נדרים דף נב

דף נב עמוד א
* הנודר מן הבשר - מותר ברוטב ובקיפה, ורבי יהודה אוסר.
* הנודר מדבר מסוים ונתערב באחר - אם יש בו בנותן טעם אסור.
* הנודר מן היין - מותר בתבשיל שיש בו טעם יין, אמר "קונם יין זה שאני טועם" ונפל לתבשיל - אם יש בו בנותן טעם הרי זה אסור.

דף נב עמוד ב
* לדעת חכמים: הנודר מן ה'חלב' מותר ב'קום' (מים היוצאים מן החלב) כי במקומם לא קראו ל'קום' 'חלב', אך רבי יוסי חולק, כי במקומו קראו ל'קום' 'קומא דחלבא'.
* הנודר מן הענבים - מותר ביין, מן הזיתים - מותר בשמן.
* אמר "קונם זיתים וענבים אלו עלי" - אסור בהם ובמשקה היוצא מהם (למסקנת הגמרא).
* אמר "קונם זיתים וענבים שאיני טועם" - הגמרא מתלבטת אם אסור במשקה היוצא מהם.