נדרים דף מא

דף מא עמוד א
* אין עני אלא בדעה.
* מי שיש בו דעת כמי שיש בו הכל.
* אין החולה עומד מחוליו עד שמוחלים לו על כל עוונותיו.
* רב יוסף נחלש ושכח את לימודו, ותלמידו אביי הזכיר לו בהזדמנויות שונות דברים שלימד אותם לפני כן.
* גדול נס שנעשה לחולה יותר מן הנס שנעשה לחנניה מישאל ועזריה.
* כיוון שהגיע קיצו של אדם הכל מושלים בו.
* לדעת רבי אליעזר: אין מבקרים לא חולי מעיים ולא חולי העין ולא מחושי הראש.

דף מא עמוד ב
* המדיר את חברו ליהנות ממנו - מותר לו לרפא את גופו אך לא את בהמתו.
* במשנה ובברייתא בעמוד זה מובאים חילוקי דינים נוספים בנוגע למודר הנאה מחברו (בנוגע ל: מרחץ משותף, שינה משותפת, הסבה על המיטה, אכילה משותפת).
* אם נשכרו המדיר והמודר אצל בעל הבית לחפירת קרקע - אסור למודר לחפור קרוב למדיר, ונחלקו רבי מאיר וחכמים אם מותר למודר לחפור בריחוק מקום מהמדיר.