כתובות דף צט

דף צט עמוד א
* מובאת לישנא שניה, הסוברת ששליח שמכר כמות גדולה יותר ממה שציוה אותו המשלח - החלק שציוה אותו המשלח מכור, ורק החלק העודף על ציווי המשלח בטל. (בניגוד ללישנה הראשונה שהסתפקה בדין זה).
* לפי לישנא זו הגמרא מסתפקת מה יהיה הדין כאשר השליח מכר פחות ממה שציווהו בעל הבית (האם המכר בטל או לא).

דף צט עמוד ב
* בעל קרקע שאמר לשלוחו למכור עבורו את הקרקע "לאדם אחד ולא לשנים", והשליח מכר לשני בני אדם - המכירה בטלה.
* בעל קרקע שאמר לשלוחו למכור עבורו את הקרקע "לאדם אחד", והשליח מכר לשני בני אדם - נחלקו האמוראים אם המכירה בטלה או לא.
* שליח שטעה ומכרה בזול - מכרו בטל, אך אם בעל הבית טעה ומכר בזול - מכרו קיים (כי אין אונאה לקרקעות).