כתובות דף צו

דף צו עמוד א
* חכמים תיקנו שהבעל יזכה במציאת האשה כדי שלא תהיה לאשה איבה מבעלה.
* כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה - אלמנה עושה ליורשים, חוץ ממזיגת הכוס והצעת המטה והרחצת פניו ידיו ורגליו.
* כל מלאכות שהעבד עושה לרבו - תלמיד עושה לרבו חוץ מהתרת מנעל (אך במקום שמכירים אותו או אם הוא מניח תפילין - מותר).
* כל המונע תלמידו מלשמשו - כאילו מונע ממנו חסד / אף פורק ממנו יראת שמים.
* אלמנה שתפסה מטלטלין עבור מזונותיה - מה שתפסה תפסה. (ונחלקו האמוראים אם כך הדין גם אם תפסה מטלטלין עבור כתובתה).

דף צו עמוד ב
* אלמנה (שיש לה זכות ליזון מנכסי בעלה שירשו היתומים), התובעת מהיתומים דמי מזונות של השנים הקודמות והיתומים טוענים שפרעו לה מזונותיה - לדעת לוי: כל עוד לא ניסת לאחד אחר, על היתומים להביא ראיה, ואם ניסת, עליה להביא ראיה.
* רב שימי בר אשי ניסה להציע שיש מחלוקת תנאים במקרה הנ"ל על מי להביא ראיה, והגמרא דחתה דבריו.