נזיר דף מב

דף מב עמוד א
* רב אחא בריה דרב איקא דייק מדין מסויים בהלכות נזיר שדין רובו ככולו הוא מהתורה.
* אביי מסתפק מה דין נזיר שגילח (בסוף נזירותו) ושייר שתי שערות וצמח ראשו וחזר וגילחן לאותן שתי שערות.
* נזיר שגילח (בסוף נזירותו) והניח שתי שערות ונשרה אחת וגילח אחת - רבא מסתפק מה הדין ומסקנת הגמרא שבדיעבד זה בסדר.
* מובאות שתי משניות המבארות מה כן מותר לנזיר לעשות בשערו ומה אסור (מלבד זה שאסור לו לגלח ישירות את שערו).

דף מב עמוד ב
* נזיר שנטמא על ידי נגיעה במת ובעודו נוגע בו חזר ונגע שוב במת אחר - רבה ורב יוסף נחלקו בדעת רב הונא אם מתחייב מלקות פעמיים.
* לא אמרו "טומאה בחיבורין" (בחיבורי אדם באדם, שהיא מדרבנן) אלא לתרומה וקדשים (אך לא לנזיר ועושה פסח).