נדרים דף סד

דף סד עמוד א
* פרק תשיעי, המתחיל בעמוד זה, עוסק בדיני התרת נדרים, ומפרט במה פותחים פתח להתרת הנדר.
* רבי אליעזר וחכמים נחלקו אם פותחים לאדם בכבוד אביו ואמו.
* רבי אליעזר וחכמים נחלקו אם פותחים בנולד.
* "אמר רבי צדוק: עד שפותחין לו בכבוד אביו ואמו יפתחו לו בכבוד המקום, אם כן אין נדרים" - אביי ורבא נחלקו בביאור דבריו ("אין נדרים").

דף סד עמוד ב
* המקור לדעת רבי אליעזר שפותחים בנולד הוא מהפסוק "כִּי מֵתוּ כָּל הָאֲנָשִׁים" ומיתה היא נולד (אך לדעת חכמים: הכוונה היא שירדו מנכסיהן, וזה לא נחשב לנולד).
* כל מקום שנאמר "נצים" ו"נצבים" אינן אלא דתן ואבירם.
* ארבעה חשובים כמת: עני, מצורע, סומא, מי שאין לו בנים.