נדרים דף ס

דף ס עמוד א
* לדעת רבי ינאי: גידולי גידולין של בצל של תרומה, ורבו אותן גידולין על עיקרו - מותר.
* פרק שמיני, המתחיל בעמוד זה, עוסק ברובו בנדרים שיש בהם ביטויים של הגבלת זמן.
* האומר: "קונם יין שאני טועם היום" - אינו אסור אלא עד שתחשך, ולדעת רבי ירמיה: לכשתחשך צריך שאלה לחכם (מגזירת חכמים).
* האומר "קונם יין שאני טועם יום אחד" - אסור מיום ליום (עשרים וארבע שעות מרגע הנדר).

דף ס עמוד ב
* היום הראשון של ראש חודש (כאשר יש שני ימים של ראש חודש) שהוא היום השלושים של החודש הקודם - מכונה בלשון בני אדם "ראש חודש" ומשויך לחודש הבא.
* האומר: "קונם יין שאני טועם יום" - הגמרא מתלבטת האם נחשב כמי שאומר "היום" או כמי שאומר "יום אחד".