כתובות דף צד

דף צד עמוד א
* מובאים שלושה הסברים לביאור מחלוקת חכמים ובן ננס שבמשנה שבעמוד הקודם.
* לדעת רב הונא: שני אחים/שותפים שיש להם דין תורה עם אדם אחד, ורק אחד מהם הלך לדין ונתחייב בדין - חייב גם השני, ולמסקנת הגמרא דין זה אמור רק כאשר השני היה בעיר ולא בא לדין.
* שני שטרות של מכר על שדה אחת שנכתבו באותו יום לשני קונים ואין ידוע איזה שטר קדם - לדעת רב: יחלוקו, ולדעת שמואל: הדיינים יקבעו לפי ראות עיניהם ("שודא דדייני").

דף צד עמוד ב
* התנאים נחלקו אם "שודא דדייני" עדיף או חלוקה עדיפה.
* רב נחמן התמנה להיות דיין (ע"י ראש גלותא והישיבה), ורב ששת לא.
* שני שטרות של מכר על שדה אחת, באחד היה כתוב התאריך "ה' ניסן" ובשני "ניסן" - פסק רב יוסף שיש לתת את השדה לבעל השטר שכתוב בו "ה' ניסן".