נדרים דף נא

דף נא עמוד א
* בר קפרא ביאר את הנוטריקון של המילים: תועבה, תבל, זימה.
* בן אלעשה היה חתנו של רבי והיה עשיר גדול, ולא יכל לסבול את הזלזול שנהג בר קפרא ברבי בחתונת בנו של רבי, ויצא עם אשתו מהחתונה.
* בן אלעשה נתן ממון גדול לספר כדי שיספר אותו כתגלחת של כהן גדול.
* במשנה ובברייתא מבואר מה הדין כאשר נדר: ממעשה קדרה / מן היורד לקדרה / מן היורד לאלפס / מן הנעשה בקדרה / מן הנעשה באלפס / מן היורד לתנור / מכל מעשה תנור.

דף נא עמוד ב
* במשניות מבואר מה הדין כאשר נדר: מן הכבוש / מן השלוק / מן הצלי / מן המליח.
* במשניות מבואר מה הדין כאשר נדר ואמר: כבוש / שלוק / צלי / מליח שאני טועם.
* הגמרא מסתפקת מה הדין כאשר אמר: קונם דכביש / דשליק / דצלי / דמליח עלי.
* בנדרים הולכים אחר לשון בני אדם, ודרך בני אדם להשתמש בלשון "דג" לדגים גדולים, ובלשון "דגה" לדגים קטנים (בניגוד ללשון התורה).