נזיר דף מד

דף מד עמוד א
* שתה יין בתוך ימי נזירותו - אינו סותר את נזירותו כלל, ו"לא הותר מכללו".
* אם נטמא בתוך ימי נזירותו - ימי הנזירות שמנה עד כה נופלים וצריך להתחיל למנות מחדש וחייב קרבן.
* אם התגלח בתוך ימי נזירותו - צריך להשלים שלושים יום נוספים ולא חייב קרבן.
* הגמרא מבררת את המקורות לפרטי הדינים השונים שבשלושת איסורי הנזיר (הטומאה, התגלחת, היוצא מן הגפן).
* המטמא את הנזיר - אינו עובר עליו, אך המגלח את הנזיר - עובר בלאו.

דף מד עמוד ב
* נזיר שנטמא במת צריך לקבל הזאה של מי אפר פרה אדומה ביום השלישי והשביעי ולגלח את שערו ביום השביעי ולהביא את קרבנותיו ביום השמיני, ואם גילח ביום השמיני נחלקו רבי עקיבא ורבי טרפון אם יקריב קרבנותיו ביום השמיני או התשיעי (ולא ידוע אם רבי טרפון חזר בו).
* חבריו של רב נתן בר אושעיא סוברים שזב שטבל ועדיין לא העריב שמשו דינו כזב ממש ואסור לו להיכנס למחנה לויה. (ואביי חולק).