נדרים דף נט

דף נט עמוד א
* סאה תרומה טמאה שנפלה לפחות ממאה חולין – כל התערובת תירקב.
* כל הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקטיר עליה - ולכן מצוה להישאל על הקונמות (ולכן נחשבים הם כדבר שיש לו מתירין).
* רב חסדא לא קיבל את דברי רבה בשם רבי יוחנן שאמר שליטרא בצלים שתיקנה וזרעה והתווספו בה בצלים הרבה מתעשרת לפי כולה (גם הגידולים וגם העיקר).

דף נט עמוד ב
* לדעת רשב"ג: אין העיקר בטל לגידולים, אך לא קשה מכך על רבי יוחנן כי לדעת רשב"ג אין העיקר בטל אלא רק באופן שלא טרח לעשות מעשה בעיקר כדי לבטלו.
* ליטרא מעשר של טבל שזרעה, מכיוון שהיא של איסור אינה בטלה בגידוליה הפטורים משום שביעית.