נזיר דף נא

דף נא עמוד א
* הדף כולו עוסק בדיני "רקב הבא מן המת".
* הרקב שמטמא בטומאת מת זהו רקב של מת שנקבר ערום בארון של שיש או על גבי רצפה של אבנים.
* אין דין רקב אלא הבא מן הבשר ומן הגידים ומן העצמות של המת גם יחד.
* שני מתים שקברם זה עם זה - אין לרקב הבא מהם תורת רקב.
* גזז שערו של המת וקבר אותו עם המת - אין לרקב הבא ממנו תורת רקב.
* הגמרא מסתפקת מה דין רקב הבא מן העקב של מת.

דף נא עמוד ב
* הגמרא מסתפקת במקרים שונים האם יש בהם דין רקב.
* מת שטחנו - אין לו דין רקב (והגמרא מסתפקת מה הדין במת שטחנו ולאחר מכן חזר והרקיב).
* מת שחסר חלק מגופו - אין לו דין רקב (ורבא מסתפק מה הדין כאשר הרקיב אבר אחד כשהוא חי וחזר ומת והרקיב כל גופו).