סקר
מסכת בבא קמא:

 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

דְּאָמַר לֵיהּ אִילּוּ לָא אוֹנִיתַן לָא הֲוָה מָצֵית הָדְרַתְּ בָּךְ הַשְׁתָּא דְּאוֹנִיתָן מָצֵית הָדְרַתְּ בָּךְ וְתַנָּא תּוּנָא יָפוֹת וְנִמְצְאוּ רָעוֹת לוֹקֵחַ יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ וְלֹא מוֹכֵר
וְאָמַר רַב חִסְדָּא מָכַר לוֹ שָׁוֶה שֵׁשׁ בְּחָמֵשׁ וְהוּזְלוּ וְעָמְדוּ עַל שָׁלֹשׁ מִי נִתְאַנָּה מוֹכֵר מוֹכֵר יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ וְלֹא לוֹקֵחַ דְּאָמַר לֵיהּ אִילּוּ לָא אוֹנִיתַן לָא הֲוָה מָצֵית הָדְרַתְּ בָּךְ הַשְׁתָּא מָצֵית הָדְרַתְּ בָּךְ וְתַנָּא תּוּנָא רָעוֹת וְנִמְצְאוּ יָפוֹת מוֹכֵר יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ וְלֹא לוֹקֵחַ
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן מַתְנִיתִין הִיא אִי מִמַּתְנִיתִין הֲוָה אָמֵינָא דִּלְמָא דְּרַב חִסְדָּא תַּרְוַיְיהוּ מָצוּ הָדְרִי בְּהוּ וּמַתְנִיתִין הָא אֲתָא לְאַשְׁמוֹעִינַן דְּלוֹקֵחַ יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ
דְּסָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא מִשּׁוּם דִּכְתִיב רַע רַע יֹאמַר הַקּוֹנֶה
שְׁחַמְתִּית וְנִמְצֵאת לְבָנָה כּוּ' אָמַר רַב פָּפָּא מִדְּקָתָנֵי לְבָנָה שְׁמַע מִינַּהּ הַאי שִׁמְשָׁא סוּמַּקְתִּי הִיא תֵּדַע דְּקָא סָמְקָא צַפְרָא וּפַנְיָא וְהַאי דְּלָא קָא חָזֵינַן כּוּלֵּיהּ יוֹמָא נְהוֹרִין הוּא דְּלָא בָּרִי
מֵיתִיבִי וּמַרְאֵהוּ עָמֹק מִן הָעוֹר כְּמַרְאֵה חַמָּה עֲמוּקָּה מִן הַצֵּל וְהָתָם לָבָן הוּא כְּמַרְאֵה חַמָּה וְלֹא כְּמַרְאֵה חַמָּה כְּמַרְאֵה חַמָּה דַּעֲמוּקָּה מִן הַצֵּל וְלֹא כְּמַרְאֵה חַמָּה דְּאִילּוּ הָתָם לָבָן וְהָכָא אָדוֹם
וּלְמַאי דִּסְלֵיק דַּעְתִּין מֵעִיקָּרָא הָא קָא סָמְקָא צַפְרָא וּפַנְיָא בְּצַפְרָא דְּחָלְפָא אַבֵּי וַורְדֵי דְּגַן עֵדֶן בְּפַנְיָא דְּחָלְפָא אַפִּתְחָא דְגֵיהִנָּם וְאִיכָּא דְּאָמְרִי אִיפְּכָא
יַיִן וְנִמְצָא חוֹמֶץ שְׁנֵיהֶן יְכוֹלִין לַחֲזוֹר בָּהֶן לֵימָא מַתְנִיתִין רַבִּי הִיא וְלָא רַבָּנַן דְּתַנְיָא

