סקר
100 שנה לדף היומי - לולא מפעל הדף היומי:


 

פירוש שטיינזלץ

א משנה מי שלא בכרה אשתו (שעדיין לא ילדה), וילדה שני זכרים, ואין ידוע מי הבכור — נותן האב חמש סלעים לכהן, מפני שאחד מהם ודאי בכור. מת אחד מהן מהזכרים בתוך שלשים יום ללידה, לפני שחלה חובת הפדיון — האב פטור מספק, שמא הבכור מת.

מת האב והבנים קיימים, ר' מאיר אומר: אם נתנו את הפדיון לכהן עד שלא חלקו ביניהם את נכסי אביהם — נתנו, ואם לאו [לא] שכבר חלקו — פטורין, כאשר יבואר בגמרא. ר' יהודה אומר: כבר נתחייבו הנכסים, נכסי אביהם, בחמש סלעים לכהן, וחייבים הבנים לתת. מי שעדיין לא ביכרה אשתו וילדה זכר ונקבה, ואין ידוע מי הראשון — אין כאן לכהן כלום, שמא הנקבה נולדה תחילה, והכהן הבא להוציא מן האב — עליו מוטלת חובת הראיה.

ב גמרא שנינו במשנה: מת האב והבנים קיימים, ר' מאיר אומר: אם נתנו את הפדיון לכהן עד שלא חלקו — נתנו, ואם לאו — פטורים. ושואלים: דמית [שמת] האב אימת [מתי]? אילימא דמית [אם תאמר שמת] לאחר שלשים יוםבהא [בזו] אמר ר' מאיר כי [שכאשר] חלקו פטורין? והא אשתעבדן להו לנכסי [והרי כבר נשתעבדו להם הנכסים] למצות הפדיון!

אלא צריך לומר דמית [שמת] האב בתוך שלשים יום, קודם שהתחייב אביהם בפדיון, ומצות הפדיון חלה על הבכור עצמו, אלא שאין ידוע מי הוא. ואולם על כך יש לשאול: והלא לא נתחייבו נכסי אביהם לפדיון, ואם כן מאי שנא כי חלקו [מה שונה הדין כאשר חלקו] ביניהם את הנכסים, שלדעת ר' מאיר פטורים, מפני שאזיל לגבי האי ומדחי ליה [שהולך הכהן אל בן זה והוא דוחה אותו] ואומר שאינו הבכור, וכן דאזיל לגבי האי ומדחי ליה [שהולך הכהן אל בן זה ודוחה אותו]? והרי, כי [כאשר] לא חלקו נמי [גם כן]ליזיל לגבי האי ולידחייה, וליזיל לגבי האי ולידחייה [שילך אל זה וידחה אותו, ושילך אל זה וידחה אותו]!

אמר ר' ירמיה: זאת אומרת, מכאן יש ללמוד ששני יוסף בן שמעון (אנשים ששמם שווה) שהיו בעיר אחת ולקחו (קנו) שדה בשותפותבעל חוב, שיש לו שטר חוב הכתוב על שם יוסף בן שמעון, גובה אותה מהם בחובו, ואף על פי שלא ידוע מי החייב האמיתי, מפני דאמר ליה [שאומר לו] לכל אחד מהם: אי בדידך מסיקנא [אם בך אני נושה]מנתא דידך קא שקילנא [את המנה, החלק שלך בשדה שלכם אני נוטל], ואי בחברך מסיקנא [ואם בחברך אני נושה]מנתא דחברך קא שקילנא [את המנה, החלק של חברך אני נוטל], שהרי יש לחייב האמיתי חלק בשדה; ואף במשנתנו, האחים שלא חלקו — שותפים בנכסי אביהם, ולפיכך יכול הכהן לגבות מנכסים אלו את חובו.

אמר רבא בתמיהה: מכדי [הרי] כלל יש בידינו, נכסי דבר איניש אינון ערבין ביה [שנכסיו של אדם הם ערבים לו], לפרעון חובותיו, מי איכא מידי [האם יש, היתכן דבר כזה], דלדידיה לא מצי תבע ליה, ולערב מצי תבע ליה [שאותו, את החייב, אינו יכול לתבוע, ואת הערב יכול לתבוע]? והתנן [והרי שנינו במשנה]: המלוה את חבירו על ידי ערבלא יפרע מן הערב, וקיימא לן [ומוחזק בידינו] בפירושה: שלא יתבע מן הערב תחלה, אלא עליו לתבוע את הלווה תחילה. והלא כאן אין הכהן יכול לתבוע אף אחד מן האחים, והוא גובה מנכסיהם!

אלא אמר רבא: לעולם יש לפרש שמדובר במשנה כשמת האב לאחר שלשים יום, וכבר נשתעבדו נכסי האב לפדיון. ואי דאיכא נכסי טובא [ואם יש נכסים מרובים] לגבות מהם — הכא נמי דשקיל [כך גם כן הדין — שנוטל הכהן] חמש סלעים, גם לאחר שחלקו הבנים בנכסי אביהם, שעל הבנים לפרוע את חובות אביהם ממה שירשו. והכא במאי עסקינן [וכאן במה אנו עוסקים]? כגון דליכא [שאין] במה שירשו מאביהם אלא חמש סלעים.

ודכולי עלמא אית להו [ולדעת הכל יש להם, הם מקבלים] את מה שאמר רב אסי, שאמר רב אסי: האחין שחלקו בנכסי אביהם — הרי שבמחצה מהחלק שקיבלו הם נחשבים כיורשין, ובמחצה הם נחשבים כלקוחות (כקונים). וכן צריך לומר דכולי עלמא [שלדעת הכל] מלוה הכתובה בתורה, כלומר, חוב המפורש בתורה, כגון פדיון הבן —

Talmud - Bavli - The William Davidson digital edition of the Koren No=C3=A9 Talmud
with commentary by Rabbi Adin Steinsaltz Even-Israel (CC-BY-NC 4.0)
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר