כתובות דף צח

דף צח עמוד א
* הגמרא הכריעה להלכה שאלמנה שמוכרת קרקע של היתומים לצורך גביית כתובתה שלא בבית דין - צריכה שבועה שלא מכרה את הקרקע במחיר גבוה מכדי כתובתה, ואינה צריכה הכרזה.
* אלמנה שהיתה כתובתה מאתים ומכרה קרקע ששוה מאתים במאה - נתקבלה כתובתה, כי היא זו שהפסידה את עצמה.

דף צח עמוד ב
* אלמנה שהיתה כתובתה מאתים ומכרה קרקע ששוה מאה במאתים - נתקבלה כתובתה, כי משנתנו סוברת כרבי יוסי, שהשולח שלוחו לשוק לסחורה ולקח בזול, הרווח בכך הוא לבעל המעות, כאשר מדובר בדבר שאין לו קצבה (אך בדבר שיש לו קצבה חולקין, ואילו לדעת רבי יהודה הרווח תמיד לשליח).
* שליח שמכר כמות גדולה יותר ממה שציווה אותו המשלח - הגמרא מסתפקת אם כל המקח בטל או רק החלק העודף על ציווי המשלח בטל.