רשב"ם

דא''ל. לוקח למוכר: אי לאו דאוניתן. בשעת מכירה היה מתקיים המקח ולא מצית הדרת בך ואע''פ שהוקר אחרי כן והשתא מצית הדרת בתמיה וכי בשביל שאוניתני וייפו חכמים את כחי לחזור אם ארצה ונתנו ידי על העליונה תחזור בך גם אתה כשהוקר לבסוף ותהי גם ידך על העליונה א''כ מצינו חוטא נשכר: ועמדו על שמונה. רבותא נקט ביטול מקח והוא הדין דהוה מצי למימר ועמדו על שבעה דאיכא אונאת שתות מעות ורוצה גם מוכר לחזור: ותנא תונא. תנא דידן כמו אבונא אחונא ולשון קצר הוא: יפות ונמצאו רעות. הרי נתאנה לוקח לוקח יכול לחזור בו ולא מוכר אע''ג דהוקרו דלהך רבותא איצטריך למתנייה: שוה ו' בה'. שתות מקח הוא והוא הדין לשוה ז' בשש דהוי שתות מעות: והוזל. אחר זמן מרובה ורוצה לוקח לחזור דהא אכתי לא נתקיים המקח דהא מוכר לעולם חוזר כדאמרינן בהזהב (ב''מ דף נא.): על שלש. ה''נ הוי מצי למימר על ד' דהוי ביטול מקח: הכי גרסינן בסיפא כמו שכתוב בספרים מאי קא משמע לן מתניתין היא אי ממתניתין הוה אמינא דרב חסדא תרוייהו הדרי בהו ומתניתין היינו טעמא משום דרע רע יאמר הקונה. כלומר דרב חסדא דאיכא אונאה תרוייהו הדרי הואיל ונתאנה המאנה לבסוף בתוך זמן שהיה המתאנה יכול לחזור וכיון דלא נתקיים המקח לגמרי עד דנתאנה גם המאנה תרוייהו הדרי: ומתניתין. בדליכא אונאה כלל אלא בשוייהן מכרו ועכשיו טוען איני חפץ באלו הלכך במכר יפות ונמצאו רעות יכול לוקח לחזור בו דא''ל יפות בקשתי ומקחי טעות אבל אם בא מוכר לחזור ולומר גם אני אחזור שמקח טעות הוא הלוקח אומר לו אינו טעות שאף אני בחזקת רעות לקחתים דרע רע יאמר הקונה וסיפא נמי רעות ונמצאו יפות המוכר חוזר דאמר טעיתי ולא היה בדעתי למכור אלו אבל אם בא הלוקח לחזור בעלילה זו מפני שהוזלו חטין ורוצה לומר לו אלו לא מכרת לי אומר לו בחזקת רעות לקחתם ואני מודה לך וכן פירש רבינו זקני מ''כ ולי נראה דהכי מצי טעין ליה אני לא הטעתיך דבחזקת יפות מכרתים לך דטוב טוב יאמר המוכר בשעת מכירה אבל גבי אונאת שתות דרב חסדא שאין אדם יודע שויו של מקח עד שיראה לתגר התם ליכא למימר רע רע יאמר הקונה ויודע היה שקנאו ביוקר דאי הוה יודע לא הוה זבין אלא בשויין דהוא נאמן לטעון יודע הייתי שרעות הן ואעפ''כ גמרתי בדעתי לקנותן דכיון ששוות הדמים דעתי לקנותן אבל בהא לא מהימן אי טעין הייתי יודע דאיכא אונאה וגמרתי בדעתי לקנותן דהא ודאי לא עביד איניש: מדקתני לבנה ש''מ. שחמתית אדומה ולא שחורה דהא שני מראות יש בחטין ולא יותר לבנות ואדומות ומדקרי לחדא לבנה ולאידך שחמתית ש''מ שחמתית אדומה ועל שם חמה שהיא אדומה קרי לחטין אדומות שחמתית: נהורין דלא ברי. מאור עינינו אינו ברור כל כך מתוך אור היום שמכהה עינינו אבל צפרא ופניא שהיום חשוך ניכר אדמומית החמה ורב פפא לפרש משנתנו בא אמאי מקרי שחמתית: עמוק. הלבן נראה עמוק אצל השחור: לבן הוא. כדכתיב (ויקרא יג) ואם בהרת לבנה היא ומדמדמי ליה לחמה שמע מינה לבנה היא: ולמאי דס''ד מעיקרא. דהוה פרכינן לרב פפא מברייתא דלבנה היא אמאי לא הויא קשיא לן האי דסמקא צפרא ופניא מה היינו יכולין לפרש אמאי סמקא אם לבנה היא: בפניא. ששוקעת במערב דחלפא אפתחא דגיהנם ומאדמת מכת אש גיהנם בצפרא דחלפא במזרח אוורדי דגן עדן שהוא במזרח כדכתיב גן בעדן מקדם (בראשית ב): ואיכא דאמרי איפכא. בצפרא סמקא משום דעומדת במזרח ומאירה החמה כנגדה במערב ומאדמת מכח גיהנם שבמערב לפי שעמוד של אור החמה מכה כנגד גיהנם ומאדים החמה מכחו בפניא דחלפא במערב ועמוד שלה הולך לצד מזרח ומכה בגן עדן ומאדים מכח אדמומית וורדי דגן עדן: לימא מתניתין רבי היא ולא רבנן. דכיון דאמרי מין אחד הן אין שניהן חוזרין אלא המתאנה דדמי לחטין יפות ונמצאו רעות רעות ונמצאו יפות:

תוספות

אי לאו דאוניתן לא הדרת בך וא''ת ביתר משתות דקיימא לן . דבטל מקח ואפילו המאנה יכול לחזור אמאי לא אמר נמי התם אי לאו דאוניתן כו' כמו בשתות וי''ל לפי שהוא רחוק מן המקח יותר מדאי וכאילו לא מכר כלל שאין ראוי מקח כזה להתקיים וריב''ם פי' דאפילו ביתר משתות אין המאנה חוזר בו אלא כשהמתאנה תובע אונאתו כיון שתובע יותר משתות דהוי ביטול מקח הוי מקח טעות ויכול גם המאנה לחזור בו אבל אם המתאנה אינו תובע אונאתו ורוצה להחזיק המקח כמו שקנה אין סברא שיוכל המאנה לחזור בו דמצי א''ל אי לאו דאוניתן כו' כמו בשתות: ותנא תונא יפות ונמצאו רעות . שוה בשוה איירי ומאי קא משמע לן שיוכל לוקח לחזור בו ולא מוכר פשיטא אלא הא קא משמע לן דאפילו הוקרו אחרי כן אין המוכר יכול לחזור: והוזלו ועמדו על שלש ה''מ למימר על ד' דהוי נמי ביטול מקח אלא איידי דנקט לעיל . שהוקרו שנים נקט נמי שהוזלו שנים: מאי קא משמע לן רב חסדא היינו מתניתין דע''כ מתניתין להכי הוא דאתא דאי לאו הכי מאי קא משמע לן וכי תימא אע''ג דלא קא משמע לן מידי יש לו לשנות כי היכי דקתני יפות ונמצאו יפות ואע''ג דהוקרו והוזלו אלף פעמים ברשות לוקח הוקרו והוזלו שלגמרי נתקיים המקח לאלתר וי''ל דאי רישא חידוש הוה ניחא הא דנקט סיפא אע''ג דפשיטא כדי למנות ארבע מדות אבל אי ברישא נמי ליכא חידוש א''כ בחנם הזכיר במתניתין כל דין יפות ורעות: אי ממתניתין ה''א דרב חסדא תרוייהו מצו הדרי בהו. בהוקרו והוזלו ומתניתין היינו טעמא ביפות ונמצאו רעות דלוקח מצי הדר ביה ולא מוכר אע''פ שהוקרו משום דאם בא מוכר לחזור א''ל לוקח לא נתאניתי אע''פ שאמר יפות יודע היה שהן רעות דטוב טוב יאמר המוכר אבל במוכר לו שוה חמש בשש והוקרו דרב חסדא לא שייך למימר הכי ולכך יכול לחזור בו אפי' מוכר וסיפא מתניתין דרעות ונמצאו יפות דמוכר מצי הדר ביה ולא לוקח אע''פ שהוזלו משום דא''ל מוכר לא נתאניתי יודע הייתי שהן יפות אע''פ שהיית אומר דרעות הן דרע רע יאמר הקונה אבל מכר לו שוה שש בחמש והוזלו יכול לחזור בו אפילו לוקח דלא שייך למימר הכי כן פ''ה בשם רש''י ועוד פר''י בע''א דלרב חסדא מצו הדרי תרוייהו דממתניתין ליכא למשמע מידי דאפשר דמתניתין איירי דלא הוקרו . ולא הוזלו וכי תימא מאי קא משמע לן איצטריך סד''א דיפות ונמצאו רעות לא יוכל לחזור בו אפילו לוקח שיודע שהן רעות אע''פ שהמוכר אמר שהן יפות דטוב טוב יאמר המוכר וכענין זה יש לפרש סיפא: האי שימשא סומקתי היא פי' ה''ר. מנחם דנפקא מיניה לנודר מן האדום: בצפרא חלפא אבי וורדי דג''ע. ומשמע דג''ע במזרח הוא ואפילו למאי דאמר איפכא הוי במזרח כדפ''ה וכן משמע במדרש דארץ כוש במזרחו של עולם כדכתיב (בראשית הוא הסובב את כל ארץ כוש וזה הנהר יוצא מעדן א''כ עומד במזרח מסתמא והא דאמר בבראשית רבה בפ''כ שרוח מזרחית קולטת היא קלטה אדם הראשון כדכתיב (שם ג) ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן וגו' . קלטה קין כדכתיב וישב בארץ נוד קדמת עדן משמע דאדם הראשון וקין במזרחו של עולם היו ושם אנו עומדים א''כ ג''ע היה במערב העולם צריך לומר דמזרח דקרא היינו קדם של עולם שאצל ג''ע והיינו קדמת עדן קדם העולם שאצל גן עדן והא דאמר בב''ר שרוח מזרחי קולטת היינו רוח מזרחי של עולם ולא של גן עדן:
הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר