נזיר דף מה

דף מה עמוד א
* טמא מת / מת - מותר ליכנס במחנה לוייה.
* נחלקו התנאים אם הנזיר צריך לגלח (בסיום נזירותו) על קרבן השלמים או החטאת.
* לדעת כמה תנאים הנזיר לא מגלח (בסיום נזירותו) בפתח אהל מועד כפשטות משמעות הכתוב [כי זה דרך בזיון / כי זה לא המקום בו מבשל את בשר השלמים], אך רבי שמעון שזורי חולק (לפי ביאור הרא"ש).

דף מה עמוד ב
* בסיום הנזירות, הנזיר נוטל את הרוטב שבישלו בו את השלמים ונותן ממנו על שער ראשו שגילח, ומניחם על האש שתחת הסיר שמבשלים בו את השלמים.
* במי אמור דין זה? - לדעת ת"ק: רק בטהור שגילח במקדש, לדעת רבי מאיר: בכולם חוץ מטמא שגילח במדינה, לדעת רבי יהודה (בברייתא): בטהור שגילח (במקדש או במדינה).
* בסיום הנזירות, אם הנזיר נתן את שערו שגילח מתחת הדוד של חטאת/אשם - יצא. (והגמרא מבררת את המקור לכך).