נדרים דף לט

דף לט עמוד א
* לדעת שמואל: המשנה (שבסוף העמוד הקודם) עוסקת במקרה שנכסי המבקר אסורים על החולה, והגמרא מבארת בשני אופנים את טעם האיסור על המבקר לשבת אצל החולה.
* לדעת עולא: המשנה (שבסוף העמוד הקודם) עוסקת במקרה שנכסי חולה אסורים על המבקר.
* כאשר נכסי חולה אסורים על המבקר: מותר להיכנס לביתו של החולה כדי לבקרו (כי לא התכוון להדירו מכך), אך אם חלה בנו - שואלו בשוק אך לא בביתו, כי אסורה עליו דריסת הרגל בביתו.

דף לט עמוד ב
* ריש לקיש מביא רמז למצוות ביקור חולים מן התורה.
* שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם: תורה, תשובה, גן עדן, גיהנום, כסא הכבוד, בית המקדש, שמו של משיח.
* בברייתא נאמר: "ביקור חולים אין לה שיעור" - ונחלקו אביי ורבא מה הכוונה: אפילו גדול חייב לבקר קטן / אפילו מאה פעמים ביום.
* כל המבקר חולה - נוטל אחד משישים בצערו.