סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

גְּמָ' מַאן תַּנָּא דְּכׇל מִילְּתָא דְּמִימְּלַךְ עֲלַהּ שָׁלִיחַ תַּרְתֵּי מִילֵּי הָוְיָין
אָמַר רַב חִסְדָּא דְּלָא כְּרַבִּי עֲקִיבָא דִּתְנַן הַנּוֹדֵר מִן הַיָּרָק מוּתָּר בְּדִילּוּעִין וְרַבִּי עֲקִיבָא אוֹסֵר
אַבָּיֵי אָמַר אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי עֲקִיבָא מִי לָא בָּעֵי לְאִימְּלוֹכֵי כִּי אֲמַרוּ רַבָּנַן קַמֵּיהּ דְּרָבָא אֲמַר לְהוּ שַׁפִּיר קָאָמַר נַחְמָנִי
מַאן תַּנָּא דִּפְלִיג עֲלֵיהּ דְּרַבִּי עֲקִיבָא רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל הִיא דְּתַנְיָא הַנּוֹדֵר מִן הַבָּשָׂר אָסוּר בְּכׇל מִינֵי בָּשָׂר וְאָסוּר בָּרֹאשׁ וּבָרַגְלַיִם בַּקָּנֶה וּבַכָּבֵד וּבַלֵּב וְאָסוּר בִּבְשַׂר עוֹפוֹת וּמוּתָּר בִּבְשַׂר דָּגִים וַחֲגָבִים רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל מַתִּיר בָּרֹאשׁ וּבָרַגְלַיִם בַּקָּנֶה וּבַכָּבֵד וּבָעוֹפוֹת וּבַדָּגִים וּבַחֲגָבִים
וְכֵן הָיָה רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר קְרָבַיִים לָאו בָּשָׂר הֵן וְאוֹכְלֵיהֶן לָאו בַּר אִינִישׁ
וּלְתַנָּא קַמָּא מַאי שְׁנָא בִּבְשַׂר עוֹפוֹת מִשּׁוּם דִּרְגִיל אִינִישׁ דְּאָמַר לָא אַשְׁכַּחִי בִּשְׂרָא דְּחֵיוְתָא וַאֲתַאי בִּשְׂרָא דְצִיפְּרָא אִי הָכִי הָכִי נָמֵי עֲבִיד אִינִישׁ לְמֵימְרָא לָא אַשְׁכַּחִי בִּשְׂרָא דְּחֵיוְתָא וַאֲתַאי דָּגִים
אָמַר רַב פָּפָּא בְּיוֹם הַקָּזָה עָסְקִינַן דְּלָא אָכֵיל אִינִישׁ דָּגִים
אִי הָכִי צִיפְּרָא נָמֵי לָא נֵיכוֹל דְּאָמַר שְׁמוּאֵל דִּמְסוֹכַר וְאָכֵל צִיפְּרָא פָּרַח לִיבֵּיהּ כְּצִיפְּרָא וְעוֹד תַּנְיָא אֵין מַקִּיזִין דָּם לֹא עַל הַדָּגִים וְלֹא עַל הָעוֹפוֹת וְלֹא עַל בָּשָׂר מָלִיחַ
אֶלָּא אָמַר רַב פָּפָּא בְּיוֹמָא דְּכָיְיבִין לֵיהּ עֵינֵיהּ עָסְקִינַן דְּלָא אָכֵיל דָּגִים
אָמַר לוֹ תֵּן לוֹ חֲתִיכָה כּוּ' שְׁמַע מִינַּהּ מוֹסִיף עַל שְׁלִיחוּתוֹ הָוֵי שָׁלִיחַ
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת דְּאָמַר שָׁלִיחַ טוֹל אַחַת מִדַּעְתּוֹ וְאַחַת מִדַּעְתִּי

רש"י

מאן תנא דכל מילתא דמימלך ביה שליחא תרתי מילי נינהו. ה''ק מני מתני' דמשמע כל מלתא דצריך לשליחא לאימלוכי עליה ולשאול מבעל הבית אם יקחהו במקום אותו שצוהו אם לאו כגון שאם צוהו בעה''ב ליקח לו בשר מן השוק ולא מצא אלא כבד שעכשיו צריך לחזור לו לשואלו אם יקחנו אם לאו דאע''ג דכולו מין בשר הוא כיון דמימלך עליה תרי מילי נינהו דמתני' נמי הכי משמע דתרי מילי נינהו מדקתני השליח מעל דאי חדא מילתא נינהו שליח אמאי מעל הא קא עביד שליחותו של בעה''ב אלא מדקתני מעל אלמא תרי מילי נינהו ומני הא: אמר רב חסדא דלא כר''ע היא דתנן הנודר מן הירק מותר בדילועין ור''ע אוסר. דקסבר מין אחד הן ואמרינן במס' נדרים אמרו לו לר''ע והלא אדם אומר לשלוחו קח לי ירק והוא בא ואומר לו לא מצאתי אלא דלועין אלמא כיון דמימלך מינא אחרינא הוא להכי מותר בדלועין ואמר להן והוא הדבר כלומר משם אני למד דאע''ג דמימליך חדא מילתא היא כלום הוא חוזר ואומר ירק לא מצאתי אלא קטנית אלא כיון דאמר לא מצאתי אלא דלועין ואינו אומר לא מצאתי אלא קטנית אלמא דדלועין בכלל ירק הן ואע''ג דמימלך עלייהו שליחא ס''ל לר''ע דחדא מילתא נינהו והיינו דלא כר''ע: אפי' תימא ר''ע היא. והיינו טעמא דכי נתן להן כבד מעל מפני שנתן להן מדעתו דמי לא בעי אימלוכי בבעה''ב אם יתן להם כבד או לא וכיון דלא אימליך מש''ה מעל השליח דכמי שנתן להן מדעתו דמי ולא משום דאמרינן דתרי מילי נינהו אלא חדא מילתא נינהו: שפיר קאמר נחמני. היינו אביי דתריץ הכי אפילו כר''ע נמי לא בעי לאימלוכי: מאן תנא דפליג עליה דר''ע. דסבירא ליה דכל מילי דמימלך עליה שליחא תרי מילי נינהו: רשב''ג היא דתנן הנודר מן הבשר וכו' רשב''ג מתיר בראש וברגלים ובקנה ובכבד. אלמא דקסבר תרי מילי נינהו: קרביים לאו בשר ואוכליהון לאו בר נש. כלומר האוכלן וקונה אותם בדמי שאר בשר שאם יכול לקנות ליטרא בשר בזוז ומניח הבשר ולוקח ליטרא קרביים בזוז לאו בר איניש אצל כל אדם: ולת''ק מ''ש בשר עופות. דאסר טפי מבשר דגים משום דרגיל וכו' ומין בשר הוא ולהכי אוסר: אמר רב פפא. מש''ה אסור בבשר עופות משום דביום הקזה עסקינן דנדר דכי נדר בכל בשר שראוי לו לאכול בו ביום אבל שאינן ראוין לו בו ביום הקזה ודאי לא נדר כגון דגים: אי הכי אמאי אסור בעופות ציפרא נמי ניכול דאמר שמואל האי מאן דמסוכר. שהקיז דם בכתפיה ואכיל ציפרא וכו' אלמא דלא אכיל ההוא יומא ולא נדר מיניה ובהני ספרים דכתיב בהו ציפרא נמי לא ניכול מש''ה ציפרא נמי לא רגיל איניש למיכל ביום הקזה ולא נדר מיניה: על בשר מליח. במלח שני ימים ולילה אחת דשוב אינו משיב את הנפש: אלא אמר רב פפא. להכי (אינו) אסור בבשר עופות דנדר מן הבשר ביומא דכייבין ליה עיניה שהוא אינו אוכל דגים שקשים לעינים אבל כל מין בשר אפי' בשר עופות אכיל הלכך נאסר בכל מין בשר שראוי לו לאכול ומותר בדגים והא דאמרינן במסכת נדרים (דף נד:) סימן נו''ן סמ''ך עיי''ן דמשמע נון סמא לעינא היינו בתחלת עינא כשמתחילין העינים לכאוב אבל בסוף אוכלא קשי להו דגים: שמע מינה מוסיף על דבריו הוי [שליח]. מדקתני כולן מעלו דמשמע דבעל הבית נמי מעל מכלל דסבירא ליה לתנא דמתני' דשליח לא עקר שליחותו דבעה''ב אלמא מוסיף על דבריו הוא דהוי דאי הוי עוקר שליחותו לא היה הבעה''ב מועל אלא ודאי מוסיף על שליחותו הוא ותפשוט מהכא הא דמיבעיא לן במסכת כתובות (דף צח:) האי מאן דאמר לשלוחיה זיל זבין לי ליתכא דארעא וזבין ליה כורא שהוא פי שנים מי אמרינן מוסיף על דבריו של משלח הוי ולא עקר שליח שליחותיה וקנה (שליח כוליה כורא) או עובר על דבריו הוי ולא קנה הלוקח כלום: אמר רב ששת. מהכא לא תיפשוט דהכא היינו טעמא דבעל הבית נמי מעל משום דאמר שליח מדעתו דהכי אמר שליחא לאורחים טלו לכם שתי חתיכות האחד מדעתו של בעל הבית ואידך מדעתי ואידך לקחו מדעתן דהכא ודאי מוסיף הוי ואיתעבידא שליחותיה ולכך מעל וכי תימא (אי הכי) הא פשיטא דבעל הבית מעל:

תוספות

מאן תנא דכל מידי דמימליך עליה תרי מילי הויין. כגון כבד ובשר שכשבעה''ב צוה לשלוחו להביא בשר השליח נמלך בו אם חפץ בכבד מביא אבל בלא נמלך לא היה מביא והכא דאמר בעה''ב הבא בשר והביא כבד תנן במתני' לא עשה שליחותו א''כ תרי מילי נינהו א''ר חסדא דלא כר''ע דתנן פ' הנודר מן הירק (נדרי נד.) [הנודר מן הירק] מותר בדלועין דקסברי רבנן דדלועין לאו ירק הוא ור''ע אוסר דקסבר ירק הוא והתם מפרש פלוגתייהו אמרו לו לר''ע והלא אדם אומר לשלוחו קח לי ירק והוא אומר לא מצאתי אלא דלועין פירוש אלמא מילתא אחרינא הוא דאי הוה ירק אמאי מהדר שליח לא מצאתי אלא דלועין לא היה לו להמלך אלא היה לו ליקח מיד דקא סברי רבנן דכל מילתא דמימלך עליה השליח תרי מילי נינהו אמר להו כן דברי פירוש השיב להם ר''ע כן דברתם כלומר משם אני מביא ראיה לדברי כלום אומר לא מצאתי אלא קטנית בתמיה כלומר וכי משיב להם כך ולמה אינו משיב להם אלא לפי שאין זה מנהג העולם . שאם שאל אדם מין אחד אין משיבין לו על מין אחר אלא שהדלועין בכלל ירק הן ואין הקטנית בכלל ירק פירוש הרי לך על כרחך לפיכך משיב לו לא מצאתי אלא דלועין לפי שהדלועין בכלל ירק ואינו משיב לו קיטנית לפי שאינו בכלל ירק אלמא קסבר ר''ע דמידי דאימליך עליה שליח נמי לא הוי תרי מילי וא''כ מתני' אתיא דלא כוותיה: אביי אמר אפילו תימא ר''ע מי לא בעי אימלוכי. פירוש כיון שלא נמלך והביא כבד שלא צוה שינה מדעת בעה''ב הלכך גבי מעילה לא עשה שליחותו: קרביים לאו בשר נינהו. ונפקא מינה שאם לא היו ראויים לאכילה כי אם לכלבים אין בכך מקח טעות כי אין דרך אדם לאוכלן ואוכליהן לאו בר אינש פירוש האוכלן אינו מבני אדם: ביומא דכייבין ליה עיניה עסקינן. דלא אכיל דגים והא דאמר פ' הנודר מן הירק (ג''ז שם:) נונא סמא לעינא התם פריך ליה ומשני כאן בתחלת אוכלא כאן בכולה אוכלא יש מפרשים תחלת חולי העין ויש מפרשים אוכלא סעודה כלומר כאן שהדגים בתחלת הסעודה כאן שבאים בכולה הסעודה: ש''מ מוסיף על שליחותו הוי [שליח]. בכתובות פ' אלמנה ניזונית (דף צח:) איתא הך בעיא והכי איתא איבעיא להו אמר לשלוחו זבין לי ליתכא ואזל וזבן כורא מאי מוסיף על דבריו הוי וליתכא מיהא קנה או דלמא מעביר על דבריו הוי וליתכא נמי לא קני וה''נ במתני' כי אמר לשלוחו תן להם אחד והוא אומר טלו שתים אי בההיא דכתובות הוי מעביר על דבריו הכא הוה לן למימר לא עשה שליחותו והתם בכתובות (ג''ז שם) מייתי לה לההיא דהכא א''ר ששת דאמר שליח מדעתי פירש להם הראשון לדעת בעה''ב כאשר צוותי והשניה מדעתו והם נטלו שלש הראשון בתורת שליחות בעה''ב והשניה בתורת שליחות השליח והג' לדעתם וכן פירשו בנטילתן מהו דתימא עקר שליח שליחותיה דבעה''ב פירוש אפילו כי אמר מדעתיה קמ''ל:

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר