כתובות דף קג

דף קג עמוד א
* אלמנה משתמשת במדור כדרך שהשתמשה בחיי בעלה, ואם היתומים מכרו את המדור אין תוקף למכירתם, ואם המדור נפל אין היורשים חייבין לבנותו.
* "ברכת הבית ברובה" - כפי ריבוי בני הבית כך הוא שיעור הברכה המצויה בבית, שהרבים מסייעים זה לזה ומזלם של הרבים עדיף (ע"פ רש"י). (ולכן היורשים יכולים לומר לאלמנה שהם יתנו לה מזון רק אם היא תדור איתם).
* מלשונם של חכמים (במשניות מסויימות) יש ללמוד ברכה, עושר ורפואה.
* הגמרא מביאה את צוואתו של רבי בשעת פטירתו ומבארת אותה לאורך רוב הדף, וכן מתארת עניינים נוספים בנוגע לפטירתו.
* מצוה מהתורה לכבד את אשת אביך ואת בעל אמך ואת אחיך הגדול.

דף קג עמוד ב
* רבי ציווה את חכמי ישראל: אל תספדוני בעיירות, והושיבו ישיבה לאחר שלשים יום, שמעון בני חכם גמליאל בני נשיא חנינא בר חמא ישב בראש.
* רבי אפס היה ראש ישיבה לאחר פטירת רבי, ואחריו רבי חנינא בר חמא ראש ישיבה.
* מובאות שתי דעות האם רבי חייא נפטר לפני רבי או ההיפך.
* מי שמת בערב שבת או במוצאי יום כיפור - סימן יפה לו.
* רובם של צדיקים מיתתן בחולי מעיים.
* רבי חייא דאג שלא תשתכח תורה מישראל.