נדרים דף עה

דף עה עמוד א
* אדם לא יכול לקיים כעת את הנדרים שתידור אשתו בעתיד.
* לדעת רבי אליעזר: אדם יכול להפר כעת את הנדרים שתידור אשתו בעתיד, וחכמים חולקים.
* הגמרא מתלבטת האם לדעת רבי אליעזר במקרה הנ"ל הנדרים חלים ובטלים מיד או שאינם חלים כלל.

דף עה עמוד ב
* הגמרא מנסה (בעמוד זה) להביא שלוש הוכחות לכך שרבי אליעזר סובר במקרה הנ"ל שהנדרים לא חלים כלל, אך דוחה את הנסיונות הללו.
* מקוה - מעלה את הטמאים מטומאתם אך אין מציל על הטהורים הטובלים בו כעת מליטמא בעתיד.