נדרים דף סא

דף סא עמוד א
* האומר: "קונם יין שאני טועם יובל" - הגמרא מתלבטת האם נאסר גם בשנת החמישים או לא.
* רבי יהודה וחכמים נחלקו האם שנת היובל עולה למנין שנות השמיטה או לא.

דף סא עמוד ב
* למסקנת הסוגיה: כל שזמנו קבוע ואמר "עד לפני (אותו דבר)" – לדעת רבי מאיר: אסור עד שיצא, ולדעת רבי יוסי: אסור רק עד שיגיע (ההיפך מגרסת המשנה שלנו).
* הנודר עד הקציר/הבציר/המסיק - אינו אסור אלא עד שיגיע (כי כל דבר שאין זמנו קבוע, בין אמר "עד שיהא" בין אמר "עד שיגיע", אינו אסור אלא עד שיגיע).
* הנודר מפירות הקיץ - אין אסור אלא בתאנים, ולדעת רשב"ג: ענבים בכלל תאנים.