נדרים דף סו

דף סו עמוד א
* פותחים פתח לנודר בימים טובים ובשבתות.
* לדעת רבי עקיבא: נדר שהותר מכללו (מקצתו) הותר כולו.
* פותחים פתח לנודר בכבוד עצמו ובכבוד בניו.
* בכה רבי ישמעאל ואמר: בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתן, וכשמת רבי ישמעאל היו בנות ישראל נושאות קינה ואומרות: בנות ישראל על רבי ישמעאל בכינה.
* אם אמר "קונם שאיני נושא את פלונית כעורה", ונעשית נאה לאחר זמן - לדעת ת"ק: הנודר אסור בה, לדעת רבי ישמעאל: הנודר מותר בה.

דף סו עמוד ב
* מסופר על רבי יהודה שזלזל בכבוד תורתו כדי להשכין שלום בין איש לאשתו, ועל רבי שמעון שחלק עליו.
* מסופר על אשה שנקראה "לכלוכית".
* פרק עשירי, המתחיל בעמוד זה, עוסק בדיני הפרת נדרים (נדרי הבת ונדרי האשה).