דגדול הוא מה שאין כן בישראל דגדול נדרו נדר אפילו אינו יודע להפלות וא''ת והא גבי ערכין קיימינן ואפי' עובד כוכבים גדול יודע להפלות אין מעריכין ויש לומר דאם אין ענין לערכין תנהו ענין לנדרים: איש כי יפליא דכתיב גבי נזיר למה לי לאיתויי ידים שאין מוכיחות. האי לאיתויי נמי הוי כמו למעוטי וכדדרשינן בפ''ק דנדרים (דף ה:) ידים שאין מוכיחות לא הויין ידים [מאיש] כי יפליא מה עיקר נזירות בהפלאה אף ידות בהפלאה דאיתמר ידים שאין מוכיחות אביי אמר לא הויין ידים ורבא אמר הויין ידים כך כתוב בספרים ואומר ר''ת דגירסא הפוכה היא ומשובשת ובגירס' דריש מס' נדרים (דף ה:) גרסינן הכי דגריס איפכא רבא אמר לא הויין ידים אביי אמר הויין ידים דאי לאו הכי אין ליישב מה שגריס' בספרים הכא הניחא לרבא אלא לאביי מאי איכא למימר ולמאן דגריס במילתיה דרבא לא הויין ידים ניחא וכדדרשינן פ''ק דנדרים מכי יפליא דידים שאין מוכיחות לא הויין ידים וריב''א מיישב גירסת הספרים דהכא וכי יפליא יתירא דכתיב ב' פעמים קדריש ועל זה קאמר ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות והשתא לאיתויי הוי לרבות וכן משמע במסקנא דמסיק אחד הפלאה לאיסור ואחד הפלאה להיתר ור' יהודה משום רבי טרפון מהפלאה יתירא דריש אין אחד מהם נזיר לעיל בפ' בית שמאי (דף לד.) תנן לה: כי יפליא [כי יפליא ב' פעמים]. אחד בפרשת נזיר ואחד בפרשת נדרים ומיהו איש לא דריש ושמא איידי דאיצטריך למיכתב כי יפליא כתיב נמי איש:

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר