סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

אֶלָּא שֶׁלֹּא יִתֵּן בּוֹ מוּם מִנַּיִן שֶׁלֹּא יָבִיא דְּבֵילָה וּבָצֵק וְיַנִּיחֶנָּה עַל הָאוֹזֶן כְּדֵי שֶׁיָּבֹא כֶּלֶב וְיֹאכְלֶנָּה תַּלְמוּד לוֹמַר כׇּל מוּם אֶחָד מוּם וְאֶחָד כׇּל מוּם
הָכָא בִּקְרָאֵי פְּלִיגִי דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל וְכֵן אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ וְכֵן אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ וַאֲנִי הִנֵּה נָתַתִּי לְךָ אֶת מִשְׁמֶרֶת תְּרוּמֹתָי
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר בִּשְׁתֵּי תְּרוּמוֹת הַכָּתוּב מְדַבֵּר אַחַת תְּרוּמָה טְהוֹרָה וְאַחַת תְּרוּמָה תְּלוּיָה וְאָמַר רַחֲמָנָא עֲבֵיד לַהּ שִׁימּוּר וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ תְּרוּמָתִי כְּתִיב
לְמֵימְרָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר יֵשׁ אֵם לַמִּקְרָא וּרְמִינְהִי בְּבִגְדוֹ בָּהּ כֵּיוָן שֶׁפֵּירַשׂ טַלִּיתוֹ עָלֶיהָ שׁוּב אֵינוֹ רַשַּׁאי לְמוֹכְרָהּ דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר כֵּיוָן שֶׁבָּגַד בָּהּ שׁוּב אֵינוֹ רַשַּׁאי לְמוֹכְרָהּ
אֶלָּא הָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ סָבַר הָרְאוּיָה לָךְ שְׁמוֹר וְשֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לָךְ לָא תִּשְׁמוֹר וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָא נָמֵי רְאוּיָה הִיא שֶׁמָּא יָבוֹא אֵלִיָּהוּ וִיטַהֲרֶנָּה
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתְקֵיף לַהּ רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק הֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן אִילֵימָא רַבִּי שִׁמְעוֹן דְּמַתְנִיתִין עַד הַשְׁתָּא לָא אַשְׁמְעִינַן שְׁמוּאֵל דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין מוּתָּר
וְהָא רַבִּי חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה וְרַב חָנִין בַּר אָשֵׁי אָמַר שְׁמוּאֵל הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן וְרַב חִיָּיא בַּר אָבִין מַתְנֵי בְּלָא גַּבְרֵי רַב אָמַר הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה וּשְׁמוּאֵל אָמַר הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן
אֶלָּא רַבִּי שִׁמְעוֹן דְּבָרַיְיתָא וְרַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי מַתְנֵי לַהּ בְּהֶדְיָא אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּבָרַיְיתָא
מַתְנִי' הַצּוֹרֵם אוֹזֶן בַּבְּכוֹר הֲרֵי זֶה לֹא יִשְׁחוֹט עוֹלָמִית דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וַחֲכָמִים אוֹמְרִים נוֹלַד בּוֹ מוּם אַחֵר יִשְׁחוֹט עָלָיו
גְּמָ' וּמִי קָנֵיס רַבִּי אֱלִיעֶזֶר לְעוֹלָם וּרְמִינְהִי מִי שֶׁהָיְתָה לוֹ בַּהֶרֶת

רש"י

ורבי יהודה סבר כר''מ ומיהו גזר מקום שאין עושין בו מום אטו מקום שעושין בו מום: מעיקרו. קודם שהקדישה היה בו מום: במומו נמי ליתסרו. להטיל בו מום: עביד לה שימור. דכתיב משמרת: כיון שפירש טליתו עליה. שיעדה אדון לאמה העבריה ונשאה ופירש כנפיו עליה שוב אין האב רשאי למוכרה אפי' גירשה אדון דאין אדם מוכר בתו לשפחות אחר אישות וקיימא לן בפ''ק דקדושין (דף יח:) דר''א סבר יש אם למסורת בבגדו בה כתיב בלא יו''ד וזהו לשון בגידה כשאר תיבות הכתובות בלא יו''ד שאתה קוראן חטף קמץ כמו (בראשית לט) כשמעו: כיון שבגד בה. אביה שמכרה לשפחות שוב אינו רשאי למוכרה דאין אדם מוכר את בתו לשפחות אחר שפחות אבל לאחר אישות מצי לזבונה ואמרי התם דר''ע סבר יש אם למקרא בבגדו קרינא ויש שמשבשין השמועה במס' קדושין וגורסין ר''א סבר יש אם למקרא ור''ע סבר יש אם למסורת וטעות הוא בידם דא''כ מאי מקשי הכא בבכורות: ר''ש. דאמר במתני' יקיז אע''פ (שיש בו) מום ולא קאמר דישחט עליו: הלכה כר' יהודה. במס' שבת (דף כב.) דאמר דבר שאין מתכוין אסור: הלכה כר''ש. ולמה ליה תו לאשמועי' הכא: בלא גברי. בלא רב חייא ורב חנן: דברייתא. דאמר אף ישחט על אותו המום כיון דלא היה דעתו להטיל בו מום כדי להתירו אלא כדי שלא ימות לא קנסינן ליה: מתני' הצורם. הפוגם אנקרני''ר בלע''ז ובכהן קא מיירי: גמ' ומי קניס ר''א לעולם. שלעולם לא יהא מותר:

תוספות

אחד מום ואחד כל מום. ואפי' הני תנאי דלא דרשי כל בפרק אלו עוברין (פסחים מג:) אפשר דהכא דרשי שיש ענין כדפי' התם: אחת תרומה טהורה ואחת תרומה תלויה. וא''ת דבפ' במה מדליקין (שבת כה. ושם) אמרי' ואחת טמאה ואמר רחמנא שלך תהא להסקה תחת תבשילך והיכי נפקי מקרא שלש תרומות טהורה וטמאה ותלויה וי''ל משום דכתיב נתתי לך משמרת תרומתי דקאי תרומתי אלך ואמשמרת דלך שייך אטמאה לרבוייה להיתר הנאה ומשמרת שייך בתלויה דבעיא שימור: ורבי יהושע תרומתי כתיב. וא''ת לר' יהושע כיון דלא איירי קרא בשתי תרומות מנליה דטמאה שריא בהנאה וי''ל דנפק משאר דרשות דהתם בפרק במה מדליקין (ג''ז שם) ממנו אי אתה מבעיר כו' או מלו ולא לאורו מכלל דבת אורו הוא: ורמינהי בבגדו בה כו'. פי' בקונטרס דגרס כיון שפירש טליתו עליה שוב אינו רשאי למוכרה דברי ר''ע ר''א אומר כיון שבגד בה כו' ובפ''ק דקדושין (דף יח:) הביא ראי' מן המכילתא דגרס בדברי ר''ע כיון שפירש טליתו ודר' אליעזר ליתא התם וברוב ספרים ישנים גרסינן איפכא כאן ובקדושין (ג''ז שם) ועוד דלגירסת הקונטרס מקדים דברי ר''ע לדברי ר''א שהיה רבו ועוד כתוב ברוב ספרים בבגדו בה בבגדו בה תרי זימני כיון שפירש טליתו ועוד היכי משמע ליה לר''א המסורת לשון בגידה משום דכתיב בבגדו בלא יו''ד ה''נ לא כתיב בוי''ו ואע''ג דבלא וי''ו אתה קורא חטף קמץ כדפירש בקונטרס כשמעו כשמעם (בראשית לד) באמרם (אסתר ז) כעברם (מלכים ב ב) ה''נ כי הוי לשון בגד וטלית אין רגילות לכתוב יו''ד באמצע של פעולה ועוד בההיא שמעתין בקדושין בסמוך כתוב בכל הספרים ישנים ולר''נ בר יצחק דאמר מעות הראשונות לקדושין נתנו במאי מוקים לה כר''ע דאמר לשפחות אחר שפחות הוא דלא מצי למזבן אבל לשפחות אחר אישות מצי מיזבן ליה ולפי' הקונטרס צריך להגיה ר''א ונראה לר''ת דגרסינן כיון שפירש טליתו כו' דברי ר''א ר' עקיבא אומר כיון שבגד והשתא הוי לשון בגידה דאי לשון בגד וטלית הוי לן למקרי בבגדו בצירי ואע''ג דקרינן ותתפשהו בבגדו (בראשית לט) דשאני הכא דאיכא למיטעי והמסורת משמע טפי לשון בגד וטלית מלשון בגידה מדכתיב בבגדו בלא יו''ד ולכך אומר הברייתא תרי זימני בבגדו כיון שפירש טליתו כו' היה לך לכתוב בביגדו ביו''ד דלא ליתי למיטעי וכתיב בבגדו בלא יו''ד לומר כיון שפירש כו' ובמכילתא שגורס שפירש טליתו דברי ר''ע הסופר חיסר ודילג ר''א וגם כל מילתיה דר''ע ובדר''נ בר יצחק גרסינן מוקי לה כר''ע כמו שכתוב בכל הספרים ישנים וקצת קשיא הא דפריך התם בקדושין אלא דקידשה אביה מי מצי מזבין לה והא אין אדם מוכר בתו לשפחות אחר אישות בהך קושיא אליביה דר''א דשמותי הוא וי''ל דפשיטא לן שכן הלכה משום דרבנן דר''ש ור''ש גופיה דהתם דקיימי כוותיה ואמרי אבל לא לשפחות אחר אישות: אילימא ר''ש דמתני' עד השתא לא אשמעינן שמואל דבר שאין מתכוין מותר. תימה אטו מי שרי ר''ש משום דאין מתכוין הא אפי' במקום שא''א שלא יעשה מום נמי שרי דעושה מום במתכוין כדאמר לעיל דבקראי פליגי ושרי משום דכתיב (ויקרא כב) תמים יהיה לרצון אבל מטיל בבעל מום שרי ובפ' כל המנחות באות מצה (מנחות נו:) מפרש נמי טעמייהו מקראי ולפי' הקונ' דלעיל בפרק הלוקח בהמה (דף כה.) גבי שתי שערות של פרה שעיקרן מאדים וראשן משחיר וקאמר ר' יוסי בן המשולם גוזז במספרים ואינו חושש ופי' בקונט' דחשיב אין מתכוין משום דאין מתכוין לגיזה אלא לתקן את הפרה ניחא נמי הכא דאין מתכוין משום הטלת מום אלא משום רפואה ולהכי פריך אמאי איצטריך ליה לשמואל לפסוק כר''ש דאפי' הוה אסר מטיל מום בבעל מום הוי שרי הכא משום דאין אלא לרפואה ושמואל אית ליה דבר שאין מתכוין מותר ומיהו א''א לקיים פי' הקונ' כדפרישית לעיל בפ' הלוקח בהמה (ג''ז שם.) ונראה לפרש הכא דבתרתי פליגי דבברייתא פליגי במטיל מום בבעל מום שאחזו דם ביותר וא''א לו להתרפאות בלא הקזה שלא ימות כדאמר לעיל דאי שביק ליה מיית דאז חשיב מום ואפי' לא מיית נמי כיון שלעולם לא יצא מאחוזת דם אם לא יקיזנו במקום שעושה מום חשיב כבעל מום והשתא ר''מ אסר במקום שעושה מום דקסבר כו' לא יהיה בו אפי' בבעל מום וחכמים שרו משום דכתיב תמים יהיה לרצון ובלבד שלא ישחט על אותו מום דגזר אטו היכא דלא מיית בלא עשיית מום דחשיב כתם או אטו היכא דיכול להתרפאות בהקזה במקום שאין אתה עושה מום ור''ש שרי אף לשחוט דלא גזר ור' יהודה אסר אף במקום שאין עושה מום כדמפרש בפ''ק דפסחים (דף יא:) דמתוך שאדם בהול על ממונו אי שרית במקום שאין עושה מום אתי למיעבד במקום שעושה מום ובמתניתין היא פלוגתא אחרת דר' יהודה קאמר בכור שאחזו דם אפי' מת אין מקיזין בשום ענין כדפרישית וחכ''א יקיז פי' בין מת בין לא מת ובלבד שלא יעשה בו מום כלומר שיזהר בהקזתו שלא יוכל לבא לידי מום כשיקיז סמוך לאוזן או לניב שפתים או לחוטם דקסבר דבר שאין מתכוין אסור והיכא דלא מיית דלא חשיב בעל מום אסור ר''ש אומר יקיז אע''פ שהוא עושה מום שהוא יכול לבא לידי עשיית מום דדבר שאין מתכוין מותר ולשון המשנה משמע ליה כמו שפירשנו מדלא נקט מקום שעושה בו מום ומקום שאין עושה בו מום כדנקיט בברייתא וא''ת וכיון דאחוזת דם חשיב כמום שאין יכול להתרפאות בלא עשיית מום א''כ לשחוט עילויה וי''ל דמדרבנן אסור דאתי לאיחלופי בתם א''נ חשיב כמו [מום] עובר שיש לו רפואה: ומי קניס ר''א לעולם ורמינהי מי שהיתה לו. כמה שמעתתא מוכחא דצורם אוזן של בכור קנסא הוא ובסמוך נמי קאמר בהאי מומא קנסוה רבנן ואפי' לרבא דאמר בפ''ק דתמורה (דף ד:) מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני מכל מקום הכא שרי האי בכור מדאורייתא דהאי יש בו מום והאי גברא טהור דהא אין בו נגע כלל וא''ת דבספרי בפרשה ראה אנכי תניא רבי אליעזר אומר כו' המטיל מום בבכור ואוכלו עובר שנאמר לא תאכל כל תועבה אלמא דמדאורייתא אסור (וי''ל) דבסמוך אשכחן ליה קנסא

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר