נדרים דף לח

דף לח עמוד א
* לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחות, שנאמר: "פְּסָל לְךָ שְׁנֵי לֻחֹת אֲבָנִים כָּרִאשֹׁנִים" - פסולתן שלך.
* האפשרות להבין דבר מתוך דבר ("פלפולא בעלמא") ניתנה למשה ולזרעו, והוא נהג בה טובת עין ונתנה לישראל.
* אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גיבור ועשיר וחכם ועניו.
* חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה חסר אחת.
* כל הנביאים עשירים היו - ודבר זה נלמד מכך שמצינו שמפורש במשה, שמואל, עמוס ויונה, שהיו עשירים.
* בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנה.

דף לח עמוד ב
* המודר הנאה מחברו - אסור למדיר להשיא למודר את בתו (כי מהנהו בנישואין אלו, שהרי נחשב שמוסר לו שפחה לשמשו), אבל משיאו בתו בוגרת ומדעתה.
* המדיר בנו לתלמוד תורה - מותר למלא לו חבית של מים ולהדליק לו את הנר (שהנאה מרובה נדר הימנו ולא הנאה מועטת).
* המודר הנאה מחברו - יכול המדיר לזון את עבדיו ושפחותיו הכנענים, אך לא יזון את בהמתו של המודר.