נדרים דף סה

דף סה עמוד א
* המודר הנאה מחבירו (תוס': בפניו) - אין מתירין לו אלא בפניו.
* צדקיהו ראה את נבוכדנצר אוכל ארנבת חיה, ונבוכדנצר השביע אותו שלא יספר על כך לאחרים, ולבסוף צדקיהו נשאל על שבועתו זו, ונבוכדנצר כעס על כך (כי נשאל על שבועתו שלא בפניו).
* לדעת רבי מאיר: יש דברים שהן כנולד ואינן כנולד (ולכן ניתן לפתוח בהם את הנדר), וחכמים חולקים. (ונחלקו רב הונא ורבי יוחנן בביאור הדוגמאות שבמשנה).

דף סה עמוד ב
* ועוד אמר רבי מאיר: פותחין לו מן הכתוב שבתורה ואומרים לו אילו היית יודע שאתה עובר על לא תקום ועל לא תטור / לא תשנא את אחיך בלבבך / ואהבת לרעך כמוך / וחי אחיך עמך שהוא עני ואין אתה יכול לפרנסו - אמר אילו הייתי יודע שהוא כן לא הייתי נודר, הרי זה מותר.
* פותחים לאדם שנדר לגרש את אשתו, בכתובת אשתו (ואם יאמר שלא ידע שיצטרך לשלם - מתירים לו את נדרו).
* לא ניתן לדייק מהמשנה שמטלטלים משתעבדים לכתובה, וכן לא ניתן לדייק מהמשנה ש"אין מסדרין לבעל חוב".