נדרים דף מו

דף מו עמוד א
* המשנה מבארת מה יהיה הדין במקרים הבאים: שותפים שנדרו הנאה זה מזה / כאשר היה רק אחד מהשותפים מודר הנאה מחברו / כאשר אדם מן השוק היה מודר הנאה מאחד מהשותפים / חפצים השייכים למדיר אלא שהם מושכרים לאדם אחר האם מותר המודר להנות מהם.
* למסקנת הגמרא: מחלוקת חכמים ורבי אליעזר בן יעקב שבמשנה היא לא כאשר "הדירו זה את זה" אלא רק ב"נדרו" (=שכל אחד אסר על עצמו הנאת חברו).

דף מו עמוד ב
* לדעת רב יוסף בשם זעירי (למסקנה): מחלוקת חכמים ורבי אליעזר בן יעקב (שבמשנה בעמוד הקודם) היא בחצר שאין בה כדי חלוקה, אבל בחצר שיש בה כדי חלוקה לדעת כולם אסור.
* רב הונא ורבי אלעזר פסקו כרבי אליעזר בן יעקב (ששותפים המודרים הנאה זה מזה מותרים להיכנס לחצר המשותפת לשניהם).
* האמוראים נחלקו מהו השיעור של "תפיסת יד" המוזכרת במשנה שבעמוד הקודם.