סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

וְהָלַךְ וְהֵבִיא לוֹ בִּשְׁלֹשָׁה חָלוּק וּבִשְׁלֹשָׁה טַלִּית שְׁנֵיהֶם מָעֲלוּ רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר בַּעַל הַבַּיִת לֹא מָעַל שֶׁהוּא אוֹמֵר לוֹ חָלוּק גָּדוֹל הָיִיתִי מְבַקֵּשׁ וְהֵבֵאתָ לִי קָטָן וְרַע
גְּמָ' שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ מַאן דְּאָמַר לִשְׁלוּחוֹ זִיל זְבֵן לִי כּוֹרָא דְאַרְעָא וַאֲזַל וּזְבַן לֵיהּ לִיתְכָּא קָנֵי לוֹקֵחַ
אָמְרִי הָכָא הֵיכִי דָּמֵי כְּגוֹן דְּאַיְיתִי לֵיהּ שָׁוֶה שֵׁשׁ בְּשָׁלֹשׁ
אֵימָא סֵיפָא רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר בַּעַל הַבַּיִת לֹא מָעַל שֶׁהוּא יָכוֹל לוֹמַר לוֹ חָלוּק גָּדוֹל הָיִיתִי מְבַקֵּשׁ וְהֵבֵאתָ לִי חָלוּק קָטָן וְרַע
דְּאָמַר לֵיהּ אִי יָהֲבַתְּ דִּינָר כּוּלֵּיהּ אַיְיתֵית לִי שָׁוֶה שְׁנֵי דִינָרִין
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא דְּקָתָנֵי סֵיפָא מוֹדֶה רַבִּי יְהוּדָה בְּקִטְנִית שֶׁשְּׁנֵיהֶם מָעֲלוּ שֶׁהַקִּטְנִית בִּפְרוּטָה וְקִטְנִית בְּדִינָר
הֵיכִי דָמֵי אִי בְּאַתְרָא דְּזָבְנִי בְּשׁוּמָא גַּבֵּי קִטְנִית נָמֵי דְּיָהֵב סֶלַע מוֹזְלִי לֵיהּ טְפֵי אָמַר רַב פָּפָּא בְּדוּכְתָּא דִּמְזַבְּנִי בְּכַנֵּי כַּנֵּי כַּנָּא כַּנָּא בִּפְרוּטָה דְּהָתָם פְּסִיק מִילְּתַיְיהוּ
מַתְנִי' הַמַּפְקִיד מָעוֹת אֵצֶל שׁוּלְחָנִי אִם צְרוּרִין לֹא יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן לְפִיכָךְ אִם הוֹצִיא מָעַל אִם מוּתָּרִין יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן לְפִיכָךְ אִם הוֹצִיא לֹא מָעַל אֵצֶל בַּעַל הַבַּיִת בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ לֹא יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן לְפִיכָךְ אִם הוֹצִיא מָעַל הַחֶנְווֹנִי כְּבַעַל הַבַּיִת דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר כְּשׁוּלְחָנִי
נָפְלָה פְּרוּטָה שֶׁל הֶקְדֵּשׁ בְּתוֹךְ כִּיסוֹ אוֹ שֶׁאָמַר פְּרוּטָה בְּכִיס זֶה הֶקְדֵּשׁ כֵּיוָן שֶׁהוֹצִיא אֶת הָרִאשׁוֹנָה מָעַל דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא וַחֲכָמִים אוֹמְרִים עַד שֶׁיּוֹצִיא אֶת כָּל הַכִּיס
וּמוֹדֶה רַבִּי עֲקִיבָא לַחֲכָמִים בְּאוֹמֵר פְּרוּטָה מִן כִּיס זֶה הֶקְדֵּשׁ שֶׁהוּא מוֹצִיא וְהוֹלֵךְ עַד שֶׁיּוֹצִיא אֶת כָּל הַכִּיס
גְּמָ' כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אֲמַר רָמֵי לֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ לְרַבִּי יוֹחָנָן מַאי שְׁנָא רֵישָׁא וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא
אֲמַר לֵיהּ סֵיפָא בְּאוֹמֵר לֹא יִפָּטֵור כִּיס זֶה מִן הַהֶקְדֵּשׁ
כִּי אֲתָא רָבִין אֲמַר כִּיסִין אַשְּׁווֹרִים רְמָא לֵיהּ דִּתְנַן הָאוֹמֵר אֶחָד מִשְּׁווֹרַיי הֶקְדֵּשׁ הָיוּ לוֹ שְׁנַיִם הַגָּדוֹל שֶׁבָּהֶן הֶקְדֵּשׁ אֲמַר לֵיהּ סֵיפָא בְּאוֹמֵר לֹא יִפָּטֵור כִּיס זֶה מִן הַהֶקְדֵּשׁ

רש"י

והלך והביא לו בפרוטה אתרוג כו' שניהן מעלו. דהא נעשית שליחותו של בעה''ב בפרוטה והשליח נמי שינה בפרוטה שהוא אמר אתרוג גדול בב' פרוטות הייתי מבקש והבאת לי קטן ורע שלא הייתי מבקש כן: והביא בשלשה. דינרי כסף שהוא חצי דינר זהב: שניהן מעלו. דבעה''ב נעשית שליחותו ביותר מכדי פרוטה והשליח מעל ביותר מש''פ: קטן ורע. ולא עשית שליחותי כלל: גמ' שמעת מינה מ''ד לשלוחיה זבין וכו'. כלומר שמעת ממתני' דקתני והביא לו חלוק בשלשה שניהם מעלו ואפי' בעה''ב אע''פ שצוהו להביא לו בדינר זהב דזבן לו פחות ממה שאמר לו שמעת מינה האי מאן דאמר לחבריה וכו' ותפשוט מהכא דקנה לוקח אע''פ שקנה לו פחות: אמרי הכא כגון דאייתי ליה שוה דינר בג'. כלומר מהכא ליכא למשמע דהכא מ''ט מעל בעה''ב כגון דאייתי ליה השליח חלוק שוה דינר זהב בג' דינרי כסף דהואיל ושוה דינר זהב נעשית שליחותו ולהכי מעל: אי הכי. כדקא מתרצת: אימא סיפא רבי יהודה אומר בעה''ב לא מעל שיכול וכו'. ואם איתא דאייתי ליה שוה דינר זהב היכי מצי אמר ליה הבאת לי קטן ורע הא שוה דינר זהב ביקש ושוה דינר זהב הביא לו: הא לא קשיא דמשום הכי אמר ר' יהודה בעה''ב לא מעל דאכתי מצי אמר ליה אי יהבת דינר זהב כוליה כמו שאמרתי לך הוית מייתית לי חלוק שוה ב' דינר זהב: (משום דא''ל בעה''ב אי יהבית כו') דקתני ומודה ר' יהודה בקטנית ששניהם מעלו. כלומר אם הביא לו קטנית שוה דינר זהב בג' דינרי כסף דבעה''ב נמי מעל מ''ט שהקטנית בפרוטה היא קטנית בסלע דלא מצי למימר ליה איהו אי יהבת ליה דינר זהב כוליה הוית מייתית שוה ב' דינרין דהוו מוזלי גבך משום דזבנת טפי שהקטנית בפרוטה היא קטנית בדינר כלומר דלא מוזלי למאן דזבין קטנית בדינר ממאן דלא זבין אלא בפרוטה אלמא דטעמיה דרבי יהודה הוי גבי חלוק דלא מעל בעה''ב אע''ג דאייתי ליה שוה דינר בג' משום דא''ל אילו יהבת דינר וכו': שויא ליה טפי. שהיה מביא קטנית יותר משום דהוו מוזלי גביה: א''ר פפא באתרא דמזבני וכו'. במדות דהתם פסיקא מילתא כנא כנא בפרוטה ולא מוזלי גביה כלל. ל''א [ה''ד] וכו' השתא קא דייק מ''ט דר' יהודה דמודה בקטנית אי באתרא דמזבני בשומא באומד שלא במדה א''כ אכתי מצי בעה''ב למיטען לשליח אילו יהבת דינר הוה מייתית טפי שהיו מוסיפין לך בשביל הדינר ואותו התוספות שהיו נותנין לך לא הבאת לי ממנו כלום והיינו דומיא דחלוק דא''ל אילו יהבת דינר וכו': א''ר פפא. לא מצית למימר הכי דבאתרא דכיילי ומזבני בכני עסקינן: דכנא כנא בפרוטה דהתם פסיקא מילתייהו. ולא יהבי תוספת כלל הלכך לא מצי למימר בעה''ב כלום אלא כי אייתי ליה קטנית שוה דינר בג' שניהם מעלו: מתני' המפקיד מעות. של הקדש אצל שולחני: אם הפקידן צרורין לא ישתמש בהן. דלהכי הפקידן אצלו צרורין דלא הוה בעי דלישתמש בהו לפיכך אם הוציאן השולחני מעל: ואם הפקידן אצלו מותרין ישתמש בהן. שלדעת כן הפקידן אצלו מותרין שיתעסק בהן שיחליפם לפיכך לא מעל השולחני אלא המפקיד: הפקידן אצל בעה''ב בין כך ובין כך. בין צרורין ובין מותרין לא ישתמש בהן דלהכי הפקידן אצל בעה''ב שהוא יודע שבעה''ב אין דרכו לפרוט ולהחליף ולא חשש אם צרורין אם מותרין לפיכך אם הוציאן בעה''ב מעל דשלא מדעת המפקיד נשתמש בהן: הפקידן אצל חנווני הרי הוא כבעה''ב. שאינו רגיל בחילופין כשולחני ובין כך ובין כך לא יגע בהן: רבי יהודה אומר כשולחני. דלפעמים נמי הוא רגיל להחליף כשולחני לפיכך דינו כשולחני: כיון שהוציא את הראשונה מעל. דאימר של הקדש היתה: עד שיוציא את כל הכיס. דמעילה בפרוטה אחרונה היא: גמ' מאי שנא רישא. דפליג רבי עקיבא ומאי שנא סיפא דמודה ר''ע לחכמים: א''ל סיפא באומר לא יפטר כיס זה מן ההקדש. שלא יהא בו הקדש כל שהוא דכיון דאמר הכי משמע דפרוטה אחרונה קאמר דתהא הקדש להכי לא מעל אלא באחרונה: הגדול שבהן הקדש. טעמא דאיכא גדול מש''ה אמר דהגדול הוי הקדש דמקדיש בעין יפה מקדיש הא שניהן שוין הראשון שיבא לידו הוי הקדש ואמאי מודה ר''ע בסיפא דפרוטה אחרונה הקדש: א''ל סיפא באומר כו':

תוספות

חרש דמעילה איתעביד שליחותיה וא''ת אדרבה נילף שליחות דמעילה משליחות דתרומה וגבי תרומה בעינן שליח בר דעת דאדרבה הוי עדיפא למילף מתרומה דהא כל עיקר שליחות דמעילה מתרומה הוא דיליף וי''ל כיון דשליח דמעילה בהוצאה ושינוי רשות הוא דהוי והכא הוי שינוי רשות על ידי שליחות בר דעת לכך מסתבר ליה לדמוייה להנך דמייתי דאין קפידא בבר דעת וגבי מידי דהנאה לא מהני שליחות במקום שהמעילה באה על ידי הנאה כדאמר בפ' ב' דקדושין (דף מג.) שלא מצינו בכל התורה כולה זה נהנה וזה מתחייב ומ''מ איצטריך למילף שליחות מתרומה דלא תימא דאין שליחות לדבר עבירה: כגון דאייתי ליה שוה שש. פירוש סלעים בשלש ונמצא שהרויח לו שליח ג' סלעים אימא סיפא ור' יהודה אומר כו' ואתה הבאת לי חלוק קטן ורע השתא פריך מאי רע שהרי לפי מה שתירץ דאייתי שוה שש בג' גדול הוא ומשני דאמר ליה אי יהבת ליה דינר כו' פירוש כל דינר זהב אייתית לי שוה שני שני דינרין פירוש כ''ש שהייתי מרויח יותר שהיו נותנין לך לפי חשבון שהבאת שוה י''ב בששה ונמצא שהייתי משתכר כפלים ממה שאני משתכר עתה: ואמאי לימא אי לא שני ליה גבי קטנית דיהיב ליה טפי. גרסי' בכתובות פ' אלמנה ניזונית (דף צט:) אי באתרא דמזבני בשומא פירוש הרבה ביחד מי לא שויא טפי והיא היא וה''ק קס''ד השתא דמיירי באתרא דמזבני בשומא פירוש הרבה ביחד ולהכי פריך אמאי מודה ר' יהודה דהתם נמי דרך הוא של מוכרים לפי מה שהלוקח קונה הרבה מוזיל מוכר גביה ומשני א''ר פפא באתרא דמזבני כני כני פירוש מדה מדה כלומר לא בשומא כמו שהיית סבור אלא מעט מעט דפסיקא מילתא לא מוזיל מוכר גביה דלוקח: המפקיד מעות אצל השולחני צרורין לא ישתמש בהם כו'. צ''ע בב''מ פ' המפקיד (דף מג.) דמייתי לה לההיא דהכא ולא מייתי לה כלישנא דתנינן לה הכא: פרוטה של הקדש שנפלה לתוך הכיס או שאמר פרוטה בכיס זה הקדש כיון שהוציא את הראשונה מעל דברי ר' עקיבא. -ואע''ג דספיקא הוא אם נהנה בשל הקדש ר''ע לטעמיה דמחייב על ספק מעילות אשם תלוי בכריתות (דף כב.) תימה וליבטל האי פרוטה של הקדש שנפלה וכ''ת דבר שיש לו מתירין הוא ע''י פדיון ואפילו באלף לא בטיל הא ליכא למימר דדבר שיש לו מתירין דרבנן הוא וצ''ל דליכא אלא חד בכיס דליכא ביטול אי נמי מטבע חשיב ולא בטיל: ומודה ר''ע באומר פרוטה מן כיס זה הקדש שהוא מוציא והולך עד שיוציא כל הכיס. פירוש באחרונה תהיה של הקדש ובגמרא פריך מ''ש רישא ומ''ש סיפא: אמר ליה סיפא באומר לא יפטר כיס זה מן הקדש. כלומר אינו נפטר מכיס זה להוציאה כולה בלא הקדש פרוטה והאי לישנא ודאי משמע דהקדש הוי באחרונה: היו שנים הגדול שבהן הקדש. פירוש ובסיפא דמתניתין נמי לימא דהמטבע מובחר יהיה של הקדש אבל ארישא לא פריך דשמא לישנא דרישא משמע הכי וליכא למימר דפריך נמי ארישא דאם כן לפרוך מאי שנא רישא ומ''ש סיפא:

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר