סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

דְּאָמַר רַב הַמַּקִּיז דָּם לְבֶהֱמַת קָדָשִׁים אָסוּר בַּהֲנָאָה וּמוֹעֲלִין בּוֹ
גּוּפָא אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב הַמַּקִּיז דָּם לְבֶהֱמַת קָדָשִׁים אָסוּר בַּהֲנָאָה וּמוֹעֲלִין בּוֹ מֵתִיב רַב הַמְנוּנָא חֲלֵב הַמּוּקְדָּשִׁין וּבֵיצֵי תוֹרִין לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין
אֲמַר לֵיהּ כִּי קָאָמְרִינַן לְגַבֵּי דָּם דְּלֹא מִתְקַיֶּימֶת בְּלָא דָּם אֲבָל חֵלֶב דְּקָא מִקַּיְימָא בְּלֹא חֵלֶב לָא
מֵתִיב רַב מְשַׁרְשְׁיָא הַזֶּבֶל וְהַפֶּרֶשׁ שֶׁבֶּחָצֵר אֵין נֶהֱנִין וְאֵין מוֹעֲלִין וְיִפְּלוּ דָּמֶיהָ לַלִּשְׁכָּה
אַמַּאי הָכָא נָמֵי לָא מְקַיֵּים בְּלֹא פֶּרֶשׁ אָמְרִי מַאי אִירְיָא הָדֵין פֶּרֶשׁ דְּמִן עָלְמָא קָאָתֵי לַהּ אָזֵיל הַאי אָתֵי אַחֲרִינָא לְאַפּוֹקֵי דָּם מִגּוּפַהּ
הָא קָתָנֵי לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין וְדָמָיו לַלִּשְׁכָּה מְסַיְּיעָא לֵיהּ לְרַבִּי אֶלְעָזָר דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר כׇּל מָקוֹם שֶׁאָמְרוּ חֲכָמִים קָדוֹשׁ וְאֵינוֹ קָדוֹשׁ דָּמָיו יִפְּלוּ לַלִּשְׁכָּה
מַתְנִי' חֲלֵב הַמּוּקְדָּשִׁין וּבֵיצֵי תוֹרִין לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים בְּקׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ אֲבָל בְּקׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת הִקְדִּישׁ תַּרְנְגוֹלֶת מוֹעֲלִין בָּהּ וּבְבֵיצָתָהּ חֲמוֹרָה מוֹעֲלִין בָּהּ וּבַחֲלָבָהּ
גְּמָ' אֶלָּא גַּבֵּי מִזְבֵּחַ כִּי אַקְדְּשַׁהּ קְדוּשַּׁת דָּמִים לָא אִית בַּהּ מְעִילָה
אָמַר רַב פָּפָּא חַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים כְּשֶׁהִקְדִּישׁ קְדוּשַּׁת הַגּוּף לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ אֲבָל הִקְדִּישׁוֹ קְדוּשַּׁת דָּמִים לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ נַעֲשָׂה כְּמִי שֶׁהִקְדִּישׁוֹ לְבֶדֶק הַבַּיִת הִקְדִּישׁ תַּרְנְגוֹלֶת מוֹעֲלִין בָּהּ וּבְבֵיצָתָהּ חֲמוֹרָה מוֹעֲלִין בָּהּ וּבַחֲלָבָהּ
מַתְנִי' כׇּל הָרָאוּי לַמִּזְבֵּחַ

רש"י

המקיז דם לבהמת קדשים. אותו דם שהקיז אסור בהנאה ומועלין בו דכיון דלא חזי לזריקה חשיב כגופה דבהמה ומועלין בו וכיון דאית ביה האי מעילה מעיקרא מש''ה אית ביה מעילה נמי לאחר שיצא לנחל קדרון אבל תורין דלא הויא בהו מעילה מעיקרא כלל קשה לי: איתיביה רב המנונא חלב המוקדשין וכו'. ולא אמרי' דכגופה דמי הכי נמי לימא גבי מקיז דם אמאי מועלין: דלא מתקיימת הבהמה בלא דם. דדם הוא הנפש להכי אמרי' כגופה דמי ומועלין בו: הא מתקיימא בלא חלב. הלכך אין מועלין בו: הזבל והפרש. של קדשים שהוא בחצר ה''ה בכל מקום אלא דדרכו להיות בחצר של הקדש לא נהנין ולא מועלין: ויפלו דמיו ללשכה גרסי': הכא נמי לא מקיימא הבהמה בלא פרש. שלא יהא קצת פרש במעיה וכגופה הוא ולימעול ביה: אמרי. לא דמי דמה לפרשה דפרש מעלמא אתי לה לבהמה מחמת מאכל של חולין אפילו אזיל מגופה לגמרי אתי אחרינא כשתחזור ותאכל ולא כגופה דמי הלכך אין מועלין בו: לאפוקי דם דגופה של בהמה היא. שהרי נברא עמה הלכך מועלין בו: קתני לא נהנין ולא מועלין ודמיו ללשכה מסייע ליה לר''א דאמר כל מקום שאמרו חכמים קדוש ואינו קדוש. דהיינו לא נהנין ולא מועלין דמיו יפלו ללשכה: מתני' בד''א בקדשי מזבח. דהואיל וחלב וביצים אינן ראוין למזבח הלכך אין מועלין בהן: אבל בקדשי בדק הבית. הואיל וקדושת דמים הן וכולן ראוין לבדק הבית אפילו אם הקדיש תרנגולת וכו' דמועלין בין בביצים בין בחלב: גמ' השתא קא דייק למתני' דקתני בד''א וקאמר גבי מזבח אפילו כי אקדשיה קדושת דמים לית בהו מעילה דהכי משמע בד''א בקדשי מזבח אבל בקדשי בדה''ב וכו' אבל אם הקדיש בהמה ועוף למזבח שיקנה מהם דבר הראוי למזבח אין מועלין בחלב וביצים ואמאי לית בהן מעילה אלא אמר רב פפא כו':

תוספות

כלומר ומ''מ קשיא לי גבי מתניתין דתורין שלא הגיע זמנן דמשמע ליה לכי שיגיע זמנן מועלין בהם ומי איכא מידי דמעיקרא לית בהו מעילה קודם שיגיע זמנו ולכשיגיע זמנו אית בהו מעילה וקשיא לפירוש זה חדא דמאי מייתי ראיה בסמוך מדם דכי יצא לנחל קדרון מועלין בו והלא לא הוי מעילה בדם אלא מדרבנן וגבי תורים לכשיגיע זמנו מועל בהם מה''ת ועוד קשיא דמשמע שבא לישב קושיתו דלעיל ולא משמע דקאי אההיא דתורין דאייתי ליה עלה לכך נראה דהכי פירושו מודינא לך דאיכא מעילה מדרבנן כלומר לא כמו שאתה סובר מתוך קושיתו דאיכא מעילה מה''ת מודינא לך דאיכא מעילה מדרבנן דוקא ולא מה''ת וקשיא לי מי איכא מידי כו' כלומר. מיהו הייתי מקשינן כך והיה קשיא לי על דבריך מי איכא מידי כו' משום דקאמר פסיקתא ואמרת דכל קדשים שמתו יצאו מידי מעילה דבר תורה אבל מדרבנן אית בהו מעילה אפילו בקדשים קלים ואמאי הא לית בהו מעילה בקדשים קלים קודם שמתו ולבסוף לאחר שמתו איכא מעילה מדרבנן והיינו הא דקאמר לעיל וכי קדושה שבהן להיכן הלכה כלומר קדושה שבהם שלא היה בה מעילה כלל להיכן הלכה שתחול עליה קדושה חמורה והשתא ניחא דמייתי שפיר מדם דאיכא מעילה לבסוף מדרבנן דהוא הדין גבי קדשים שמתו שהיה בהם מעילה מדרבנן ואע''ג דמעיקרא ליכא בהן מעילה כלל והדר דחי התם איכא מעילה במקיז דם אפילו מה''ת ואם כן הויא דכי נמי נשחטה יש בהן מעילה מדרבנן: המקיז דם בבהמת קדשים אסור ומועלין בו. וא''ת הכתיב לכפר ודרשינן לכפרה נתרבו ולא למעילה י''ל דה''מ בדם שחוטה ההיא לכפרה אבל דם בהמה חיה דלא חזי לכפרה לא: מתיב רב המנונא וביצי תורים כו'. וקס''ד דדם כמו חלב ומשני כי קאמר גבי דם דלא מקיימא בלא דם וחשוב כגופה אבל חלב דמקיימא שפיר בלא חלב לא הוי כגוף הבהמה: הפרש והזבל שבחצר. פירוש שיצאו מן הקדשים: ודמיו יגיעו ללשכה מסייע ליה לר''א דאמר ר''א כל מקום שאמרו חכמים קדוש ואינו קדוש. כלומר לא נהנין ולא מועלין דמיו יפלו לנדבה משמע שר''ל שישלם אותו שנהנה ממנו את הקרן ול''נ דאם כן מאי איכא בין לא מועלין מדרבנן למועלין מדרבנן דאפילו כי איכא מעילה מדרבנן לא משלם אלא קרן כדפי' במתני' וכל לא מועלין דמתני' ר''ל דלא מועלין אף מדרבנן אלא ה''פ ודמיו יפלו לנדבה הגזברים חייבים ליטפל בפרש ובזבל למוכרן ולהגיע דמיו ללשכה וה''ק ר''א כ''מ שאמרו חכמים קדוש ואינו קדוש כמו חלב המוקדשין וכיוצא בו שאין יכולין ליהנות מהם מה יעשו מהם יפלו דמיו לנדבה: חלב המוקדשין וביצי תורין לא נהנין ולא מועלין. פירוש חלב של בהמה נקבה של קדשים וכן ביצים של תורין של הקדש שקדושתם קדושת מזבח כדמפרש ואזיל וא''ת הא תינח בביצי תורים דלא מצינו שיהא שום איסור בהם אלא חלב המוקדשין הא אשכחן דאסור אף בפסולי המוקדשין דאמר (בכורות דף טו.) תזבח [ולא גיזה] בשר ולא חלב וא''כ אמאי אין מועלין וי''מ דכי אסר רחמנא חלב ה''מ לענין שאסור לחלוב כי היכי דדרשינן (שם) מתזבח ולא גיזה דאסור לגזוז אבל החלב עצמו שרי מידי דהוה אגיזה דשריא ול''נ דוודאי א''א לומר כן דהא אמרי' בפ' השוחט (חולין דף לו.) הואיל ואסירי בגיזה ועבודה דמן ליבעי קבורה ומאי קאמר והא גיזה עצמה שריא אלמא מייתי ראיה מחלב דאסור אף כי נחלב כבר והא דמייתי גיזה כמו וכו' הוא ושיטפת הש''ס הוא לאיתויי בהו לגיזה ועבודה ואין לתמוה מ''ש חלב מגיזה דגבי גיזה דרשי' (בכורות שם) דאסור לגזוז וגיזה שרי וגבי חלב אף כי נחלב אסור וי''ל דהכא והכא במשמעותיה דקרא דלמעוטי גיזה כתיב תזבח כלומר אבל לא תגוז למעוטי חלב כתיב ואכלת בשר דמשמע אבל חלב לא תאכל ושם בחולין (דף לו.) פירש כן אלמא משמע דחלב עצמו אסור וכן משמע בהדיא בבכורות (דף ו:) דקאמר מדאסר רחמנא חלב של פסולי המוקדשין הא חלב דחולין שרי א''כ דחלב עצמו אסור וקשה לן אמאי אין מועלין ונרא' לפרש למורי שי' דנהי דאסור מ''מ כיון דאינו ראוי לבא למזבח אין מועלין דלא הוו קדשי ה' וגם אין חיות הבהמה תלוי בו דלהוי חשוב כגוף הבהמה וראיה מדאמר בר''ה (דף כח.) שופר של עולה לא יתקע ואם תקע יצא שופר של שלמים לא יתקע ואם תקע לא יצא וקאמר התם מ''ש ומשני גבי שופר של עולה כיון דמעל נפקי לחולין אבל של שלמים דליכא מעילה איסור הוא דרכיב עליה אלמא דבשופר של שלמים איכא איסורא ומ''מ ליכא מעילה בשלמים משום דלא הוו קדשי ה': הקדיש תרנגולת מועלין בה ובביצתה. דהכא ראוי לימכר ולהביא הדמים לבדק הבית: אלא גבי מזבח כי אקדיש קדושת דמים לית בהו מעילה. קס''ד דה''ק במתני' בד''א בקדשי מזבח שהקדישו לצורך מזבח למוכרו וליקח מהן צורכי מזבח וקדשי בדק הבית דהיינו קדושת דמים: במה דברים אמורים שהקדישו קדושת הגוף לגבי מזבח. פירוש ליקרב לגבי המזבח וא''כ לא היה דעתו להקדיש דבר שאין ראוי למזבח כמו חלב המוקדשין וביצי תורין ולכך אין מועלין: כל הראוי למזבח כו'. כדמפרש ואזיל הקדיש בור מלא מים דהמים ראוים לבדק הבית לגבל בהן את הטיט אבל אין ראוים למזבח שהרי הקרב והכרעים לא היו רוחצים אלא באמת המים וגם לא חזו לניסוך המים דבעינן בניסוך המים שיהיו מים חיים כמו ששנינו בפרק לולב וערבה (סוכה דף מח.) שהיה ממלא ממעיין בית השילוח כדנפקא לן התם מדכתיב ושאבתם מים בששון וגו' אשפה מלאה זבל אין ראוי לא למזבח ולא לבדק הבית שובך מלא יונים היונים ראוים למזבח להקרבה אבל השובך אין ראוי לבדק הבית דשובך שוה הרבה ואין עוקרים אבניו לשום בבדק הבית דאם כן פוחתין דמיו וכן באילן ובפירות אין האילן ראוי לבדק הבית לקורות דאם כן היה פוחת דמיו והפירות אין ראוין למזבח כדכתיב (ויקרא ב) כל שאור וכל דבש לא תקטירו ודבש היינו כל מיני מתיקה אך אם הוא זית או גפן ראוים למזבח זית לשמן למנחות וגפן ליין לנסכים ואין ראוים לבדק הבית כדפרישית:

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר