נדרים דף עד

דף עד עמוד א
* שומרת יבם - לדעת רבי אליעזר: היבם (אחי בעלה המת לפני שמייבם אותה) יכול להפר את נדריה, ולדעת רבי יהושע: רק אם יש לה יבם אחד הוא יכול להפר את נדריה, ולדעת רבי עקיבא: בכל מקרה יבם לא יכול להפר את נדריה.
* הגמרא עוסקת בבירור דעתו של רבי אליעזר (ומעלה שתי אפשרויות לנימוק שיטתו).

דף עד עמוד ב
* 'מאמר' לבית שמאי (הסוברים ש'מאמר' קונה קנין גמור ביבמה) – רבה מתלבט האם אירוסין עושה או נישואין עושה [אך לא ניתן לפשוט מסוגייתנו תשובה להתלבטות זו].
* הגמרא מביאה ברייתא כדעתו של רבי אמי הסובר שמחלוקת התנאים במשנה (בעמוד הקודם) היא במקרה שעשה היבם 'מאמר' ביבמתו.