סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

כִּי הֲוֵינָא בְּבָבֶל הֲוָה אָמְרִינַן הָא דְּתַנְיָא יוֹם הַכִּיפּוּרִים שֶׁחָל לִהְיוֹת עֶרֶב שַׁבָּת לֹא הָיוּ תּוֹקְעִין וּבְמוֹצָאֵי שַׁבָּת לֹא הָיוּ מַבְדִּילִין דִּבְרֵי הַכֹּל הִיא כִּי סְלֵיקְנָא לְהָתָם אַשְׁכְּחִיתֵיהּ לִיהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי דְּיָתֵיב וְקָאָמַר רַבִּי עֲקִיבָא הִיא
דְּאִי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל כֵּיוָן דְּאָמַר חֶלְבֵי שַׁבָּת קְרֵיבִין בְּיוֹם הַכִּיפּוּרִים לִיתְקַע כִּי הֵיכִי דְּלֶיהְוֵי יָדְעִי דְּחֶלְבֵי שַׁבָּת קְרֵיבִין בְּיוֹם הַכִּיפּוּרִים וְאָמֵינָא לֵיהּ אֲנָא כֹּהֲנִים זְרִיזִין הֵן
אֲמַר לֵיהּ מָר קַשִּׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא לְרַב אָשֵׁי מִי אָמְרִינַן כֹּהֲנִים זְרִיזִין הֵן וְהָתְנַן שָׁלֹשׁ לְהַבְטִיל אֶת הָעָם מִמְּלָאכָה שָׁלֹשׁ לְהַבְדִּיל בֵּין קוֹדֶשׁ לְחוֹל כְּדַאֲמַר אַבָּיֵי לִשְׁאָר עַמָּא דְּבִירוּשְׁלֶם הָכָא נָמֵי לִשְׁאָר עַמָּא דְּבִירוּשְׁלֶם
וְלִיתְקַע כִּי הֵיכִי דְּלִידְּעוּ דִּשְׁרֵי בִּקְנִיבַת יָרָק מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה אָמַר רַב יוֹסֵף לְפִי שֶׁאֵין דּוֹחִין שְׁבוּת לְהַתִּיר
וְרַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי אָמַר שְׁבוּת קְרוֹבָה הִתִּירוּ שְׁבוּת רְחוֹקָה לֹא הִתִּירוּ וּשְׁבוּת קְרוֹבָה הִתִּירוּ וְהָתְנַן יוֹם טוֹב שֶׁחָל לִהְיוֹת עֶרֶב שַׁבָּת תּוֹקְעִין וְלֹא מַבְדִּילִין מוֹצָאֵי שַׁבָּת מַבְדִּילִין וְלֹא תּוֹקְעִין וְאַמַּאי לִיתְקַע כִּי הֵיכִי דְּלִידְּעוּ דִּשְׁרֵי בִּשְׁחִיטָה לְאַלְתַּר אֶלָּא מְחַוַּורְתָּא כִּדְרַב יוֹסֵף
אָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַב הוּנָא וְאָמְרִי לַהּ אָמַר רַבִּי אַבָּא אָמַר רַב הוּנָא יוֹם הַכִּיפּוּרִים שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת אָסוּר בִּקְנִיבַת יָרָק אָמַר רַב מָנָא תָּנָא מִנַּיִן לְיוֹם הַכִּיפּוּרִים שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת שֶׁאָסוּר בִּקְנִיבַת יָרָק תַּלְמוּד לוֹמַר שַׁבָּתוֹן שְׁבוּת לְמַאי אִילֵימָא לִמְלָאכָה וְהָכְתִיב לֹא תַעֲשֶׂה כׇל מְלָאכָה אֶלָּא לָאו אַקְּנִיבַת יָרָק שְׁמַע מִינַּהּ
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן יוֹם הַכִּיפּוּרִים שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת מוּתָּר בִּקְנִיבַת יָרָק מֵיתִיבִי מִנַּיִן לְיוֹם הַכִּיפּוּרִים שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת שֶׁאָסוּר בִּקְנִיבַת יָרָק תַּלְמוּד לוֹמַר שַׁבָּתוֹן שְׁבוּת לְמַאי אִילֵימָא לִמְלָאכָה וְהָכְתִיב לֹא תַעֲשֶׂה כׇל מְלָאכָה אֶלָּא לָאו בִּקְנִיבַת יָרָק לָא לְעוֹלָם לִמְלָאכָה וְלַעֲבוֹר עָלֶיהָ בַּעֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן יוֹם הַכִּיפּוּרִים שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת

רש"י

כי הוינא בבבל. כשלמדתי תורה בבבל קודם שעליתי לא''י: לא היו תוקעין. שש תקיעות שתוקעין בע''ש להבטיל ולהבדיל משום דיוה''כ קדוש כשבת ואסור בכל מלאכה: ובמוצ''ש. אם חל בו יוה''כ: לא היו מבדילין. בתפלה המבדיל בין קדש לקדש כמו שמבדילין בי''ט שחל להיות במוצ''ש: דברי הכל היא. לא הוה מסיקנא אדעתאי דתיהוי בפלוגתא דרבי ישמעאל ורבי עקיבא דמתניתין: רבי עקיבא היא. דחשיב ליה יוה''כ כשבת הלכך לא בעי למתקע להבדיל בין זה לזה להיכרא דלא תקעינן אלא בין יום קל ליום חמור וכי היכי דבשבת לא תקעי להבדיל כהנים מלהקריב חלבי שבת ביוה''כ ביוה''כ נמי לא תקעינן להבדילן מלהקריב חלבי יוה''כ בשבת: דאי ר' ישמעאל. כיון דקיל ליה יוה''כ משבת ליתקע להבטיל מהקריב חלבי יוה''כ בשבת ובתקיעה זו יבינו שהוא יום הקל ולכשיחול יוה''כ במוצאי שבת ולא יתקעו ידעו שמותר להקריב בו חלבי שבת: זריזים הם. בקיאים הן בכל ואין צריכין סימן דכתיב בהן יורו משפטיך ליעקב (דברים לג): והתנן. במסכת סוכה: ג' להבטיל כו'. ומני להו בתקיעות שבמקדש אין פוחתין מכ''א תקיעות במקדש וקס''ד מדתקעי' להו במקדש להיכרא דכהני' תקעי להו: כדאמר אביי. בסדר יומא בפרק ג' גבי נברשת שעשתה הילני המלכה על פתחו של היכל בשעה שהחמה זורחת ניצוצות יוצאות הימנה והכל יודעים שזמן ק''ש הגיע ומותבינן ורמינהו הקורא ק''ש עם אנשי משמר לא יצא אלמא לאו בזימנא קריין ואמר אביי הא סימן דנברשת לשאר עמא שיקראו ק''ש בעונתה וליתקע. בין לר''ע בין לרבי ישמעאל לאודעי דקל הוא משבת דיוה''כ שרי בקניבת ירק תלוש לנתק העלין מן הקלחין כדי להשוותם שיהו מוכנים לחתכן ולפרמן דאמרינן לקמן דשרי משום דהוי עינוי שרואה ומזמן ואינו אוכל: קניבה. כי ההיא דכלל גדול (לעיל עג:) האי מאן דקניב סילקא אלא דהתם במחובר והכא בתלוש: לפי שאין דוחין שבות להתיר. תקיעת שופר שבות הוא וקאמרת דלידחיה להודיע היתר בקניבת ירק אין דוחין שבות להתיר אלא לאסור כגון יו''ט שחל להיות בע''ש תוקעין להבטיל ולהבדיל: ורב ששת בריה דרב אידי אמר לעולם דוחין שבות להתיר. אי הוה מיבעי' לן היתרא האידנא אבל השתא דלא מיבעי לן קניבת ירק ביוה''כ שחל להיות בע''ש שהרי בשבת לא יבשלום ולא תהא תקיעה זו אלא להודיענו היתר בשנה אחרת שיחול יה''כ באמצע שבת לא התירו: שבות קרובה. כלומר דחיוב שבות התירו לצורך דבר קרוב ולא לצורך דבר רחוק: תוקעין. להבטיל את העם ממלאכה המותרת ביו''ט כגון אוכל נפש ולהבדיל בין הקודש ובין החול: ולא מבדילין. בתפלה ועל הכוס דלא תקנו לומר הבדלה אלא ביציאת קודש ובכניסת חול ולא בכניסת קדש וביציאת חול דהתם שייך לקדושי יומא וקדוש יום שמקדשין על היין הוי היכירא דיליה: מוצאי שבת. ואם חל יו''ט במוצאי שבת מבדילין בתפלה ועל הכוס המבדיל בין קודש לקודש מפני שהקודש חמור יוצא ונכנס קל: ולא תוקעין. מבעוד יום להבטיל ולהבדיל דהא היוצא חמור והיום לא עשו שום מלאכה: ואמאי. אי ס''ד דוחין שבות להתיר לצורך דבר קרוב יתקע משחשיכה לידע דשרי בשחיטה לאלתר: אסור בקניבת ירק. ולא מבעי בשבת דעלמא דאסור משום שבות דקטרח משבת לחול אלא אפילו האידנא דיש כאן עינוי דהא בשאר יוה''כ ששאר שבות אסור זה מותר השתא דחל בשבת לא שרו רבנן: אמר רב מנא תנא כו': ת''ל. בשבת בראשית שבתון שבת קדש ושבתון משמע שבות: ולמאי. באיזה קניבה אסר לן קרא: אילימא במלאכה. כגון מחובר: הא כתיב לא תעשה כל מלאכה. והא תו למה לי: אלא לאו לקניבת ירק. בעלמא בתלוש דמידי דלאו מלאכה קאי עליה בעשה דשבתון שבות וכיון דמדאורייתא אסור בכל שבתות השנה הכא לא שרינן ליה משום עגמת נפש למידחי איסור דאורייתא ובשאר יוה''כ שרי לעגמת נפש ואע''ג דכתיב ביה נמי שבתון שבות לאו ממלאכה הוא אלא מכל דבר המעכב מלהתענות מדסמכינן לועניתם הכי דרשינן לה בפרק בתרא דיומא (דף עד.) לרחיצה וסיכה ודומין להם:

תוספות

ליתקע כי היכי דלידעו דחלבי שבת קריבין ביום הכפורים. הך תקיעה בע''ש קאמר כדפירש בקונטרס אבל יוה''כ שחל באחד בשבת לא תקעי במוצאי שבת להודיע שיוה''כ הוא קל דאדרבה מתוך התקיעה יהא נראה שהוא חמור דכל תקיעות שתוקעין בע''ש או עי''ט תוקעין בכניסת חמור ולהכי אמר בסמוך י''ט שחל במוצ''ש מבדילין ולא תוקעין ולא תקעי להודיע דחלבי שבת קריבין בי''ט ומיהו התם דבר ידוע הוא שי''ט קיל הוא משבת והא דפריך עלה בסמוך ואמאי ליתקע כי היכי דלידעי דשרי שחיטה לאלתר אותה תקיעה אינה אלא להודיע שהוא לילה ולא להודיע שי''ט קל הוא משבת והא דלא קאמר הכא ליתקע כי היכי דלידעו דחלבי יוה''כ אין קריבין בשבת דהא כי לא תקעי נמי מחמת ששבת ויוה''כ שוין אין קריבין של זה בזה אם כן התקיעה אינה מוכחת שלא יהיו קריבין של יוה''כ בשבת והא נמי לא בעי למיפרך וליבדיל במוצאי שבת דלידעי דחלבי שבת קריבין ביוה''כ דהא אפי' מבדיל בבית הכנס' ברבים אין פרסום בהבדלה כמו בתקיעה: וליתקע כי היכי דלידעו דשרי בקניבת ירק. ה''ה דהוה מצי למיפרך אליבא דר' ישמעאל ליתקע כי היכי דלידעו שמציעין את המטות מיוה''כ לשבת אלא ניחא ליה למיפרך לכ''ע: אמר רב יוסף לפי שאין דוחין שבות להתיר. לעיל כי פריך ליתקע כי היכי דלידעו דחלבי שבת קריבין כו' לא הוה מצי לשנויי הכי דאין זו התרה מה שמתירין להקריבם אלא חומרא הוא שיקטירו האימורים ולא יבאו לידי נותר ויש חומרא בדבר שחייבין להקטירם: אלא לקניבת ירק. נראה לר''י דאסמכתא בעלמא הוא דאי מדאורייתא ביוה''כ נמי ליתסר והא דאמר בפרק כלל גדול (לעיל עג:) האי מאן דקניב סילקא חייב שתים התם מיירי במחובר והכא איירי בתלוש כדפירש בקונטרס ולא דמי להא דאמר בפרק כלל גדול האי מאן דפרים סילקא חייב משום טוחן דהתם מיירי כשעושה חתיכות דקות מאד והכא מיירי כשעושה חתיכות גדולות: לעולם למלאכה. וקניבת ירק דברייתא היינו שעושים דק דק דהוי איסור דאורייתא דדמי לטוחן א''נ במחובר: לעיל ואמאי ליתקע כי היכי דלידעו דשרי בשחיטה. לא להודיע די''ט קיל אלא להודיע שהוא לילה וכן אומר ר''י מה שתוקעים במוצאי יוה''כ אינו אלא להודיע שהוא לילה ויאכילו את בניהם שהתענו וגם להכין סעודת מוצאי יוה''כ שהיא כעין י''ט כמו שיסד הפייטן אחר גמר מיצוי אכול בדצוי ורצוי ולא כמחזורים שכתוב בהן שהתקיעה זכר ליובל כי למה תוקעין בכל שנה ושנה וכי היה יובל בכל שנה ושנה:

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר