כתובות דף ק

דף ק עמוד א
* שליח שנשלח למכור דבר מה עבור בעל הבית, וטעה השליח והוזיל את המחיר - הגמרא מכריעה להלכה שדינו כדין אלמנה שאפילו בטעות כל שהוא המכר בטל (ולא כדין הדיינים שעד שישית המכר קיים).
* רב נחמן פסק כדעת חכמים (ולא כרשב"ג) הסוברים שדיינים ששמו נכסים וטעו בשומא וקבעו מחיר נמוך/גבוה בשישית ממחירם בשוק ומכרו את הנכסים במחיר זה - המכר בטל.
* אלמנה או בית דין שמכרו נכסי יתומים - האחריות על היתומים (ולכן אם נמצאת השדה גזולה או משועבדת לאחר וטרפו אותה מן הלוקח בחובו, חוזר הלוקח על היתומים).

דף ק עמוד ב
* בית דין שמכרו קרקע של יתומים בלא הכרזה - נעשו כמי שטעו בדבר משנה וחוזרין והמכר בטל (ואפילו לא טעו בשומתן).
* מטלטלין של יתומים שמין אותן ומוכרין אותן לאלתר סמוך למיתת אביהם, אך אם יום השוק קרוב מחכים ליום השוק כדי לקבל מחיר גבוה יותר.
* רב ושמואל נחלקו אם ל"קטנה [יתומה שהשיאוה אמה או אחיה] היוצאה בגט" יש כתובה או לא.