נזיר דף נ

דף נ עמוד א
* (בהמשך לסיפור מהעמוד הקודם) "אמר רבי יוסי: יאמרו מאיר שכב, יהודה כעס, יוסי שתק, תורה מה תהא עליה?".
* מובאות שלוש אפשרויות לבאר מדוע המשנה נקטה שהנזיר מגלח על טומאת מת (והרי זה נלמד בכל שכן מכך שהוא מגלח על טומאת כזית מן המת).
* הגמרא מבארת מה זה "כזית נצל".
* הגמרא מסתפקת אם יש "נצל לבהמה" או לא.

דף נ עמוד ב
* הגמרא מסתפקת אם יש 'נצוק לאוכלין' או לא, ומביאה שתי נסיונות לפשוט את הספק ודוחה אותן.
* במשנה (בדף הקודם) מובא שהנזיר מגלח על טומאת 'מלא תרווד רקב' - והגמרא בעמוד זה מביאה מחלוקת מהו שיעורו.