נדרים דף סג

דף סג עמוד א
* יש שלוש דעות בתנאים מתי זמנה של רביעה ראשונה שנייה ושלישית.
* בזמן של רביעה ראשונה מתחילים להתפלל על הגשמים, בזמן של רביעה שלישית גוזרים תענית אם לא ירדו עדיין גשמים, והנודר "עד הגשמים" אסור עד זמן רביעה שנייה (לפי הביאור המיוחס לרש"י).
* לדעת רבי יוסי: אין היחידים מתענים על הגשמים עד שיגיע ראש חודש כסליו ולא ירדו גשמים.
* לדעת רבי מאיר: בשנה מעוברת - אדר הראשון כותב אדר הראשון, אדר שני כותב אדר סתם, ורבי יהודה סובר להיפך.

דף סג עמוד ב
* מי שנדר דבר מה עד ראש חודש אדר והיתה השנה מעוברת - אם לא ידע בשעת נדרו שהשנה מעוברת נאסר עד ראש חודש אדר הראשון, ואם ידע בשעת נדרו שהשנה מעוברת נאסר עד ראש חודש אדר השני.
* האומר "קונם יין שאיני טועם עד שיהא הפסח" - לא נתכוון זה אלא עד ליל פסח, עד שעה שדרך בני אדם לשתות יין.
* האומר "קונם בשר שאיני טועם עד שיהא הצום" - אינו אסור אלא עד לילי צום, שלא נתכוון זה אלא עד שעה שדרך בני אדם לאכול בשר.
* המשנה ממשיכה לעסוק בבירור כוונתו של הנודר בנדרים שונים.