נדרים דף מ

דף מ עמוד א
* כל מי שאין מבקר חולים כאילו שופך דמים.
* כל המבקר את החולה גורם לו שיחיה.
* כל המבקר את החולה ניצול מדינה של גיהנם.
* אם יאמרו לך ילדים בנה וזקנים סתור שמע לזקנים ואל תשמע לילדים שבנין ילדים סתירה וסתירת זקנים בנין.
* הקב''ה זן את החולה.
* השכינה שרויה למעלה ממטתו של חולה.

דף מ עמוד ב
* אביו של שמואל בנה מקוואות לבנותיו בימי ניסן, כדי לטבול בהם, כי לא ניתן לטבול בנהר כי יש לחשוש שמא מתרבים מי הגשמים על מי הנהר (ואין מי גשמים מטהרים בזוחלין אלא כשהם עומדים).
* אביו של שמואל היה עושה לבנותיו מחצלאות, כדי להניחם בתוך הנהר תחת רגליהן בשעת הטבילה, כדי שלא ידבק ברגליהן הטיט שבנהר ויחצוץ בטבילתן.