שבת דף נד

דף נד עמוד א
* הגמרא מבררת את כוונת המשנה שהרחלים יוצאות בשבת כבולות וכבונות.
* האמוראים נחלקו כאיזו דעה לפסוק הלכה לגבי אופן יציאת העזים.
* במשנה נאמר שאסור לגמל (ולכל הבהמות) לצאת כשהוא עקוד או רגול, ובגמרא מבואר מהו "עקוד" ומהו "רגול".
* לא יקשור חבל של גמל זה לגמל שלפניו וימשוך את הראשון וכולם ימשכו אחריו, כי נראה שהולך לשוק למוכרם.

דף נד עמוד ב
* לא יוציא את החמור כשתלוי לו פעמון בצוואר אע"פ שהוא פקוק, משום שנראה שהולך לשוק למוכרו.
* במשנה נאמר ש"אין הרחלים יוצאות חנונות", ובגמרא מובאות ארבע דעות של אמוראים לפרש את כוונת המשנה.
* במשנה נאמר ש"פרתו של רבי אלעזר בן עזריה היתה יוצאה ברצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמים", והגמרא מבארת ש"לא שלו היתה אלא של שכינתו היתה ומתוך שלא מיחה בה נקראת על שמו".
* כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה - נתפס על אנשי ביתו, באנשי עירו - נתפס על אנשי עירו, בכל העולם כולו - נתפס על כל העולם כולו.