נדרים דף סט

דף סט עמוד א
* הגמרא הוכיחה מהברייתא שבמקרה שהבעל הפר את נדרי ארוסתו ועדיין לא הפר לה האב - לדעת בית שמאי: הבעל בהפרתו גוזז את הנדר ומבטל חציו (ואחר כך האב יבטל את החצי השני), ולדעת בית הלל: הבעל בהפרתו מקליש את כל הנדר (אבל אין הפרתו מתירה בהיתר גמור שום חלק מהנדר).
* נשאלין על ההקם (אב שהקים את נדרי בתו או בעל שהקים את נדרי אשתו - יכולים ללכת לחכם שיבטל את ההקמה), ואין נשאלין על ההפר (האב או הבעל לא יכולים להישאל אצל חכם ולבטל את הפרתם).
* אם קיים פעמיים את הנדר ונשאל על ההקמה הראשונה וביטלה - ההקמה השנייה חלה.

דף סט עמוד ב
* האומר "הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים" - הרי זו תמורת עולה לדעת רבי מאיר, אך לדעת רבי יוסי: אם לכך נתכוון מתחילה, הואיל ואי אפשר לקרות שני שמות כאחד, דבריו קיימים.
* האומר "קיים ליכי ומופר ליכי ולא תיחול הקמה אלא אם כן חלה הפרה" – חלה ההפרה לבדה.
* כל דבר שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו, ולכן אם אמר בבת אחת "קיים ומופר ליכי" - כאילו לא אמר כלום (ע"פ ר"ן).