סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

וְרַב סָבַר סוֹף סוֹף לַבְּעָלִים מִי קָהָדְרָא לְכֹהֲנִים הוּא דְּנָפְקָא וְכֹהֲנִים מִשּׁוּלְחַן גָּבוֹהַּ קָא זָכוּ
מַאי טַעְמָא דְּרַב דְּאָמַר קְרָא וְאִם מִשְּׁנַת הַיּוֹבֵל וּשְׁנַת הַיּוֹבֵל בַּכְּלָל
וּשְׁמוּאֵל מִי כְּתִיב וְאִם בִּשְׁנַת הַיּוֹבֵל מִשְּׁנַת הַיּוֹבֵל כְּתִיב מִשָּׁנָה שֶׁאַחַר הַיּוֹבֵל
בִּשְׁלָמָא לְרַב הַיְינוּ דִּכְתִיב אִם מִשְּׁנַת הַיּוֹבֵל וְאִם אַחַר הַיּוֹבֵל אֶלָּא לִשְׁמוּאֵל מַאי אַחַר הַיּוֹבֵל אַחַר אַחַר
מֵיתִיבִי מַקְדִּישִׁין בֵּין לִפְנֵי הַיּוֹבֵל בֵּין לְאַחַר הַיּוֹבֵל וּבִשְׁנַת הַיּוֹבֵל עַצְמָהּ לֹא יַקְדִּישׁ וְאִם הִקְדִּישׁ אֵינָהּ קְדוֹשָׁה אָמַר לְךָ רַב אֵינָהּ קְדוֹשָׁה בְּגֵירוּעַ אֲבָל קְדוֹשָׁה וְנוֹתְנִין חֲמִשִּׁים
מִכְּלָל דְּלִפְנֵי הַיּוֹבֵל קְדוֹשָׁה לִיגָּאֵל בְּגֵירוּעַ וְהָא רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ אֵין מַקְדִּישִׁין לִיגָּאֵל בְּגֵירוּעַ פָּחוֹת מִשְׁתֵּי שָׁנִים
אָמַר לְךָ רַב הָא מַנִּי רַבָּנַן הִיא וַאֲנָא דְּאָמְרִי כְּרַבִּי דְּאָמַר רִאשׁוֹן וְרִאשׁוֹן בַּכְּלָל שְׁבִיעִי וּשְׁבִיעִי בַּכְּלָל הָכָא נָמֵי בִּשְׁנַת וּשְׁנַת הַיּוֹבֵל בַּכְּלָל
אִי כְּרַבִּי פּוּנְדְּיוֹן מַאי עֲבִידְתֵּיהּ
וְכִי תֵּימָא לֵית לֵיהּ וְהָתְנַן הִקְדִּישׁ שְׁתַּיִם וְשָׁלֹשׁ שָׁנִים לִפְנֵי הַיּוֹבֵל רַבִּי אוֹמֵר אוֹמֵר אֲנִי נוֹתֵן סֶלַע וּפוּנְדְּיוֹן רַבִּי כְּרַבִּי יְהוּדָה סְבִירָא לֵיהּ דְּאָמַר שְׁנַת חֲמִשִּׁים עוֹלָה לְכָאן וּלְכָאן
לִשְׁמוּאֵל לֵימָא רַבִּי כְּרַבָּנַן סְבִירָא לֵיהּ דְּאִי כְּרַבִּי יְהוּדָה סֶלַע וּשְׁתֵּי פוּנְדְּיוֹנוֹת מִיבְּעֵי לֵיהּ עַל כׇּרְחָךְ לִשְׁמוּאֵל רַבִּי כְּרַבָּנַן סְבִירָא לֵיהּ
תָּא שְׁמַע וְלֹא גּוֹאֲלִין אַחַר הַיּוֹבֵל פָּחוֹת מִשָּׁנָה בִּשְׁלָמָא לִשְׁמוּאֵל לֹא גּוֹאֲלִין לְאַחַר יוֹבֵל פָּחוֹת מִשָּׁנָה אֶלָּא לְרַב מַאי אַחַר יוֹבֵל שָׁנָה
מִי סָבְרַתְּ אַחַר יוֹבֵל מַמָּשׁ מַאי אַחַר יוֹבֵל

רש"י

ורב. אמר לך לרבי שמעון לאו יציאה היא דסוף סוף לבעלים מי הדרא: בשלמא לרב היינו דכתיב אם משנת היובל. חמשים סלעים אם לאחר היובל גירוע: אלא לשמואל מאי אחר היובל. הא קרא קמא דבעי חמשים נמי לאחר היובל קאי: אחר אחר. כגון שתים ושלש שנים אחר היובל איכא גירוע אבל אקדשה בשתא דבתר יובל ליכא גירוע: אינה קדושה ליגאל בגירוע. שהרי יש כאן יובל שלם: מכלל. דהא דקתני. בההיא מקדישין לפני היובל ליגאל בגירוע קאמר והא רב ושמואל כו': אמר לך רב. ודאי הא דקתני מקדישין ודאי ליתן חמשים קאמר ובשנת היובל אינה קדושה כל עיקר ולא תיקשי לדידי דהא מני רבנן היא דפליגי עליה דרבי בפרק השג יד (לעיל דף יח:) דאמרי ראשון ולא ראשון בכלל: ואנא דאמרי כרבי. ולשמואל אפילו לרבי אינה קדושה דכי אמר רבי מיום הראשון וראשון בכלל התם הוא דכתיב ועד דשייך ביה לשון מיום אבל הכא דלא כתיב ועד ה''ל למיכתב בשנת (הכא) מודה רבי דלא הוי בכלל: אי רבי. דריש הכא משנת ושנת בכלל אלמא בשנת היובל קאי קרא וקאמר יתן נ' סלעים פונדיון מאי עבידתיה כי מקדיש עשר או כ' שנה לפני היובל אמאי [יהיב סלע ופונדיון] ליתיב סלע לשנה דכיון דכי מקדיש ופריק ליה בשתא דיובל גופיה לא יהיב אלא חמשין אשתכח דלא מטא לכל שנה ושנה של יובל אלא סלע שהרי מכאן ועד יובל הבא נ' שנה הואי ושנה זו בכלל הילכך כי פריק לה שתים או שלש לפני היובל סלע הוא דבעי למיתב בכל שנה ותו לא: עולה לכאן ולכאן. שנת היובל היא מיובל שעבר ומונין אותה שנה אחת ליובל הבא הילכך עם שנה זו אינן עד שנת יובל הבא אלא מ''ט ושנת היובל הבא אינה נמנית עמהן שהרי יובל משמט בתחילתו ומכי עייל שנת יובל אי פריק לה אחר נפקא לכהנים כדכתיב והיה השדה בצאתו ביובל אשתכח [דאחר] הפודה שדה אחוזה בשנת יובל עצמה כשהוקדשה אינה בידו אלא מ''ט שנים וקא יהיב חמשים סלעים דמטי סלע ופונדיון לכל שנה: לשמואל. דאמר דהכא מודה רבי דמשנת ולא שנת בכלל ואשתא דבתר יובל קאי קרא וקאמר דיהיב חמשין: לימא רבי. דאמר נותן סלע ופונדיון לשנה: כרבנן סבירא ליה. דפליגי עליה דר' יהודה דאין שנת יובל שעבר ממנין יובל הבא ולבד ההוא שתא יש כאן מ''ט שנים דאי כרבי יהודה סבירא ליה דאמר אין ביובל אלא מ''ח לבד משנת יובל שעברה וקרא בשתא דבתר יובל קאי אישתכח דיהיב חמשים סלע למ''ח שנים דמטי סלע ושני פונדיון: בשלמא לשמואל פחות משנה קאמר. דקמ''ל מתני' דבשנת יובל עצמה אם הקדישה אין צריך ליגאל דלא קדשה:

תוספות

מ''ט סלעים למ''ט שנים פש לך סלע דהוא מ''ח פונדיון וזהו פונדיון שמביא לקלבון כדאיתא בבכורות (דף נ.) אבל אם הוא גואל בפחות משתי שנים לפני היובל אינו מגרע כלום אלא גואל כור זרע בחמשים סלעים שלימים כדכתיב (ויקרא כ') וחשב לו את הכסף על פי שנים הנותרות עד שנת היובל ונגרע מערכך ומיעוט שנים שתים אבל משתי שנים אין לו גירוע לפיכך בא התנא לאשמועינן שיהא אדם חס על נכסיו ואל יקדיש פחות משתי שנים לפני היובל שלא יצטרך לגאול בלא גירוע אלא נותן חמשים סלעים שלימים וא''ת ניתני נמי אין מקדישין שנה ראשונה של יובל כדי שיהא חס על נכסיו דאז נמי גואל בלא גירוע ויש לומר דזה לא הוצרך לומר דיודע המקדיש שאם גואל יגאל בלא גירוע וקביל עילויה שהרי היא עולה חמשים סלעים למ''ט שנים חשבון סלע ופונדיון לשנה אבל כאן השמיענו לפי שאין עד היובל כ''א שנה לפיכך (לא הזהיר) השמיענו התנא שיהא חס על נכסיו ואל יקדיש שאם יגאל פחות משתי שנים דאז הוא לפני היובל אין לו גירוע ועוד יש לומר דלפיכך לא תנא נמי אין מקדישין שנה ראשונה של יובל לפי שיכול להמתין עד ג' שנים לפני היובל ואז לא יהא צריך ליתן כי אם שלש סלעים ושלש פונדיונין לפיכך לא הזהיר התנא אלא בפחות משתי שנים דאז הוא צריך ליתן חמשים סלעים שלימים ואם המתין עד היובל לא יחזור עוד לידו וא''ת מאי קמ''ל הא (קתני) מתניתין דמקדישין בין לפני היובל בין לאחר היובל וי''ל דהכי פי' דאע''ג דאין השנה מתחיל אלא בראש השנה מ''מ יובל אינו מתחיל עד יום כפורים בין לאחר יובל זה אחר ראש השנה של סוף שנת היובל לא נאמר ששנת יובל (מערכך) עד יום הכפורים: סוף סוף לבעלים מי קא הדרא. וא''ת למה ליה לתרוצי הכי לימא דלית ליה ק''ו דשמואל וי''ל משום דלקמן (דף כט:) גבי פלוגתא דרב ושמואל דמוכר שדהו בשנת היובל עצמה קאמר מאי טעמא דשמואל ק''ו ומה מכורה כבר כו' ופריך התם ולרב לא אמר ק''ו כה''ג והתניא יכול ימכור בתו כשהיא נערה אמרת קל וחומר כו' ומשני התם לא הדרא ומזבנא הכא הדרא ומזבנא אלמא אית להו אי לאו פירושו הוי צריך רב נמי למילף ק''ו כדילפינן ליה במוכר בתו נערה לפיכך הוצרך הכא לרב לסתור הק''ו וה''פ סוף סוף לבעלים מי קא הדר וכיון דלא הדר תו לבעלים תו לא מקדישין כדין שדה אחוזה: מאי טעמא דרב אמר קרא ואם משנת היובל כו'. וא''ת אמאי הוצרך לפרש טעמא דרב כיון דסתר ק''ו דשמואל דהא שמואל עיקר טעמיה מכח ק''ו הוא וי''ל דע''כ הוצרך לרב לומר דקרא דאם משנת היובל רוצה לומר דשנת היובל בכלל. כרבי בריש פ' השג יד (לעיל דף יח: ושם) דאמר ראשון וראשון בכלל דאי אמרת משנת היובל שנה שאחר היובל כמו שמואל א''כ שנת היובל עצמה מאחר שלא דבר בה הכתוב היה לנו לומר שאם הקדש בא שיגאול בשויה ולא כסדר שאר השנים שגואלין לפי חשבון בית זרע חומר שעורים בחמשים שקל כסף כך פי' בתוספ' אבל קצת קשה לקמן על זה ומ''ו הרמ''ר פירש דכיון שלא דבר הכתוב בשנת עצמה של יובל היה לנו לומר אינה קדושה כמו שאומר שמואל ולפיכך הוצרך לפרש דרב כרבי סבירא ליה דמשנת היובל ושנת היובל בכלל קאמר ואם תאמר כיון דרב סבירא ליה דקרא דמשנת היובל ושנת היובל בכלל קאמר אם כן למה הוצרך לסתור הקל וחומר דהא קרא בהדיא כתיב דשנת היובל עצמה בכלל וי''ל דאם הק''ו טוב אפי' רבי לא היה אומר דמשנת היובל ושנת היובל בכלל קאמר אלא הייתי אומר אפי' לרבי מכח הק''ו דמשנת היובל שנת שאחר היובל קאמר כמו שמואל ומש''ה ניחא נמי דמצינו למימר דאפי' שמואל לרבי נמי קאמר דאינה קדושה דכח הק''ו מוציא דלא אמר הכא משנת היובל ושנת היובל עצמו ומש''ה הוצרך רב יוסף לפרש טעמא דשמואל מכח הק''ו דא''א דקאי פלוגתא דרב ושמואל כפלוגתא דתנאי זה לא יתכן אלא ודאי אליבא דרבי פליגי כדפי' טעמייהו אבל לרבנן אפי' רב מודה דמקדיש בשנת היובל עצמה אינה קדושה והכי איתא לקמן בשמעתין: אמר לך רב הא מני רבנן היא. ואנא דאמרי כרבי לפירוש התו' דמפרשים לעיל דכיון דלא דבר הכתוב בשנת היובל עצמו היה לנו לומר דאם הקדיש בה הרי היא קדושה ליגאל בשויה א''כ היאך קאמרי רבנן בשנת היובל עצמה לא מקדיש ואם הקדיש אינה קדושה היה לנו לומר דאם הקדיש בה הרי היא קדושה ליגאל בשויה אבל לפי' מורי הרמ''ר ניחא: אי כרבי פונדיון מאי עבידתיה. וא''ת למה לו למיפרך משום דסבירא ליה כרבי הוה ליה למיפרך בהדיא לרב מהא דתנן (לקמן דף כה.) הקדישה שתי שנים או שלש שנים לפני היובל נותן סלע ופונדיון לשנה [ואי] דשנת היובל עצמה קדושה כסדר שאר שני היובל פונדיון מאי עבידתיה ויש לומר דמזה הוה מצי לשנויי ההיא [רבנן היא] כדמשני לעיל אבל מרבי פריך שפיר דרבי אומר כמו שמפרש הש''ס:
הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר