סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פירוש שטיינזלץ

כאילא שהיה ביבנה, שהתירו לו ביבנה חכמים להיות נוטל ארבע איסרות לבדיקת בהמה דקה, וששה איסרות לבדיקת גסה, על תנאי שיטלם בין אם נמצא הבכור תם ובין שהוא בעל מום.

א גמרא שנינו שאילא היה נוטל ארבע איסרות על בדיקת בהמה דקה, וששה איסרות על הגסה. ושואלים: מאי טעמא [מה הטעם] שהוא מחלק במחיר בין דקה לגסה? ומשיבים: האי נפיש טירחיה [זה, בכור בהמה גסה, טרחתו מרובה] לבודקו, שצריך להשליכו לארץ ולכופתו, והאי לא נפיש טירחיה [וזה, בכור בהמה דקה, אין טרחתו מרובה].

שנינו שהיה אילא נוטל שכרו, בין אם נמצא הבכור תם, ובין אם נמצא שהוא בעל מום. ושואלים: בשלמא [נניח] בעל מום מובן מדוע נוטל שכר — משום דקא שרי ליה [שהוא מתיר לו] את הבכור בשחיטה, אלא אם נמצא הבכור תם אמאי [מדוע] היה נוטל שכר? ומשיבים: שאם כן, שרק על בעלי מום היה נוטל שכר, אתי למיחשדיה [יבואו לחשוד אותו], ואמרי [ויאמרו]: האי [זה] הבכור שאמר שהוא בעל מום, באמת תם הוא, והאי דקא שרי ליה [וזה שהוא מתיר אותו]משום אגרא [השכר] התירו.

ושואלים: אי הכי [אם כך], שחוששים לחשדם של אנשים, הרי אם יאמר עליו שהוא תם נמי אמרי [גם כן יאמרו]: בעל מום הוא, והאי דלא קשרי ליה [וזה שאינו מתיר אותו] הרי זה משום שהוא סבר [סבור] כי מוטב לו שלא להתירו עכשיו, כי היכי דלשקול אגריה זימנא אחריתי [כדי שיטול שכרו פעם אחרת, נוספת] כשיביאו אותו שוב לראות אם יש בו מום! ומשיבים: חד זימנא תקינו ליה רבנן [פעם אחת תיקנו לו חכמים] ליטול שכר על כל בכור, תרי זימני לא תקינו ליה רבנן [שתי פעמים לא תיקנו לו חכמים] שיטול שכר, ולכן אין מקום לחשד כזה.

ב משנה דיין הנוטל שכרו לדוןדיניו בטילים, וכן הנוטל שכר להעידעדותיו בטילין. הנוטל שכר להזות ממי פרה אדומה על טמא מת, או על מנת לקדש מתחילה את המים הללו באפר הפרה — מימיו שהיזה על הטמא, נחשבים למי מערה, כלומר, סתם מים, ואפרו שקידש בו את המים, נחשב כאפר מקלה, סתם אפר של שריפה, שלא הועיל כלום.

ומוסיפים: אף שאסור לדיין וכו' ליטול שכר, מכל מקום אם היה כהן, ומי שהוצרך לו היה מטמאהו מתרומתו, שהוצרך הכהן ליטמא לשם כך, ולכן אינו יכול לאכול ולהשתמש בתרומה — זה שהוצרך לו מאכילו ומשקו וסכו, נותן לו מאכל ומשקה ושמן לסוך את גופו מן החולין, עד שיטהר. וכן אם היה הדיין, או העד, זקן — זה הנצרך לו מרכיבו על החמור. וכן, למרות שאינו רשאי ליטול שכר, מכל מקום הנצרך לו נותן לו שכרו כפועל, שהרי הוצרך ליבטל ממלאכתו לשם כך.

ג גמרא שנינו כי הנוטל שכרו לדון — דיניו בטלים. ושואלים: מנהני מילי [מנין הדברים הללו] שאסור לדיין לדון ולהורות בשכר? אמר רב יהודה אמר רב, דאמר קרא [שאמר הכתוב] בדברי משה לעם: "ראה למדתי אתכם חקים ומשפטים כאשר צוני ה' אלהי, לעשות כן" וכו' (דברים ד, ה), מה אני למדתי בחנם מפי הקדוש ברוך הוא — אף אתם למדתם ממני בחנם, וכן תעשו לדורות. ומעירים, תניא

נמי הכי [שנויה ברייתא גם כן כך] על פסוק זה עצמו: "כאשר צוני ה' אלהי", מה אני למדתי מפי ה' בחנםאף אתם למדתם ממני בחנם. ומנין שאם לא מצא רב ללמוד ממנו בחנם, שילמד אפילו בשכר? תלמוד לומר: "אמת קנה" (משלי כג, כג). ומנין שלא יאמר: כשם שלמדתיה בשכר כך אלמדנה לאחרים בשכר? תלמוד לומר: "אמת קנה ואל תמכר" (משלי כג, כג).

ד שנינו במשנה כי הנוטל שכר כדי להזות ולקדשמימיו מי מערה, אפרו אפר מקלה, הרי שאינו רשאי ליהנות מהם. ורמינהו [ומשליכים, מקשים] על כך ממה ששנינו במשנה: המקדש אשה במי חטאת או באפר חטאתהרי זו מקודשת, אף על פי שהוא המקדש ישראל. הרי שרשאי ליהנות בהם!

אמר אביי: לא קשיא [אינו קשה], כאן כשהוא נוטל שכר — בשכר הבאה של המים, ומלוי המים בכלי, שזוהי טירחה סתם, ועליה יכול לקבל שכר. כאן שאינו רשאי ליטול שכר — בשכר הזאה על הטמא, וקידוש המים על ידי האפר.

ומעירים: דיקא נמי [מדוייק הדבר גם כן], דקתני הכא [שהוא שונה כאן] במשנתנו: הנוטל שכרו להזות ולקדש, והתם קתני אילו שם הוא שונה] בלשון כללית: המקדש במי חטאת ובאפר חטאת, ואינו מזכיר הזאה וקידוש. ומסכמים: אכן, שמע מינה [למד מכאן] שכן הוא.

ה שנינו במשנה: אם היה הדיין או העד וכו' כהן, וזה המוליכו כדי לדון היה מטמאהו מתרומתו כו'. ושואלים: איהו גופיה היכי אזיל [הוא עצמו, הכהן, כיצד הוא הולך לשם, למקום הטומאה]? והרי נאסר על הכהן להיטמא!

ומשיבים: מדובר שהוא הולך לבית הפרס, שדה שנחרש בה קבר, שטומאתו היא רק דרבנן [מדברי חכמים], ולא נאסר על הכהן ללכת שם. וכפי שאמר רב יהודה אמר רב בענין ההולך לעשות פסחו, שצריך לעשותו בטהרה: מנפח אדם בית הפרס, כלומר, נופח בפיו כדי לפזר את העפר, כדי שיראה שאין שום עצם שייטמא בה מן התורה, והולך במקום שבדק. ומכל מקום, נטמא הכהן ואסור לאכול תרומה.

Talmud - Bavli - The William Davidson digital edition of the Koren No=C3=A9 Talmud
with commentary by Rabbi Adin Steinsaltz Even-Israel (CC-BY-NC 4.0)
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר