נדרים דף נה

דף נה עמוד א
* רבי מאיר וחכמים נחלקו במה אסור מי שנדר מן הדגן, אך לדעת כולם מי שנדר מן התבואה אינו אסור אלא בחמשת מיני דגן.
* "וּמִמִּדְבָּר מַתָּנָה..." - כיוון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנה, וכיון שניתנה לו במתנה נחלו אל, וכיון שנחלו אל עולה לגדולה, ואם הגביה עצמו הקב"ה משפילו, ולא עוד אלא ששוקעין אותו בקרקע, ואם חוזר בו הקב"ה מגביהו.

דף נה עמוד ב
* בברייתא מבואר דין הנודר: מפירות השנה / מגידולי שנה / מפירות הארץ / גידולי קרקע עלי.
* כמהין ופטריות - גדלים מלחלוחית הארץ, ולכן לעניין נדרים נחשבים בכלל גידולי קרקע, אך יונקים מהאוויר ולא מהארץ, ולכן אין מברכים עליהם בורא פרי האדמה.
* במשנה ובברייתא מבואר דין הנודר: מן הכסות / קונם צמר עולה עלי / הפשתן עולה עלי.