נדרים דף נ

דף נ עמוד א
* מובא הסיפור המפורסם על נישואי רבי עקיבא ובתו של כלבא שבוע, ועל כך שהיו עניים מאוד, ועל כך שרבי עקיבא הלך ללמוד זמן רב מחוץ לביתו (שתים עשרה שנים ומיד לאחריהן שתים עשרה שנים נוספות).
* רבי עקיבא אמר לחכמים שדחו את אשתו שבאה לקבל את פניו: "הניחו לה, שלי ושלכם שלה הוא".
* הגמרא מתארת שישה דברים שמהם נהיה רבי עקיבא עשיר.

דף נ עמוד ב
* בת קיסר אמרה לרבי יהושע בן חנניה: "תורה מפוארה בכלי מכוער", והוא השיב לה שהתורה מתקיימת דוקא במי שדעתו שפלה, כמו יין שנשמר טוב בכלי חרס ולא בכלי כסף וזהב.
* הגמרא מבארת מה זה "ביצה טורמיטא" ומה זה "כלופסין".
* אמר רבי: אבותינו אמרו "נשינו טובה" (=שראוה כבר אלא שעכשיו שכחוה), אנו אפילו בעינינו לא ראינו (לא ראינו מעולם טובה).