שבת דף לט

דף לט עמוד א
* בישול בחמה בשבת - מותר לדעת כולם, בישול בתולדות האור - אסור לדעת כולם, בישול בתולדות חמה - מחלוקת חכמים ורבי יוסי.
* רבי יוסי מודה שאסור להטמין ביצה בחול ובאבק דרכים (שהם תולדות חמה) בשביל שתצלה - לדעת רבה: גזרה שמא יטמין ברמץ, לדעת רב יוסף: שמא יזיז עפר ממקומו.

דף לט עמוד ב
* רב חסדא לומד מהמעשה של אנשי טבריה, שהכניסו מבעוד יום סילון של צוננים לתוך חמי טבריה ואסרו להם חכמים להשתמש בהם, שנאסרה הטמנה בדבר המוסיף הבל אפילו מבעוד יום.
* להשתטף בשבת ממים שבקרקע - לדעת רבי מאיר: אסור בין בחמין (אף כשהוחמו בערב שבת) ובין בצונן, לדעת רבי שמעון: מותר בין בחמין (שהוחמו מערב שבת) ובין בצונן, לדעת רבי יהודה (וכך פוסק רבי יוחנן): בחמין אסור ובצונן מותר.
* להשתטף בשבת ממים חמים שבכלי (שהוחמו מערב שבת) - לדעת כולם אסור.