כתובות דף צג

דף צג עמוד א
* ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות (ויש אומרים: אף אם מכר באחריות) ויצאו עליו עוררין - משהחזיק בשדה לא יכול לחזור בו.
* "מי שהיה נשוי שלש נשים וכו'" - בגמרא מובאים שני הסברים (של: שמואל, רב יעקב מנהר פקוד בשם רבינא) לביאור משנה זו, וכן מובא שמשנה זו היא כדעת רבי נתן ואילו רבי חולק עליה.
* רב האי גאון (רה"ג) הציע לפרש את סוגיית שלוש נשים "על דרך שנים אוחזין בטלית" ולא פירט. [פרופ' ישראל אומן סיפק הסבר מפורט להצעת רה"ג, המתיישב יפה לא רק עם המשנה, אלא גם עם הגמרא וגם עם חשובי הראשונים].

דף צג עמוד ב
* לדעת שמואל: שנים שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים ונשתתפו לקנות בהם סחורה - השכר לאמצע (חולקים בשווה את הריווח).
* אם מתחילה קנו שור לצורך חרישה ואחר כך השביח בשרו ולבסוף שחטוהו (במקום לחרוש בו כפי שסברו בתחילה) ובאים לחלוק את שוויו - נחלקו האמוראים בדעת שמואל אם השכר לאמצע או זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו.